Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (Έτος Αναφοράς: 2022 – 2023)

Η Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων αποτελεί μια διαδικασία εκπαιδευτικής ανατροφοδότησης προς το συμφέρον πρωτίστως των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, εν γένει. Είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της Σχολικής Κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των αδυναμιών, των περιθωρίων βελτίωσης και των αναγκών που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα. H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της Σχολικής Μονάδας:

  • Της Παιδαγωγικής και Μαθησιακής λειτουργίας.
  • Της Διοικητικής λειτουργίας.
  • Της λειτουργίας της ως Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Σκοπός της είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του Εκπαιδευτικού Συστήματος.
Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η ίδια η Σχολική Μονάδα.

 
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου
της Σχολικής Μονάδας (Έτος Αναφοράς: 2022 – 2023)