Κοινωνικό Σχολείο – Γενικές Πληροφορίες

Κοινωνικό Σχολείο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προαγωγή της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής κοινότητας, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος του “Κοινωνικού Σχολείου”. Το “Κοινωνικό Σχολείο” περιλαμβάνει δέσμη δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες εντάσσονται στο σύνολο του σχολικού προγράμματος, απευθύνονται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και δεν αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες. Στους σκοπούς του προγράμματος του “Κοινωνικού Σχολείου” περιλαμβάνεται η προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής κοινότητας, μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
Το “Κοινωνικό Σχολείο” υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του “Κοινωνικού Σχολείου” στη διεύθυνση http://socialschool.gr, καθώς και στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 
Κοινωνικό Σχολείο