Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση Γονέων

Οι κηδεμόνες των μαθητών είναι υπεύθυνοι για την φοίτησή τους και θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τόσο για την επίδοση όσο και για τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Το σχολείο δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου και στο Ωράριο Λειτουργίας. Οι κηδεμόνες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το σχολείο για οποιοδήποτε θέμα αφορά τους μαθητές και κρίνουν σκόπιμο ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη παρουσία και πρόοδο των μαθητών. Με το τέλος του Α’ και του Β’ Τετραμήνου οι κηδεμόνες καλούνται να παραλάβουν τους Ελέγχους Προόδου των μαθητών, να συναντήσουν τους Εκπαιδευτικούς και να συζητήσουν μαζί τους την επίδοση, την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους. Οι μαθητές δεν επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, άσκοπα και αυθαίρετα, χωρίς άδεια. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ζητούν τη βοήθεια ή/και την άδεια του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή του σχολείου, ή του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού του τμήματος.
Οι κηδεμόνες ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως:
 
  • Σε περίπτωση απρόοπτης απουσίας του μαθητή.
  • Σε περίπτωση επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων του μαθητή.
  • Σε περίπτωση που ο μαθητής επανειλημμένα παραμελεί τη μελέτη του.
 
Μετεγγραφές
Οι μετεγγραφές των μαθητών διενεργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους. Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου.
 
Φοίτηση Μαθητών
Η φοίτηση για όλους τους μαθητές είναι υποχρεωτική και δεν πρέπει να απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σχολείο. Κάθε μαθητής που απουσιάζει λαμβάνει τόσες απουσίες όσες είναι οι ώρες των μαθημάτων στα οποία απουσιάζει. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 10645/ΓΔ4/22-01-2018 Υπουργική Απόφαση ισχύουν τα εξής:

  • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή́ που σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
  • Κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά́ την εγγραφή́ του μαθητή́ σε αυτό.
  • Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφωνική επικοινωνία, με μήνυμα απεσταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS), ή με γραπτή επιστολή́.
Φ.Ε.Κ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018
 
Αξιολόγηση Μαθητών
Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά στη βαθμολογία του μαθητή στο τέλος κάθε Τετραμήνου και εξαρτάται από την προφορική του επίδοση κατά τη διάρκεια του Τετραμήνου, από τις συνθετικές – δημιουργικές εργασίες που ανατίθενται και από τις επιδόσεις του στις γραπτές δοκιμασίες (ωριαία διαγωνίσματα και γραπτά tests).
 
Συμπεριφορά και Παρουσία Μαθητών
Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και τους κανόνες του σχολείου. Οι μεταξύ τους σχέσεις πρέπει να διέπονται από σεβασμό, ανεξάρτητα από την καταγωγή, την προέλευση, την εθνικότητα, το θρήσκευμα ή όποια άλλη ιδιαιτερότητα του καθένα.
Η ενδυμασία και η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να συνάδει με τον σχολικό χώρο και να κινείται μέσα στα γενικώς παραδεκτά πλαίσια. Ακραίες εμφανίσεις, είτε υπερβολικά φροντισμένες και καλλωπισμένες, είτε εντελώς ατημέλητες πρέπει να αποφεύγονται, διότι διαταράσσουν την ομαλή σχολική ζωή. Σε τέτοιες περιπτώσεις την ευθύνη φέρει ο μαθητής αλλά και η οικογένειά του και το σχολείο δικαιούται να προβεί, αρχικά, στις αναγκαίες συστάσεις.
Οι σκόπιμες ζημιές ή/και καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από τους μαθητές στο χώρο του σχολείου κρίνονται ως απαράδεκτες, διότι στρέφονται κατά της δημόσιας περιουσίας, επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, αλλά και υποβαθμίζουν τον εργασιακό χώρο, εξευτελίζοντας την αξιοπρέπεια όλων μας. Η αποκατάσταση τέτοιου είδους ζημιών επιβαρύνει τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Η διατήρηση της καθαριότητας του σχολικού χώρου αποτελεί, επίσης, βασική υποχρέωση των μαθητών, ώστε να ζούμε όλοι σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον.
Απαγορεύεται αυστηρά από το Νόμο η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολικό χώρο. Για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός, διατίθενται τα τηλέφωνα του γραφείου, ακόμα και για κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που αποτελεί κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των μαθητών ή βλάπτει την υγεία τους.


Ενημέρωση Γονέων