Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο σημαίνει ενσωμάτωση της ιδέας της Αειφορίας και των αξιών της σε κάθε πλευρά της ζωής του. “Αειφορία είναι εκείνη η ανάπτυξη που επιτρέπει τις σημερινές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τη δική τους” (World Commission on Environment and Development, 1987, από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού).
Το Αειφόρο Σχολείο είναι το σχολείο που δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αυριανούς πολίτες, θωρακισμένους με αξίες σεβασμού προς όλες τις συνιστώσες του περιβάλλοντος, προσωπικότητες απαλλαγμένες από σύνδρομα, με υψηλή αυτοεκτίμηση και υψηλά επίπεδα συναίσθησης, προσανατολισμένες στη μάθηση και την προώθηση του πολιτισμού.
Στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει προσπάθεια βελτίωσης του σχολικού κλίματος και της κουλτούρας του, διότι “πιστεύω” μας είναι ότι το κατάλληλο σχολικό κλίμα ευνοεί τη μάθηση και διαμορφώνεται όταν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και ο ηγέτες βρίσκονται σε ένα υγιές και ευχάριστο φυσικό περιβάλλον αλληλεπιδρώντας με θετικά συναισθήματα.
Την σχολική χρονιά 2009 – 2010 και ενώ βρισκόμασταν σε φάση αλλαγών, αποφασίστηκε η συμμετοχή μας στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου με στόχο να γίνουμε καλύτεροι από την προηγούμενη χρονιά.
Οι κεντρικοί άξονες (περιγράφονται αναλυτικά στο Σχολικό Πρόγραμμα Αειφόρου Δράσης) πάνω στους οποίους θα κινούμασταν με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων στόχων ήταν:

 • Ο στρατηγικός προγραμματισμός (Σχέδιο Αειφόρου Δράσης).
 • Οι θετικές προσδοκίες.
 • Η εφαρμογή ενός μαθητοκεντρικού προγράμματος διδασκαλίας με αφετηρία τις ανάγκες των μαθητών και προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής σε ένα ενθουσιώδες και φιλικό περιβάλλον.
 • Επικοινωνία, συνεργασία και συμμετοχή ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός.
 • Αναγνώριση επιτυχιών: Έπαινος σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ως κίνητρο για συνέχιση και περαιτέρω βελτίωση.
Πιο συγκεκριμένα:

Παιδαγωγικοί Στόχοι
 • Ανίχνευση και αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των μαθητών και των μαθητριών.
 • Συγκρότηση ομάδων με βάση την παραπάνω έρευνα.
 • Ενσωμάτωση θεμάτων σχετικών με την Αειφόρο ανάπτυξη σε μαθήματα του σχολείου, όπως την Οικιακή Οικονομία, τη Βιολογία, τη Γλώσσα και την Τεχνολογία.
 • Χρήση Η/Υ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, το σχολείο προμηθεύτηκε φορητούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς. Επίσης, τοποθετήθηκαν διαδραστικοί πίνακες σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας και εγκαταστάθηκε Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου σε ολόκληρο το κτήριο.
 • Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
 • Ενίσχυση των διδακτικών επισκέψεων για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προβληματισμό.
 • Ενίσχυση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων με επίκεντρο τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
 • Εναλλακτικό πλαίσιο ποινών.
 • Ενίσχυση πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων του Συλλόγου Γονέων.
Κοινωνικοί Στόχοι
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων εκτός σχολείου.
 • Ενθάρρυνση συνεργασίας του σχολείου με ειδικούς εκτός σχολείου, με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Πρωτοβουλίες για αποφυγή της βίας, δυνατότητα έκφρασης, σεβασμό στη διαφορετικότητα, έμφαση στη μοναδικότητα του ατόμου και καλλιέργεια του αισθήματος της ασφάλειας.
 • Παρουσίαση των δράσεων του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
Περιβαλλοντικοί Στόχοι
 • Αισθητική αναβάθμιση του χώρου του σχολείου.
 • Ανακύκλωση υλικών όπως ρούχα, χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.
 • Κατασκευή θερμοκηπίου.
 • Βιωματική μάθηση, αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον και ενάντια στον καταναλωτικό τρόπο ζωής (καλλιέργεια, χειροποίητες κατασκευές, συλλογή τοπικών φυσικών υλικών όπως κουκουνάρια και φλοιό δένδρων για χρήση τους στις κατασκευές).
 • Παρακολούθηση και καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού, του χαρτιού, των κιλοβατώρων και των λίτρων πετρελαίου.
 • Αύξηση του αριθμού των φυτών και των δέντρων τόσο στον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό χώρο του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αειφόρο Σχολείο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Αειφόρου Σχολείου.