Συμμετοχή του τμήματος Β2 σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΕ.ΠΕ.Α. Συκιωνίων

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου κ. Καρβελά Ελένης με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής Σχολικών Τμημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΠΕ.Α. Συκιωνίων για το διάστημα: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2024». Ο Σύλλογος Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ.: Φ11/944/Δ7/04-01-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και Επιμορφωτικές Δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023» και το υπ’ αριθμ.: 81/06-12-2023 έγγραφο του ΚΕ.ΠΕ.Α. Συκιωνίων, αλλά και το με αριθμό πρωτοκόλλου: 9252/11-12-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, εγκρίνει την πραγματοποίηση του ανωτέρω Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
Η δράση υλοποιήθηκε εντός του σχολείου στις 11/01/2024 για το τμήμα Β2 την 4η και 5η διδακτική ώρα (διάρκειας 2 διδακτικών ωρών), με θέμα: «Το Περιβάλλον και τα Περιβαλλοντικά προβλήματα».
Υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η κ. Ματσούκα Γεωργία, με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τους κ. Κλαδούχου Κωνσταντίνα και κ. Πασχάλη Αναστάσιο.