ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

(Περιεχόμενα/ Table of contents)

 eTwinning Πρόγραμμα Σχολικού έτους 2006-2007      

Συνεργασία μεταξύ των Σχολείων

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

IES VIRGEN DE VALME, 

SEVILLE, SPAIN

To see Spanish work , you can link on the flag and then, link to Spain-Greece 06-07 
2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

Ies Virgen de Valme

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

 

Ελλάδα:  

Σοφία Γ. Σμυρνή

 

Ισπανία:  

María Luisa March Blasco                  

 

Διευθυντές Σχολείων: / Directors of Schools

 

2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου:  

Παπανικολάου Παναγιώτης

 

Ies Virgen de Valme:

Francisco Checa Pérez

 

                                                                                    

2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου:

 Where do we live?  ( you have to do click for every new slide, but you must wait for showing all on each slide!!)

Power Point με θέμα: "Where do we live" ή "Πού μένουμε" (σύνδεση στην προηγούμενη παράγραφο).

( Πρέπει να κάνετε κλικ για κάθε νέα διαφάνεια, αλλά να περιμένετε για κάθε μια για να εμφανιστούν όλα τα στοιχεία της!!)

1

  

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

  

OUR TEAM

 

Θέμα:  "Οι επιχειρήσεις τηςπεριοχής μας"

 

Title: "The businesses of our areas"
Ταξινόμηση κατά ΣΤΑΚΟΔ  

 

 

 

Statistic Tabulation  
Νομική Μορφή των Επιχειρήσεων Legal form of the businesses
Έρευνα για τις επιχειρήσεις του Ξυλοκάστρου με αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία

Research of the enterprises of Xylokastro. Results and statistics

 

Ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα Questionnaires which were used during the research
Συνεντεύξεις  Από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Interviews From the owners of the businesses
Από ιδιοκτήτες παλιών επιχειρήσεων του Ξυλοκάστρου From the owners of old businesses
Από ιδιοκτήτες "καινοτόμων" επιχειρήσεων From owners of "innovative" enterprises
Από επαγγελματίες (επαγγελματικές μονογραφίες) Vocational monographies
Σπουδές που απαιτούνται για διοίκηση ή εργασία σε επιχειρήσεις  

 

Studies which are required in order to work or to have a business

Sources

Πηγές
Στήριξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου  

Πίσω στο 2ο Γυμνάσιο / Back to the 2nd Gymnasio