ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΚΟΔ

 ( Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας)

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Α. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και Δασοκομία

                                                 Β. Αλιεία

 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Γ. Ορυχεία και Λατομεία

                                                     Δ.  Μεταποιητικές Βιομηχανίες

                                                     Ε. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Φυσικού Αερίου 

                                                         Νερού

                                                     ΣΤ. Κατασκευές

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ:       Ζ. Εμπόριο Επισκευές

                                                     Η. Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

                                                     Θ. Μεταφορές Αποθήκευση και Επικοινωνίες

                                                     Ι. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

                                                     Κ. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Εκμισθώσεις

                                                          Πληροφορική και Έρευνα

                                                     Λ. Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα

                                                     Μ. Εκπαίδευση

                                                     Ν. Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

                                                     Ξ. Άλλες δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

                                                     Ο. Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό

                                                     Π. Ετερόδικοι Οργανισμοί και Όργανα.

 Πίσω στα περιεχόμενα