ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχετικά με τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Συνεντεύξεις από γυναίκες επιχειρηματίες - εργαζόμενες στις επιχειρήσεις του Ξυλοκάστρου
Συνεντεύξεις από εργαζόμενους ( σύγκριση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες)

Οργανόγραμμα επιχείρησης ( Τράπεζας) του Ξυλοκάστρου και θέσεις γυναικών εργαζομένων σε αυτήν.

Συνέντευξη από γυναίκα - μητέρα εργαζόμενη
Οργανόγραμμα επιχείρησης που ανήκει σε γυναίκα στην περιοχή του νομού Κορινθίας και συμμετοχή των γυναικών σε αυτή.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( στατισιτκά στοιχεία)

Απασχόληση των εργαζομένων σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης

Απασχόληση των εργαζομένων ανά τομέα και κωδικό επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στοιχεία για τη συσχέτιση της αύξησης των επιχειρήσεων και του αριθμού των εργαζομένων

Το κόστος των εργαζομένων και σχέση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες

Μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα φύλα

Παράγοντες που επηρεάζουν το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες

Προτάσεις για εξισορρόπηση των σχέσεων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες εργαζόμενους

Μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα

α. Μερική απασχόληση ανά κωδικό επιχειρηματικής δραστηριότητας

β. Ωράριο απασχόλησης

Πίσω