Έρευνες/ Μελέτες

Στη σελίδα περιέχονται μελέτες και έρευνες γενικού ενδιαφέροντος αλλά και σχετικές με την απασχόληση και την εκπαίδευση. Έχουν συγκεντρωθεί από διάφορους φορείς.

1. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013

2. Δείκτες Καινοτομίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

3. Όψεις ευελιξίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη

4. Απασχόληση και Ανεργία

5. Μορφές και Διάρκεια Χρόνου Εργασίας στην Ελλάδα του 2001 ( ΕΣΥΕ)

6. Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση ( ΙΝΕ 2006)

7.    Ετήσια Έκθεση 2008 για την Απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Υπάρχει στη διεύθυνση:

 8.    CEDEFOP: Μελλοντικές Ανάγκες σε Δεξιότητες στην Ευρώπη. Μεσοπρόθεσμη Πρόβλεψη. (2008) ( σε αγγλική γλώσσα)

9.  Οδηγία 2005/36/3k του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.

CEDEFOP: Μελλοντικές Ανάγκες σε Δεξιότητες στην Ευρώπη. Μεσοπρόθεσμη Πρόβλεψη. (2008) ( σε αγγλική γλώσσα)

 10.     Ετήσια Έκθεση 2008 για την Απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Υπάρχει στη διεύθυνση:

 11.    Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης. UNESCO 1997

 12.         Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων ( στην αγγλική γλώσσα)

13.  ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ : α. Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες Προοπτικές  β. Για την Ενεργειακή Απόδοση ( Περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα)

14.  Αποτελέσματα της Έρευνας του ΚΕΜΕΤΕ για το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ για τα σχολικά προγράμματα και βιβλία.  βλέπετε.........

 

Εκπαίδευση

 1. Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης: Μια ουσιαστική συμβολή στην ευημερία και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη

2. Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα ( ΚΕΕ 2003)

3. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ελλάδα ( 2004/05 Ευρυδίκη)

4. Η Γυμνασιακή Σχολική Διαρροή στην Ελλάδα: Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ( 1994)

5. Σχολική διαρροή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( 2006)

6. Έκθεση Επιτροπής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας)

7. Εκπαιδευτική Κινητικότητα και Παραεκπαιδευτικοί Μηχανισμοί

8. Το μέλλον της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μια Πρόταση για αναδιάρθρωση.

9. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα ( CEDEFOP)

10. Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και χαρακτηριστικά των μαθητών του Ναυτικού Τομέα των ΤΕΕ ( 2001 Παρατηρητήριο Μετάβασης Π.Ι.)

11. Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ( Καθηγήτρια: Κεραυνού - Παπαηλιού)

12. Σύγκριση  Εκπαιδευτικών Συστημάτων Ευρωπαϊκών Χωρών ( Πολυτεχνείο Κρήτης)

13. Μελέτη της PISA ( ΟΟΣΑ) για τους αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 2006. ( στα αγγλικά από την ALFAVITA)

  14. Μελέτη του CEDEFOP για τις επαγγελματικές απαιτήσεις του μέλλοντος

 15. Αποτελέσματα έρευνας του ΚΕΜΕΤΕ για τα Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία του Γυμνασίου εν όψει του 8ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ 

16.    Μελέτη περίπτωσης επιθετικού παιδιού- Προτάσεις για την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς ( Χάσκου Σοφ., Κωνσταντακοπούλου Ευ., Προδρομίδης Χαρ.)

Έρευνες Αποφοίτων

Πανεπιστημίων

Ιούνιος 2011. Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τις επαγγελματικές προοπτικές.

Έρευνα αποφοίτων 2003 ( Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Έρευνα αποφοίτων Πανεπιστημίων ( 2000 -2005 ΕΛΙΑΜΕΠ - Εθνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής)

Έρευνα Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Δευτεροβάθμιας

Έρευνα Μαθητικής Διαρροής (2001 Π.Ι.) http://www.pi-schools.gr/programs/par/drop.2000.htm

Η διερεύνηση της εγκατάστασης στην αγορά εργασίας Αποφοίτων Ανωτέρου Κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δε συνέχισαν σπουδές στην Τριτοβάθμια

 Η Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά τη μετάβαση στην " Κοινωνία της Γνώσης"

 Πίσω στην αρχική