Γ2/7113/02-12-97

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Κάλυψη θέσεων υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 1566/85
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 α του άρθρου 10 του Νόμου 2525/ 23- 9- 97.
3. Την ανάγκη υποστήριξης του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΣΕΠ) σε επίπεδο νομού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Η κάλυψη των θέσεων των υπευθύνων ΣΕΠ ανά νομό που καθορίζεται στο συνημμένο πίνακα 1, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εξής όρους και προϋποθέσεις;


Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι σι εκπαιδευτικοί σι οποίοι έχουν 8 τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση την 1/9/1997. Επίσης δικαίωμα υποβολής έχουν και οι εκπαιδευτικοί με 3 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Η αίτησή τους εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν έχει κατατεθεί αίτηση από εκπαιδευτικούς του ίδιου νομού ή νομού που ανήκει στην ίδια περιφέρεια, με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Β. Τα ΠΥΣΔΕ διενεργούν την επιλογή των υπευθύνων ΣΕΠ ως εξής:
Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία ορίζεται στις 22/12/1997, τα ΠΥΣΔΕ συνεδριάζουν και αναρτούν στις Δ/σεις Δ.Ε. πίνακα με σειρά προτεραιότητας των επιλεγέντων μέχρι τις 9 /1 /1998.
Κατά την επιλογή τα ΠΥΣΔΕ θα λάβουν υπόψη και θα συνεκτιμήσουν τα εξής προσόντα κατά σειρά βαρύτητας:
α) Σπουδές ή επιμορφώσεις στο θεσμό με την εξής σειρά:

Ø      Διδακτορικό

Ø      Masters ή DEA

Ø      Diploma

Ø      Ετήσια επιμόρφωση

Ø      Πεντάμηνη επιμόρφωση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό

Ø      Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική που δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε απόκτηση επίσημου τίτλου σπουδών

Ø      ΣΕΛΜΕ - ΠΑΤΕΣ - Διδασκαλείο - ΠΕΚ με Θέμα σχετικό στο ΣΕΠ ή τη Συμβουλευτική

Ø      Σεμινάρια ή ημερίδες με θέμα το ΣΕΠ

Στην κορυφή της σελίδας

β) Συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή του ΣΕΠ στο ΠΙ ή στο
ΥΠΕΠΘ.
γ) Συγγραφική ή ερευνητική δράση στο ΣΕΠ. (αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά με επιτροπή κρίση ς, βιβλία που έχουν εκδοθεί,  έρευνες, ανακοινώσεις σε συνέδρια που έχουν συμπεριληφθεί στα πρακτικά)
δ) Συνολική προϋπηρεσία ως Υπεύθυνος ΣΕΠ.
ε) Πιστοποιημένη δραστηριοποίηση σε επιμορφωτικό έργο στα αντικείμενα του θεσμού του ΣΕΠ στα ΠΕΚ ή αλλού.
ζ) Γνώση ξένης γλώσσας. Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά ή άλλες.
η) Εφαρμογή του ΣΕΠ στο Σχολείο.
θ) Αποδεδειγμένη ανάληψη πρωτοβουλιών και εφαρμογή εκδηλώσεων, προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων που πραγματοποίησαν οι καθηγητές που εφάρμοσαν το ΣΕΠ μέσα στις σχολικές μονάδες.
ι) Πιστοποιημένη και συνεχής δραστηριοποίηση μέσα στο σχολείο, για την προαγωγή θεμάτων σχετικών με το πολιτισμό, για τη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών και των προβλημάτων υγείας, για την επισήμανση και επίλυση ιδιαίτερων κοινωνικών προβλημάτων αλλά και για κάθε άλλο θέμα που προάγει τη ζωή και τη μάθηση στο σχολείο.
κ) Μεταπτυχιακές σπουδές ή επιμορφώσεις σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα εκτός του ΣΕΠ.
λ) Πιστοποιημένη συμμετοχή σε σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων της ΕΕ με αντικείμενο το ΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπεριλάβουν κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη προηγούμενη επαγγελματική δράση τους ή αναδεικνύει τη προσωπικότητά τους και τις ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ρόλου τους

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν δεσμεύονται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά κάθε είδους επιμορφωτικό Πρόγραμμα που θα προτείνει το ΥΠΕΠΘ, εκτός αυτών που είναι ήδη επιμορφωμένοι σε ίδιου ή ανώτερου επιπέδου προγράμματα (μετεκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις κ.ά.).

 

Δ. Οι προβλεπόμενες θέσεις για κάθε νομό θα καλυφθούν με τις εξής διαδικασίες:

Ι. Οι έχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα των Δ/νσεων Δ. Ε:
Αθήνας, Αθήνας, Αθήνας, Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, και Πειραιά, δικαιούνται να κάνουν αίτηση στη Δ/νση της οργανικής τους θέσης και σε μία ακόμη εκ των ανωτέρω εφόσον το επιθυμούν.

ΙΙ. Οι έχοντες οργανική Θέση σε σχολική μονάδα των Δ/νσεων Δ.Ε..·
1η Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης, δικαιούνται να κάνουν αίτηση στη Δ/νση της οργανικής τους θέσης και στην άλλη εφόσον επιθυμούν.


ΙΙΙ.
Οι έχοντες οργανική θέση σ’ όλες τις υπόλοιπες Δ/νσεις Δ. Ε. της χώρας έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποχρεωτικά στη Δ/νση που έχουν την οργανική τους θέση και σε μία ακόμη εντός της ίδιας περιφέρειας, κατά προτίμηση σε όμορο Νομό, εφόσον επιθυμούν.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν:
Αίτηση (εάν υποβάλλεται σε δύο Δ/νσεις, αυτό θα αναφέρεται στις 2 αιτήσεις) Βιογραφικό και συνημμένα παραστατικά στοιχεία


Για τις περιπτώσεις Ι και ΙΙ θα ισχύσουν τα εξής:
Μετά την ανάρτηση του πίνακα επιλεγέντων στις 9/1./1998 σε κάθε Δ/νση Δ.Ε. σι υποψήφιοι που επελέγησαν και έχουν υποβάλλει αίτηση σε δύο Δ/νσεις, δηλώνουν εγγράφως μέχρι τις 14/1/1998 και στις δύο Δ/νσεις, τη Δ/νση στην οποία επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Οι κενές θέσεις πληρούνται με υποψηφίους που έχουν επιλεγεί αναπληρωματικοί, ειδικά για αυτή τη πιθανότητα και τα ονόματα των οποίων έχουν συμπεριληφθεί κατά σειρά προτεραιότητας
στο πίνακα των επιλεγέντων.
Για την περίπτωση ΙΙΙ θα ισχύσουν τα εξής:
Κατά την διαδικασία επιλογής και μετά την ανάρτηση των πινάκων, σε κάθε Δ/νση Δ. Ε, οι προβλεπόμενες θέσεις πληρούνται καταρχήν από τους έχοντες οργανική θέση
στην οικεία Δ/νση Δ.Ε. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις, αυτές πληρούνται στη συνέχεια από υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση, αλλά ανήκουν οργανικά σε νομό της ίδιας περιφέρειας και κατά προτίμηση σε όμορο νομό.
Μετά την ανάρτηση των πινάκων, θέσεις σε γειτονικούς Νομούς καταλαμβάνουν μόνο οι υποψήφιοι οποίοι δεν επελέγησαν στη Δ/νση Δ. Ε που έχουν την οργανική τους θέση.
Οι Δ/νσεις Δ.Ε. ενημερώνουν τη Δ/νση Σπουδών τηλεγραφικά (ΕΑΧ) για την πλήρωση των θέσεων των Υπευθύνων ΣΕΠ μέχρι τις 20/1/1998. Ενημερώνουν επίσης κατά τη διάρκεια σχολικού έτους για κάθε μεταβολή. Η πλήρωση
αλλά και η αναπλήρωση των κενών θέσεων που μπορεί να προκύπτουν, τόσο κατά την αρχική επιλογή όσο και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, διενεργείται μετά από οδηγίες της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ.


Ε. Η θητεία των υπευθύνων ΣΕΠ ορίζεται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2000-2001, αρχομένη από το σχολικό έτος 1997- 1998.


Ζ. Σε περίπτωση που τοποθετούνται περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι ΣΕΠ στις Δ/νσεις Δ.Ε., η κατανομή των σχολείων ευθύνης τους θα γίνει:
α) ύστερα από ομόφωνη πρότασή τους προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή
β) σε περίπτωση μη ομόφωνης πρότασης, επιλέγουν τα σχολεία ευθύνης τους κατά σειρά αρχαιότητας προσφοράς υπηρεσιών στο θεσμό, σε θέση στο ΠΙ, στο ΥΠΕΠΘ ή σε Θέση Υπευθύνου ΣΕΠ.


Η. Ως έδρα των Υπευθύνων ΣΕΠ καταρχήν μπορεί να είναι τα Κέντρα
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής (ΚΕΣΥΠ) στους Νομούς, εφ ‘όσον λειτουργούν.
Εάν στη περιοχή, στη Δ/νση και στα Γραφεία υπηρετούν περισσότεροι του ενός
Υπεύθυνοι ΣΕΠ και εφόσον το επιβάλλουν σι συνθήκες (Γεωγραφικές,
Κοινωνικοοικονομικές κ.α.). θα διατεθεί χώρος από τις Δ/νσεις ή τα Γραφεία Β/θμιας
Εκπ/σης. Απαραίτητο είναι να πληρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές για τη
λειτουργία Αρχείου Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης ΣΕΠ.
Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ είναι δυνατόν να διατίθεται στη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης ή στο ΚΕΣΥΠ του ΥΠΕΠΘ ή στο Τομέα ΣΕΠ ή στο ΚΕΣΥΠ του Π.Ι.
Στη περίπτωση αυτή, οι θέσεις τους στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πληρούνται από τους άλλους Υπεύθυνους της περιοχής ή προκηρύσσονται προς αναπλήρωση μετά από σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΠΘ.

Στην κορυφή της σελίδας


Τα καθήκοντα των Υπευθύνων ΣΕΠ είναι:


1. Παροχή οδηγιών προς τους Δ/ντές των Σχολείων για την εφαρμογή του θεσμού. Καθοδήγηση των καθηγητών ΣΕΠ με άμεση συνεργασία και στήριξη του έργου τους, ώστε η εφαρμογή ΣΕΠ στα σχολεία να βελτιώνεται συνεχώς.
2. Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για τους καθηγητές ΣΕΠ της περιοχής τους, διάρκειας 2-3 ημερών, σε συνεργασία με τον τομέα ΣΕΠ του Π.Ι., τους επιμορφωμένους καθηγητές ΣΕΠ και άλλους φορείς της περιοχής.
3. Τακτική Επικοινωνία και συνεργασία με το Γραφείο ΣΕΠ της Δ/νσης Σπουδών Δ. Ε του ΥΠΕΠΘ και με τον τομέα ΣΕΓΙ του Π.Ι. για το συντονισμό των ενεργειών και την ισόρροπη εφαρμογή του ΣΕΠ σε όλα τα σχολεία της Δ.Ε.
4. Συνεργασία με τους Δ/ντές Εκπ/σης, τους προϊσταμένους Γραφείων, τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του ΣΕΠ.
5. Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς όπως : Νομαρχία, τοπική αυτοδιοίκηση, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης, Επιμελητήρια, ΟΑΕΔ κ.λ.π., για ανταλλαγή απόψεων, συλλογή στοιχείων σχετικών με την επαγγελματική ζωή και την αγορά εργασίας στην περιοχή αλλά και την οργάνωση προγραμμάτων, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κ.α.
6. Παρακολούθηση της διανομής υλικού που παράγει ο τομέας ΣΕΠ του Π.Ι. στα σχολεία αλλά και συλλογή και παραγωγή ενημερωτικού υλικού από την περιοχή. Ο υπεύθυνος ΣΕΠ θα έχει επίσης την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης ΣΕΠ της περιοχής.
7. Διευκόλυνση των καθηγητών ΣΕΠ για τη διοργάνωση επισκέψεων μαθητών σε χώρους εργασίας και ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύνταξη και διανομή στα σχολεία καταλόγων με διευθύνσεις και τηλέφωνα επιχειρήσεων και ιδρυμάτων που δέχονται μαθητές για ενημερωτική ξενάγηση.
8. Επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής ευθύνης με στόχο τη στήριξη του έργου του καθηγητή που εφαρμόζει το ΣΕΠ αλλά και την χάραξη σχεδιασμού εφαρμογής του ΣΕΠ μέσα στη σχολική μονάδα σε συνεργασία με το Δ/ντή και τον καθηγητή ΣΕΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΕΠ στα σχολεία της περιοχής ευθύνης σε συνεργασία με τους καθηγητές ΣΕΠ και τους Δ/ντές.
10. Υποβολή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων προς τη Δ/νση Σπουδών της Δ.Ε του ΥΠΕΠΘ και τον τομέα ΣΕΠ του Π.Ι. που θα περιλαμβάνει και αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού στην περιοχή ευθύνης τους καθώς και προτάσεις για βελτίωση του θεσμού.
11. Διευκόλυνση σε τοπικό επίπεδο και εμπλοκή σε διαδικασίες υποστήριξης των έργων της ενέργειας «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», που χρηματοδοτείται από το 2 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2 ΚΠΣ) . Τα έργα αυτά αφορούν την επιμόρφωση Καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική, τη δημιουργία εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, τη δημιουργία υποδομών για την λειτουργία κέντρων ΣΕΠ και Συμβουλευτικής σε επίπεδο Νομού.


Ευνόητο είναι ότι κάθε πρωτοβουλία των υπευθύνων ΣΕΠ η οποία αποσκοπεί στην εκπ/κή και επαγγελματική πληροφόρηση των νέων και των γονέων τους, στη σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα και τον κόσμο της εργασίας, στην εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες των σχολείων καθώς και στην ανάπτυξη προγραμμάτων της ΕΕ. που προάγουν το θεσμό του ΣΕΠ, είναι επιθυμητή.


Σύμφωνα με τα καθήκοντα που περιγράφηκαν το έργο του υπευθύνου ΣΕΠ καθορίζεται κατεξοχήν ως επιστημονικό - συμβουλευτικό και όχι διοικητικό. Ως εκ τούτου η σχέση του με τη Δ/νση Δ.Ε. οριοθετείται στην υλοποίηση συγκεκριμένου και προδιαγραμμένου επιστημονικού και συμβουλευτικού έργου στα πλαίσια των καθηκόντων του.
Τα καθήκοντα τους λοιπόν καθώς και ο χρόνος απασχόλησης τους σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για τις οποίες είναι Υπεύθυνοι.


Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης:
α) Ενημερώνονται εγγράφως για το σχεδιασμό της εφαρμογής που έχουν εκπονήσει σι Υπεύθυνοι ΣΕΠ, ο καθένας για τα σχολεία αρμοδιότητάς του, μέσα από σχετικό προγραμματισμό ανά εξάμηνο. Ο προγραμματισμός αυτός αλλά και ο απολογισμός του προγραμματισμού αποστέλλονται επίσης ανά έτος στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε του ΥΠΕΠΘ και στο Π.Ι.
β) Στηρίζουν αυτό το σχεδιασμό διευκολύνοντας τους σε κάθε λεπτομέρεια υλοποίησης (γραμματειακή, οικονομική υποστήριξη κ.ά), ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τα προβλεπόμενα, στα πλαίσια των καθηκόντων τους.


Θ. Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα, με ευθύνη των Δ/ντών των σχολείων, Οι εκπ/κοί της περιφέρειάς σας για τις πρσκηρυσσόμενες θέσεις, ώστε σι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην οικεία Δ/νση ΔΕ σχετική αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.


ο ΥΦΥΙΙΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Στην κορυφή της σελίδας

Πίσω στη νομοθεσία