ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 
Από το Υπουργείο Εσωτερικών
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα;

 

Από ποιους Υπουργούς αποτελείται η τριμελής Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006;

 

Ποιοι είναι οι φορείς που επιλέγουν το προσωπικό τους σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994;


Τακτικό Προσωπικό

Ποιος διενεργεί τη διαδικασία επιλογής προσωπικού;

 

Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η δημοσιότητα των προκηρύξεων;

 

Πότε γίνεται η δημοσίευση της προκήρυξης;

 

Από πού διατίθενται οι προκηρύξεις;

 

Τι ισχύει με τις αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες;


Με ποιους τρόπους γίνεται η επιλογή των υποψηφίων όταν η διαδικασία διεξάγεται από το ΑΣΕΠ;

Η περίπτωση του γραπτού διαγωνισμού.

Η περίπτωση της σειράς προτεραιότητας.

Η περίπτωση της επιλογής από επιτροπή προκειμένου για ειδικό επιστημονικό προσωπικό και υπαλλήλους επί θητεία.


Με ποιους τρόπους γίνεται η επιλογή των υποψηφίων όταν η διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο το φορέα;

Η περίπτωση της σειράς προτεραιότητας.

Η περίπτωση της επιλογής από επιτροπή προκειμένου για ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Ποια η διαδικασία διορισμού;

 

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ποιος διενεργεί την πρόσληψη;

 

Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η δημοσιότητα των ανακοινώσεων πρόσληψης;

 

Ποια η διαδικασία διεξαγωγής;

 

Πώς καθορίζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων;

 

Μονάδες - Κριτήρια

 

Τακτικό προσωπικό

Γραπτός διαγωνισμός

Σειρά προτεραιότητας

Προσωπικό ορισμένου χρόνου

Ειδικότερα Θέματα Προσλήψεων Προσωπικού

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για διορισμό σε θέση φορέα του δημόσιου τομέα;

 

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις ως προς την ιθαγένεια των υποψηφίων;

 

Πότε πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα και γενικά οι προϋποθέσεις πρόσληψης;

 

Όρια Ηλικίας


Προβλέπεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα;

 

Ποιες αποφάσεις του Υπουργού ΕΣΔΔΑ έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για τη θέσπιση ορίων ηλικίας;

 

Καταργήθηκε το ανώτατο όριο ηλικίας μόνο του τακτικού προσωπικού ή και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου;

 

Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης αφορά μόνο τους φορείς το προσωπικό των οποίων προσλαμβάνεται σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/94 ή όλες τις υπηρεσίες ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψης του προσωπικού τους;

 

Προβλέπεται όριο ηλικίας για τα άτομα που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2643/1998 (άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι κ.λ.π);

 

Τι προβλέπεται από το σύστημα προσλήψεων για τους υποψηφίους που διαθέτουν το στοιχείο της εντοπιότητας;

 

Σε ποιά περίπτωση οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιπλέον μονάδες για το προσόν της εμπειρίας;

 

Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000, τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14, παρ. 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Εάν κάποιος υποψήφιος συμμετάσχει σε περισσότερες από μία διαδικασίες πρόσληψης, μπορεί να αποδεχτεί θέση σε φορέα του οποίου τα αποτελέσματα θα εκδοθούν πρώτα και στη συνέχεια όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων προκηρύξεων να αποδεχτεί άλλη θέση παραιτούμενος από αυτή που κατέχει;


Τι προβλέπεται για την πρόσληψη στο δημόσιο συγγενούς εργαζομένου που απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος;
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα;
Όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να υποβάλλουν προγραμματισμό των αναγκών τους σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό σε ετήσια βάση στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού (τακτικού ή εκτάκτου) καθώς και με ανάθεση έργου, από οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, εκτός των ρητά προβλεπομένων εξαιρέσεων, είναι η έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Από ποιους Υπουργούς αποτελείται η τριμελής Επιτροπή;
Η τριμελής Επιτροπή συγκροτείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Ποιοι επιλέγουν το προσωπικό τους σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994;
Οι δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (δήμοι, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος, κ.λπ) [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ποιος διενεργεί τη διαδικασία επιλογής προσωπικού;

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
2. Οι ίδιοι οι φορείς υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ
(ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ που δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.)[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η δημοσιότητα των προκηρύξεων;
- Δημοσίευση του πλήρους κειμένου όλων των προκηρύξεων στο ΄΄Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ΄΄ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (www.et.gr) (βλ.και ιστοσελίδα Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr) .
- Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών για όλη την επικράτεια και σε μία τοπική της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδεται.
- Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
- Ανάρτηση της προκήρυξης στα κατά τόπους νομαρχιακά καταστήματα
- Περίληψη των σημαντικότερων προκηρύξεων για θέσεις τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δημοσιεύεται και στην εφημερίδα ΄΄Δημοσιογραφικά΄΄, η οποία εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.
Τα ΄΄Δημοσιογραφικά΄΄ διατίθενται δωρεάν από τη ΓΓΔΔ (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα), και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Επίσης, είναι δυνατή η πρόσβαση στα ΄΄Δημοσιογραφικά΄΄ και μέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gspa.gr)
Στην ίδια ιστοσελίδα περιέχονται και οι προκηρύξεις για το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών.[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται:
- Σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του γραπτού διαγωνισμού
- Δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Από πού διατίθενται οι προκηρύξεις;
- Από το Εθνικό Τυπογραφείο, Σολωμού 51, Αθήνα
- Από όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας
Σε κάθε περίπτωση οι προκηρύξεις διατίθενται δωρεάν. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες:
- Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και νομαρχία, στις οποίες επιθυμεί να διοριστεί.
- Στην ίδια προκήρυξη ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
- Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών (εκτός αν ορισθεί μικρότερη προθεσμία), μαζί με παράβολο είκοσι (20) ευρώ για συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό η σε διαδικασία επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δεκαπέντε (15) ευρώ για συμμετοχή σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης, το οποίο καταβάλλεται σε δημόσιο ταμείο
(η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του ΑΣΕΠ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης)
[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή των υποψηφίων όταν η διαδικασία διεξάγεται από το ΑΣΕΠ;

1. Με γραπτό διαγωνισμό:
- Με γραπτό διαγωνισμό επιλέγεται το προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικών κλάδων ή ειδικοτήτων, μεταφραστές, δακτυλογράφοι - στενογράφοι, κ.λπ.
(Αν το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να διενεργήσει γραπτό διαγωνισμό μέσα σε πέντε (5) μήνες από τότε που ο οικείος φορέας θα υποβάλει σχετικό αίτημα, οι θέσεις είναι δυνατό να καλυφθούν με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας)

Λαμβάνεται υπόψη μόνο η γραπτή επίδοση των υποψηφίων ή και άλλα κριτήρια;

- Βασικό κριτήριο είναι η βαθμολογία των υποψηφίων, με άριστα το 100.
- Η βαθμολογία όμως προσαυξάνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Διδακτορικός τίτλος
β) Μεταπτυχιακός τίτλος
γ) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών
δ) Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
ε) Εντοπιότητα (στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος).
[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]


2. Με σειρά προτεραιότητας:
- Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Πώς καθορίζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων;
- Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ καθορίζεται με βάση το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνουν για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
α) Τίτλοι σπουδών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, βασικός τίτλος σπουδών, κ.λπ.)
β) Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης ( Η εμπειρία μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για ένα μέρος του αριθμού των θέσεων που δεν θα υπερβαίνει το 35% αυτών).
γ) Γνώση ξένης γλώσσας
δ) Εντοπιότητα
ε) Συνέντευξη (εφόσον το ζητήσει ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη και το δεχθεί το Α.Σ.Ε.Π.).
Επιπλέον, η αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να συμπληρώνεται με ειδική γραπτή δοκιμασία (test) που διενεργείται από το ΑΣΕΠ ανεξάρτητα από την εκάστοτε προκήρυξη.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται με βάση το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνουν για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
α) Αριθμός τέκνων
β) Χρόνος ανεργίας
γ) Χρόνος εμπειρίας
δ) Ηλικία
ε) Εντοπιότητα
[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]


3. Με επιλογή από επιτροπή προκειμένου για ειδικό επιστημονικό προσωπικό και υπαλλήλους επί θητεία
Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Με ποιό τρόπο γίνεται η επιλογή των υποψηφίων όταν η διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο το φορέα;

1. Με σειρά προτεραιότητας
- Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω (άθροισμα μονάδων για τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία κλπ)[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

2. Με επιλογή από επιτροπή προκειμένου για ειδικό επιστημονικό προσωπικό
- Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων

Όταν η διαδικασία επιλογής προσωπικού διεξάγεται από τον ίδιο το φορέα, το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο της προκήρυξης και των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση των υποψηφίων.[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Διαδικασία διορισμού:
- Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
- Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης
- Για την κατάθεση της ένστασης απαιτείται παράβολο σαράντα (40) ευρώ. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, οριστικοποιούνται οι πίνακες και καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, οι οποίοι και δημοσιεύονται.
- Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων καλούνται από τους οικείους φορείς να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού.
- Εκδίδεται από τους οικείους φορείς η ατομική πράξη διορισμού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
- Κοινοποιείται η απόφαση διορισμού στον ενδιαφερόμενο ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία σε ορισμένη προθεσμία [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ποιος διενεργεί την πρόσληψη;
Ο οικείος φορέας [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η δημοσιότητα των ανακοινώσεων πρόσληψης;
- ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού στο κατάστημα του φορέα, καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας που αυτός εδρεύει
- δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Διαδικασία Υποβολής:
- υποβολή των αιτήσεων σε δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία
- κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας
- υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερόμενους στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας
- οριστικοποίηση των πινάκων

Η διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχεται από το ΑΣΕΠ. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Πώς καθορίζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων;
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η εντοπιότητα.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριοκαθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) χρόνος ανεργίας
β) αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
γ) αριθμός ανήλικων τέκνων
δ) βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ)
ε) ηλικία
στ) εμπειρία (μόνο όταν ορίζεται ως προσόν από την οικεία ανακοίνωση) [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για διορισμό σε θέση φορέα του δημόσιου τομέα;
Ο υποψήφιος πρέπει:
- να είναι έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- να είναι 20 ετών για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 21 ετών για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί απ΄ αυτές
- να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για συγκεκριμένα πλημμελήματα
- να έχει τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης
-να μην έχει απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις ως προς την ιθαγένεια των υποψηφίων;
Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) επιτρέπεται ο διορισμός σε δημόσιες θέσεις και θέσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου Βορειοηπειρωτών, Κυπρίων ομογενών και ομογενών αλλοδαπών προερχομένων από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Ελλήνων ως προς προς το γένος και τη συνείδηση. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Πότε πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα και γενικά οι προϋποθέσεις πρόσληψης;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού, τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού (εκτός εάν έχει καθοριστεί και ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, οπότε αυτό θα πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο).
Τα κωλύματα διορισμού δεν θα πρέπει να συντρέχουν σε κανένα από τα δύο προαναφερόμενα χρονικά σημεία. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Ορια Ηλικίας

Προβλέπεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα;
Με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/02 (ΦΕΚ 220 Α΄) το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει καταργηθεί, σε ειδικές όμως περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, μετά από γνώμη του οικείου φορέα, είναι δυνατό να τίθενται ανώτατα όρια ηλικίας, όταν αυτό απαιτείται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων συγκεκριμένων θέσεων.  [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Ποιες αποφάσεις του Υπουργού ΕΣΔΔΑ έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για τη θέσπιση ορίων ηλικίας;

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΦΕΚ

ΕΡΤ Α.Ε

ΤΕ Εικονοληπτών

35ο

1557/Β΄/12-12-2002

ΙΚΑ

ΙΑΤΡΟΙ/Επιμελητές Β΄

45ο

1476/Β΄/25-11-2002

ΙΚΑ

ΙΑΤΡΟΙ/Επιμελητές Α΄

50ο

1476/Β΄/25-11-2002

ΙΚΑ

ΙΑΤΡΟΙ/Διευθυντές

55ο

1476/Β΄/25-11-2002

ΙΚΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ/Επιμελητές Β΄

40ο

1476/Β΄/25-11-2002

ΙΚΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ/Επιμελητές Α΄

45ο

1476/Β΄/25-11-2002

ΔΕΗ ΑΕ

 Διάφορες ειδικότητες

35ο–40ο

1580/Β΄/18-12-2002

ΔΕΗ ΑΕ

Εργάτες (ΓΥ5)

 

1531/Β΄/16-10-2003

ΕΥΠ

ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών

37ο

 1583/Β΄/19-12-2002

ΕΥΠ

ΤΕ3 Πληροφορικής

37ο

 1583/Β΄/19-12-2002

ΕΥΠ

ΔΕ 2 Επιτελών Πληροφοριών

32ο

 1583/Β΄/19-12-2002

ΕΥΠ

ΠΕ1 Διοικητικών

37ο

646/Β΄/13-5-2005

ΕΥΠ

ΠΕ3 Πληροφορικής

37ο

646/Β΄/13-5-2005

ΕΥΠ

ΤΕ1 Μηχανικών

37ο

646/Β΄/13-5-2005

ΕΥΠ

ΔΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων-Ακροατών-Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ

35ο

646/Β΄/13-5-2005

ΗΣΑΠ ΑΕ

ΔΕ Ηλεκτροδηγών Σιδηροδρόμου

35ο

34/Β΄/20-1-2003

ΗΣΑΠ ΑΕ

ΥΕ Εργατών Γραμμής

30ο

34/Β΄/20-1-2003

Υπ. Υγείας

ΠΕ Ιατρών Δημ. Υγείας ΕΣΥ/Βαθμόςα΄

45ο

 

Υπ. Υγείας

ΠΕ Ιατρών Δημ. Υγείας ΕΣΥ/Βαθμόςβ΄

40ο

 

Υπ. Υγείας

ΠΕ Ιατρών Δημ. Υγείας ΕΣΥ/Διευθυντής

50ο

 

ΗΛΠΑΠ ΑΕ

ΔΕ Οδηγών Ηλεκτροκ/των Λεωφορείων

40ο

387/Β΄/2-4-2003

ΗΛΠΑΠ ΑΕ

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων Δικτύων

35ο

387/Β΄/2-4-2003

Υπ.Υγείας

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ/Επιμελητές Α΄

50ο

466/Β΄/17-4-2003

Υπ.Υγείας

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ/Επιμελητές Β΄

45ο

466/Β΄/17-4-2003

Υπ.Υγείας

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ/Διευθυντές

55ο

466/Β΄/17-4-2003

Υπ. Υγείας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ/Επιμελητές Β΄

40ο

 

Υπ. Υγείας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ/Επιμελητές Α΄

45ο

 

Υπ. Υγείας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ/Διευθυντές

50ο

 

Υπ.Δικαιοσύνης

ΔΕ Φύλαξης

30ο

679/Β΄/30-5-2003

Ο.Ε.Δ.Β.

ΥΕ Εργατών

45ο

 

ΕΛΤΑ

ΔΕ Διανομέων/Οδηγών

40ο

 

ΟΛΠ ΑΕ

ΔΕ Τεχνικός/Χειριστών

40ο

692/Β΄/3-6-2003

ΟΛΠ ΑΕ

ΔΕ Τεχνικός/Οδηγών

45ο

692/Β΄/3-6-2003

Υπ.Εμπ.Ναυτιλίας

Αρχιπλοηγών-Πλοηγών

55ο

591/Β΄/14-5-2003

Υπ.Εμπ.Ναυτιλίας

Μηχανοδηγών πλοηγίδων

45ο

591/Β΄/14-5-2003

Υπ.Εμπ.Ναυτιλίας

Πρυμνοδετών

45ο

591/Β΄/14-5-2003

Υπ.Εμπ.Ναυτιλίας

Κυβερνητών Πλοηγίδων

45ο

26-8-2005

Υπ. Οικ/μίας καιΟικ/κών

ΠΕ Χημικών

40ο

706/Β΄/4-6-2003

Υπ.Δημόσιας Τάξης

ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας

30ο

1013/Β΄/23-7-2003

Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.

ΠΕ Αρχιτεκτόνων

(Ι.Δ.Ορισμένου Χρόνου)

55ο

 

Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Ι.Δ.Ο.Χ.)

55ο

 

Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων (Ι.Δ.Ο.Χ.)

55ο

 

Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.

ΠΕ Φυσικών Νοσοκομείων (Ι.Δ.Ο.Χ.)

55ο

 

Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.

ΠΕ/ΤΕ Λογιστικής (Ι.Δ.Ο.Χ.)

55ο

 

Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.

ΔΕ Γραμματέων (Ι.Δ.Ο.Χ.)

55ο

 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας

30ο

1281/Β΄/10-9-2003

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

ΤΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας

30ο

1281/Β΄/10-9-2003

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας

30ο

1281/Β΄/10-9-2003

Υπ.Εξωτερικών

Διπλωματικός Κλάδος

37ο

1364/Β΄/23-9-2003

Υπ.Εξωτερικών

Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων

37ο

1364/Β΄/23-9-2003

Υπ.Εξωτερικών

Κλάδος Εμπειρογνωμόνων

55ο

1364/Β΄/23-9-2003

Υ.Π.Α.

ΠΕ4/ΤΕ4 Ηλεκτρονικών

35ο

1494/B΄/10-10-2003

Υ.Π.Α.

ΤΕ 3 Τηλεπικοινωνιακών

35ο

1494/Β΄/10-10-2003

Υ.Π.Α.

ΠΕ1 Αερολιμενικών

35ο

1494/Β΄/10-10-2003

Υ.Π.Α.

ΔΕ7 Τεχνικών (Οδηγών Πυροσβεστών)

35ο

8-9-2004

Υ.Π.Α.

ΠΕ2 Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

30ο

4-3-2005

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

40ο

1594/Β΄/30-10-2003

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

40ο

1594/Β΄/30-10-2003

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

Χημικών

40ο

1594/Β΄/30-10-2003

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

ΤΕ Τεχνιτών Συντήρησης(Τεχ/γων Μηχ/γων

40ο

1594/Β΄/30-10-2003

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

ΤΕ Τεχνιτών Συντήρησης(Τεχ/γων Ηλεκ/κών

40ο

1594/Β΄/30-10-2003

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

Πλοιάρχων Α΄

40ο

1594/Β΄/30-10-2003

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

ΔΕ Χειριστών Παραγωγής

35ο

1594/Β΄/30-10-2003

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Μηχανικών Λειτουργίας  Εγκ/σης

40ο

1535/Β΄/17-10-2003

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Μηχανικών Λειτουργίας Ασφάλειας Εγκ/σης

40ο

1535/Β΄/17-10-2003

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Μηχανικών Συντήρησης & Ασφάλειας

40ο

1535/Β΄/17-10-2003

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Επιθεωρητών Πωλήσεων

37ο

1535/Β΄/17-10-2003

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Τεχνικών Συντήρησης Θερμοϋδραυλικών

35ο

1535/Β΄/17-10-2003

ΙΓΜΕ

ΠΕ Υδρογεωλόγων

40ο

1674/Β΄/13-11-2003

ΙΓΜΕ

ΠΕ Τεχνικών Γεωλόγων

40ο

1674/Β΄/13-11-2003

ΙΓΜΕ

ΠΕ Βιολόγων

40ο

1674/Β΄/13-11-2003

ΙΓΜΕ

ΠΕ Γεωλόγων

40ο

21-2-2005

ΙΓΜΕ

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων

40ο

21-2-2005

ΙΓΜΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

40ο

21-2-2005

ΙΓΜΕ

ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

40ο

21-2-2005

ΙΓΜΕ

ΠΕ Γεωφυσικών

40ο

21-12-2005

ΙΓΜΕ

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

40ο

21-12-2005

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΕ 29 Οδηγών Απορριματοφόρων Αυτοκινήτων

45ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΕ 27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α..Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΕ 30 Τεχνιτών

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών/Δενδροκόμων/ Ανθοκόμων

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας

45ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου

45ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΥΕ 16 Εργατών Κήπου

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

50ο

654/Β΄/3-5-2004

Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

ΔΕ4 Συντηρητών Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων

40ο

16-9-2004

Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

ΥΕ1 Κλητήρων-Νυχτοφυλάκων-Νεωκόρων

40ο

16-9-2004

Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

ΥΕ2 Κηροποιών-Κηροδοτών

40ο

16-9-2004

Τράπεζα της Ελλάδος

ΔΕ Καταμετρητών

35ο

31-12-2004

Τράπεζα της Ελλάδος

ΔΕ Οδηγών

35ο

5-4-2005

Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΕ Λογιστικός, Ταμιακός

35ο

17-7-2006

Τράπεζα της Ελλάδος

ΔΕ Λογιστικός, Ταμιακός

35ο

17-7-2006

Τράπεζα Αττικής Α.Ε.

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

30ο

9-2-2005

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΠΕ Αρχαιολόγων

40ο

341/Β΄/16-3-2005

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

40ο

341/Β΄/16-3-2005

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

40ο

341/Β΄/16-3-2005

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών

40ο

341/Β΄/16-3-2005

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕ Γραφιστών

40ο

341/Β΄/16-3-2005

Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

ΔΕ Τεχνικός/Χειριστών Ηλεκτροκίνητων Γερανών

40ο

25-8-2005

Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

ΔΕ Τεχνικών/Χειριστών Μηχανοκίνητων και λοιπών Μηχανημάτων

40ο

25-8-2005

Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

ΥΕ Εργατών

45ο

25-8-2005

Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Λιμενεργατών

40ο

23-9-2005

Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΕ Τεχνικού

40ο

15-12-2005

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΔΕ Χειριστών ηλεκτροκίνητων περιστρεφόμενων γερανών –ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών

40ο

1-3-2006

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΔΕ Χειριστών φορτωτών-ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων –μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων (θερμικών μηχανών)

40ο

1-3-2005

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών

40ο

27-7-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΠΕ Σταθμαρχών

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

Διπλωματούχων Μηχανικών – Τεχνικών Ασφαλείας

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΤΕ Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΤΕ Σταθμαρχών

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΤΕ Προσωπικού Αμαξοστοιχιών

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΤΕ Προσωπικού Έλξης (Μηχανοδηγοί)

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

 

ΤΕ Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. – Τεχνικών Ασφαλέιας

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Σταθμαρχών

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Προσωπικού Αμαξοστοιχιών

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Προσωπικού Έλξης (Μηχανοδηγοί)

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Τεχνιτών Μηχ/σίων Εργ/σίων

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Εργατών Μηχ/σίων Εργ/σίων και Αποθηκών Υλικού

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Προσωπικού Συντήρησης Γραμμής

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Τεχνιτών Γραμμής

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Γραμμής και Έργων

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΥΕ Φυλάκων Εγκαταστάσεων

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΥΕ Προσωπικού Ελιγμών

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΥΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΥΕ Εργατών Μηχ/στασίων Εργ/σιών και Αποθηκών Υλικού

40ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΥΕ Προσωπικού Συντήρησης Γραμμής

28ο

1077/Β΄/7-8-2006

Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.

ΔΕ Τεχνικού / Χειριστές γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων

40ο

51/Β΄/23-1-2007

Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.

ΥΕ Εργατών

40ο

51/Β΄/23-1-2007


[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]


Καταργήθηκε το ανώτατο όριο ηλικίας μόνο του τακτικού προσωπικού ή και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου;

Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης αφορά αποκλειστικά στο τακτικό προσωπικό των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης αφορά μόνο τους φορείς το προσωπικό των οποίων προσλαμβάνεται σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/94 ή όλες τις υπηρεσίες ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψης του προσωπικού τους;
Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης δεν συναρτάται με τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού. Συνεπώς, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτει ακόμη και το προσωπικό το οποίο εξαιρείται από το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/94.  [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Προβλέπεται όριο ηλικίας για τα άτομα που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2643/1998 (άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι κ.λ.π);
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.3051/02, όπως ισχύει, το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού ατόμων που προστατεύονται από το ν. 2643/1998, καταργείται μόνο για φορείς του δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Τι προβλέπεται από το σύστημα προσλήψεων για τους υποψήφιους που είναι δημότες παραμεθορίων νομών, περιοχών νησιών κλπ.

Για θέσεις τακτικού προσωπικού:
α) Σε γραπτό διαγωνισμό
αα) Οι υποψήφιοι που είναι δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας και Πέλλας ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κιλκίς και Σερρών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εάν δεσμευτούν ότι θα υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/97 οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή, λαμβάνουν επιπλέον 20 μονάδες.

αβ) Οι υποψήφιοι που είναι δημότες δήμων ή κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι και δέκα χιλιάδων κατοίκων, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότες και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον λαμβάνουν επιπλέον 10 μονάδες.

β) Σε διαδικασία με σειρά προτεραιότητας
βα) Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες των περιοχών που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση αα΄ προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν όταν συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης ή διορισμού υπηρεσιών στις εν λόγω περιοχές, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπηρετήσουν σ΄ αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον.
Μετά τους υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι απλώς δημότες των περιοχών αυτών και πάλι υπό την προϋπόθεση της προαναφερόμενης δεκαετούς παραμονής.

ββ) Οι υποψήφιοι που είναι δημότες δήμου ή κοινότητας πληθυσμού μέχρι και δέκα χιλιάδων κατοίκων, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου ή ιδρύματός τους και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σ΄ αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία λαμβάνουν επιπλέον 150 μονάδες.

Για θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

Η εντοπιότητα σε επίπεδο δημότη αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής του εν λόγω προσωπικού. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]Σε ποιά περίπτωση οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιπλέον μονάδες για το προσόν της εμπειρίας;

Όσοι απασχολήθηκαν σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα, από την έναρξη ισχύος του ν.2190/1994 (3 Απριλίου 1994) έως την έναρξη ισχύος του ν.3051/2002 (20 Δεκεμβρίου 2002) λαμβάνουν προσαύξηση 40% για το κριτήριο της εμπειρίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα προκηρυχθεί στο φορέα απασχόλησής τους θέση τακτικού προσωπικού της ειδικότητάς τους.
Αν ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης διανύθηκε σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και είναι αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 50%, για διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι 31-12-2007 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι 23-2-2005. [ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000, τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14, παρ. 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.

Συμμετοχή σε περισσότερες από μία διαδικασίες πρόσληψης.


Εάν κάποιος υποψήφιος συμμετάσχει σε περισσότερες από μία διαδικασίες πρόσληψης, με βάση το ν.2190/1994, μπορεί να αποδεχτεί θέση σε φορέα του οποίου τα αποτελέσματα θα εκδοθούν πρώτα και στη συνέχεια όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων προκηρύξεων να αποδεχτεί άλλη θέση παραιτούμενος από αυτή που κατέχει, υπό την προϋπόθεση, ότι όταν υποβλήθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής ο υποψήφιος δεν ήταν υπάλληλος σε κάποιον από τους προαναφερόμενους φορείς.

Τι προβλέπεται για την πρόσληψη στο δημόσιο συγγενούς εργαζομένου που απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος;

Ο νόμος 3448/2006 (ΦΕΚ 57/15-3-2006) στο άρθρο 18 προβλέπει ότι όταν εργαζόμενος στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης του υπηρεσιακού καθήκοντος, μπορεί ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή ένας αδελφός ή αδελφή ή σύζυγος αυτού, να διοριστεί στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου, ή τη συμπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για διορισμό (όριο ηλικίας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων κ.λ.π.).
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση διορισμού και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία που επιθυμούν να διοριστούν, η οποία και εξετάζει τη συνδρομή ή μη των νομίμων προϋποθέσεων για το διορισμό.
[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ]

Πίσω στα Επαγγελματικά Θέματα