ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Πλήρωση Διευθυντικών θέσεων σχολείων

 

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την πλήρωση νέων διευθυντικών θέσεων που προκύπτουν λόγω ίδρυσης και λειτουργίας νέων σχολικών μονάδων ή ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από προαγωγή είτε από συγχώνευση δύο ολιγοθέσεων σχολείων σε 4/θέσια και άνω σχολεία, σας γνωρίζουμε ότι η πλήρωση θα γίνει από τον πίνακα επιλογής των υποψήφιων διευθυντών, δεδομένου ότι αυτός ισχύει μέχρι 31-7-2011, με τη διαδικασία του άρ.5 περ. Γ παρ.2 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α') και τις οδηγίες της παρ. Β2 της με αριθ. 81126δ/Δ2/1-11-2007 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας. Για την τοποθέτηση λαμβάνεται υπ’ όψη η σειρά εγγραφής στον πίνακα και ο τοποθετούμενος διευθυντής ασκεί τα σχετικά καθήκοντα για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας (μέχρι 31-7-2011).
Συγκεκριμένα, από τους υποψηφίους διευθυντές που δεν έχουν τοποθετηθεί σε  κάποια σχολική μονάδα καλούνται πρώτα να υποβάλλουν σχετική δήλωση, εφόσον το επιθυμούν, εκείνοι που αρχικά είχαν δηλώσει να τοποθετηθούν με πρώτη ή δεύτερη προτίμηση σε σχολεία της ίδιας περιοχής με το νεοϊδρυθέν.
Στη συνέχεια, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, καλούνται όλοι οι υποψήφιοι του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που δεν έχουν τοποθετηθεί να δηλώσουν προτίμηση για τοποθέτηση στη νέα διευθυντική θέση. Εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γίνεται τοποθέτηση αναπληρωτή διευθυντή με τη διαδικασία των παρ.3 και 4 του άρθρου 5 περ.Γ
του Ν.3467/2006. Στην περίπτωση αυτή της αναπλήρωσης, ο προσωρινός διευθυντής καλύπτει την αντίστοιχη θέση μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους (παρ.5).
Η πλήρωση κενούμενων διευθυντικών θέσεων λόγω σύνταξης ή απαλλαγής διευθυντή σχολικής μονάδας από τα καθήκοντα του (άρ. 6 Ν. 3467/2006), γίνεται από τον πίνακα επιλογής υποψηφίων διευθυντών με βάση τη σειρά εγγραφής στον πίνακα εγγραφής και τις αρχικές δηλώσεις προτίμησης. Σε περίπτωση μη δυνατότητας πλήρωσης των θέσεων αυτών η ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά για την πλήρωση διευθυντικών θέσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της παρ. 3 της με αριθ. 12853/Δ2/7.11.2007 εγκυκλίου μας, σύμφωνα με τις οποίες και εκπαιδευτικοί των οποίων καταργήθηκε το μάθημα της ειδικότητας τους στα σχολεία αυτά μπορούν να τοποθετηθούν ως Διευθυντές, εφόσον μπορούν να αναλάβουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας προς τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτά.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

(Από ALFAVITA)

Πίσω στην αρχική σελίδα

Πίσω στη νομοθεσία