ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

 α. Νομοθεσία σχετικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

β.  Οδηγοί Σπουδών των Σχολών - Προγράμματα Σπουδών

Υπάρχει Power Point

Το τμήμα μας ασχολήθηκε με το θέμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο

 

Η ομάδα μας επεξεργάστηκε τα

  Ερωτήματα

 

Α. Νομοθεσία Σχετική με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα ( Σκοπός Εκπαίδευσης κλπ)

 

Β. Προγράμματα Σπουδών – Οδηγοί Σπουδών

 

Για το πρώτο θέμα θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή.

 

1η Διαφάνεια.

 

1. Το Σύνταγμα της Ελλάδας στην Εκπαίδευση των Ελλήνων αναφέρεται στο

Δεύτερο Μέρος : Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

 

Άρθρο 16. ( Παιδεία -Τέχνη – Επιστήμη)

 

Παράγραφος 2. Σκοπός της Παιδείας

 

Στην παράγραφο 2 λέει : Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

 

Στην παράγραφο 3 Μιλάει για την υποχρεωτική φοίτηση

Που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από εννέα έτη.

 

Στην παράγραφο 4: Δωρεάν παιδεία.

     Λέει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

 

Στην παράγραφο 7 αναφέρεται στην επαγγελματική και κάθε άλλης μορφής ειδική εκπαίδευση

 

Και λέει ότι η επαγγελματική και κάθε άλλης μορφής ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και επαγγελματικά δικαιώματα όσων φοιτούν στις σχολές αυτές.

Η παράγραφος 9 έχει σχέση με τον αθλητισμό.

  Λέει δε, ότι ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

  Πηγή: http://www.parliament.gr/politeuma/syntagmaDetails.asp

 

2η διαφάνεια

  2. Νόμος 682 ( ΦΕΚ Α΄ 244/ 1-9-77 )

  Περί Ιδιωτικών σχολείων Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων.

  3. Νόμος 1566 ( 30 – 9-1985)

  Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

  Ο Νόμος αυτός αναφέρει:

 1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

  Ειδικότερα  υποβοηθεί τους μαθητές

  α. Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες. Να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία. Να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.

β. Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.

  γ. Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας .

δ. Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες

  4. Νόμος  2413 ( ΦΕΚ Α΄ 124 /14 -6/1996)

  Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

  5. Νόμος 2525 /1997

  Σχετικά με το Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.

Το άρθρο 7 αυτού του νόμου μιλάει για τα Προγράμματα Σπουδών.

  6. Νόμος 2640/98

Για τη Δευτεροβάθμια Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση

  7. Νόμος 2817/2000 ( ΦΕΚ Α΄ 78/ 14-03-2000 )

Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.

  8. Νόμος 2909 ( ΦΕΚ Α΄ 90 / 02-05 -2001)

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

  9. Νόμος 3376 /2005 ( ΦΕΚ 191/Α΄/ 2-8-2005 )

Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

  10.    Νόμος 3475/2006 ( ΦΕΚ 146 Α/13 -7-2006)

    Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

 

  3η διαφάνεια

2ο θέμα είχαμε τα προγράμματα σπουδών και τους οδηγούς σπουδών.

 

Ο νόμος 2525/ 1997 στο άρθρο 7 αναφέρεται στα προγράμματα σπουδών.

 Δηλ .λέει:

 Ρυθμίσεις για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

  1. Στους βασικούς συντελεστές της εκπαίδευσης του Άρθρου 1 παράγραφος 2 του Νόμου 1566/1985 προστίθεται η κατάρτιση Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών ( ΕΠΠΣ) το οποίο προσδιορίζει τους στόχους της διδασκαλίας από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο και προδιαγράφει τα πλαίσια, μέσα στα οποία αναπτύσσεται το περιεχόμενου των αναλυτικών προγραμμάτων. Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος  Σπουδών καταρτίζεται ύστερα από γνώμη του Π.Ι. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  4η Διαφάνεια

        Οι Οδηγοί Σπουδών

  Οι Οδηγοί Σπουδών είναι έντυπα ή σε ηλεκτρονική μορφή που εκδίδονται από όλες τις σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές και στους οποίους περιέχεται κάθε πληροφορία που θεωρεί το τμήμα ή η σχολή ότι θα χρησιμεύσει στο σπουδαστή.

Θα έπρεπε να εκδίδονται κάθε χρόνο. Αλλά πολλές σχολές μεν, είναι πολύ συνεπείς και εκδίδουν οδηγούς σπουδών με μεγάλη ενημέρωση και άλλες πολύ περιληπτικούς. Άλλες σχολές τους έχουν και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, άλλες μόνο σε ηλεκτρονική και άλλες δεν έχουν καθόλου.

Εμείς θα σας δείξουμε ενδεικτικά μερικούς.

Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εξώφυλλο και περιεχόμενα.

 

Οδηγό Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας

 

Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου LEIDEN της Ολλανδίας

  Θα σας παρουσιάσουμε επίσης ορισμένες διευθύνσεις για πληροφορίες σχετικά με τους Οδηγούς Σπουδών και τα Πανεπιστήμια.

Διαφάνειες

Ø      Για τα Πανεπιστήμια ( ολοκληρωμένοι πίνακες με διευθύνσεις και τηλέφωνα υπάρχουν)

Στο www.in.gr  μετά δεξιά στο Πανελλαδικές εξετάσεις έπειτα αριστερά στο ευρετήριο Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ø      Στο www.e-Paideia.gr  Στη μέση της πρώτης σελίδας στο

Επιλογές: Πανεπιστήμια

                 ΤΕΙ

                 Στρατιωτικές Σχολές

                 Πόλεις – Που μπορείτε να σπουδάσετε

Ø      Στο www.pi-schools.gr   και έπειτα αριστερά στο Δραστηριότητες, κατόπιν δεξιά επάνω στο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ø      Ή από το www.pi-schools.gr  και έπειτα κάτω δεξιά στο αναζήτηση σπουδών και συσχέτισή τους με το επάγγελμα.

Ø      Ή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέσω του http://195.251.20.34/studies.asp

Πίσω στην παρουσίαση των εργασιών της Ημερίδας