ΝΟΜΟΣ 2725

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

17 Ιουνίου 1999
ΦΕΚ 121

Άρθρο 138 1. α) Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν. 1566/1985 μέχρι την 31.12.1997 που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του προαναφερθέντος νόμου, καθώς και όσοι έχουν υπηρετήσει με την ίδια ιδιότητα σε τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.), εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι την 30.6.1998 με πλήρες εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την 30.6.1998. Σε περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας εντάσσονται με βάση τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/ 1985. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Οι περιλαμβανόμενοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα ως προσωρινοί αναπληρωτές από το διδακτικό έτος 1999-2000 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης τους για καθένα από τα επόμενα διδακτικά έτη μέχρι το 2002-2003 μέχρι την εξάντληση του οικείου πίνακα και εφόσον στο μεταξύ δεν διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/ 1985. γ) Η πρόσληψη των ανωτέρω, η ανανέωση της σύμβασης τους, καθώς και η τοποθέτηση τους σε περιοχή διορισμού με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και τη σειρά του οικείου πίνακα, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αίτηση τους στην οποία δηλώνουν τουλάχιστον πέντε (5) και μέχρι τριάντα (30) περιοχές διορισμού κατ’ ανώτατο όριο. Η τοποθέτηση τους σε σχολείο της περιοχής διορισμού γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τις δηλώσεις προτίμησης τους σε συνδυασμό με τη συνδρομή προϋποθέσεων προϋπηρεσίας, εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης και συνυπηρέτησης. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η μοριοδότηση των ως άνω προϋποθέσεων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων, η διαδικασία τοποθέτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ε) Όσοι δεν τοποθετούνται σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους παραμένουν στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να καλύψουν ανάγκες της εκπαίδευσης εάν και εφόσον προκύψουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους. στ) Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τοποθετήσεων στον ημερήσιο τύπο ή στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από τον πίνακα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου. Επίσης διαγράφονται από τον ίδιο πίνακα και όσοι δεν αποδέχονται το μόνιμο διορισμό τους κατά τις διατάξεις του ν. 1566/ 1985. ζ) Κατά τους διορισμούς του έτους 2003 και εφεξής, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα της περίπτωσης α’ εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διοριστεί σε μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών ή δεν έχουν διαγραφεί σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου, διορίζονται με τη σειρά εγγραφής τους στον οικείο πίνακα σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και σε ποσοστά που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο. 2. Παρατείνεται μέχρι 31.8.1999 από την ημερομηνία λήξης του κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α’) η ισχύς του πίνκα επιτυχόντων στο διαγωνισμό μουσικής, που κυρώθηκε με την αριθ. Δ2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 31/29.12.1995, τεύχος παράρτημα). 3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ανανεώνεται από της λήξεως του για μία τριετία.

. Άρθρο 139
Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν. 75/1975, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 17 αυτού, και του ν. 1958/ 1991, εκτός από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 και τα άρθρα 80, 81 και 82 αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.

. Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πίσω στη νομοθεσία