ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 
Νόμος 1824 της 30.12.1998

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1

Καταργήθηκε

 

Άρθρο 2
Προμήθεια βιβλίων

Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προμήθεια από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βιβλίων αναγκαίων για το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο τους εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 3
Ανύψωση μισθολογικών κλιμακίων

1. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια των παρακάτω κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:

 • α) του κλάδου ΠΕ15 εισαγωγικό το Μ.Κ. 16 και καταληκτικό το Μ.Κ. 1,
 • β) του κλάδου ΠΕ16, χωρίς πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι., εισαγωγικό το Μ.Κ. 16 και καταληκτικό το Μ.Κ. 1,
 • γ) των κλάδων ΠΕ17 και ΠΕ18 εισαγωγικό το Μ.Κ. 16 και καταληκτικό το Μ.Κ. 1,
 • δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5.

  2. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων της προηγούμενης παραγράφου επανακατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 24 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194). Η διαφορά αποδοχών από την επανακατάταξη αυτήν καταβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 1989.

   

  Άρθρο 4
  Ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική βοήθεια

  1. Καθιερώνεται η ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές του γυμνασίου και του δημοτικού σχολείου. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η ενισχυτική διδασκαλία, οι μορφές αυτής, η οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, τα προγράμματα διδασκαλίας, ο ορισμός των διδασκόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  2. Για την παροχή της κατά το άρθρο 27 του ν. 1304/1982 και της κατά την προηγούμενη παράγραφο διδασκαλίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 10 του ν. 1505/1984, όπως ισχύει σήμερα.

  3. Η πρόσθετη διδακτική βοήθεια του άρθρου 27 του ν. 1304/1982 μπορεί να εφαρμόζεται και για τους μαθητές της Γ' τάξης των λυκείων, καθώς και για όλες τις τάξεις των τεχνικών επαγγελματικών σχολών.

   

  Άρθρο 5
  Μεταθέσεις και μετατάξεις εκπαιδευτικών

  1 . Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του κεφαλαίου Β' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167) καταργούνται.

  2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Β' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μέσα στον μήνα Απρίλιο. Περιοχή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε περιφέρεια μικρότερη του νομού. Ο καθορισμός των περιοχών μετάθεσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".

  3. Η παράγραφος 8 του κεφαλαίου Β' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους διαβίωσης και λειτουργίας, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων, η ανάγκη για θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του και γενικότερα οικογενειακοί λόγοι), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων".

  4. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αποσπασμένοι σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού μπορούν, κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους, να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης από το νομό, στον οποίο ανήκουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 1956/1985, σε άλλους νομούς ή περιοχές μετάθεσης. Όσοι δεν μετατίθενται σε άλλο νομό τοποθετούνται οριστικά σε σχολεία του ίδιου νομού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 1566/1985.

  5. Οι αιτήσεις μετάθεσης της προηγούμενης παραγράφου εξετάζονται από το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μαζί με τις αιτήσεις μετάθεσης των άλλων εκπαιδευτικών.

  6. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο κατά το άρθρο 16, παρ. 1 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 14 περίπτωση στ' του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37), επιτρέπονται εφ' όσον έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευσης εκείνοι που έλαβαν το πτυχίο τους στο ίδιο ημερολογιακό έτος με τον αιτούντα τη μετάταξη και υπέβαλαν αίτηση διορισμού στον κλάδο για τον οποίο ζητείται η μετάταξη μέσα σε ένα έτος από τη λήψη του πτυχίου.

  7. Επιτρέπεται η μετάταξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ., εφ' όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των διοικούντων αυτά οργάνων. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος χωρίς την αποζημίωση του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Ο χρόνος που πλεονάζει στο βαθμό μετάταξης του εκπαιδευτικού θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό αυτόν για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό και την επιλογή του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας στο φορέα που μετατάχθηκε. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετατάσσεται θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στη νέα θέση για τα θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156) εφαρμόζονται και για τις μετατάξεις αυτού του άρθρου.

  8. Καταργήθηκε

  9. Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Α' του άρθρου 16 του ν.1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου".

  10. Στην παράγραφο 6 του κεφαλαίου Α' του άρθρου 16 του ν. 1566/ 1985, εδάφιο τρίτο και μετά τις λέξεις "για το έργο του εκπαιδευτικού" προστίθενται οι λέξεις "ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας...".

   

  Άρθρο 6
  Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία

  Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1810/1988, γίνεται εφ' όσον έχει προσφερθεί με δεκαοκτάωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε περίπτωση μειωμένης διδακτικής απασχόλησης η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασματικά με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρονομαστή τον αριθμό δεκαοκτώ. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   

  Άρθρο 7.
  Κύρωση διορισμών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διετέλεσαν υπότροφοι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.δ. 237/1969 (ΦΕΚ 133) και διορίστηκαν με τις αριθμ. Δ2/211174/1981 (ΦΕΚ 239), Δ2/4826/1982 (ΦΕΚ 140), Δ2/20931/1982 (ΦΕΚ 331), Δ2/14885/1982 (ΦΕΚ 271), Δ2/20238/1983 (ΦΕΚ 274), Ε2/6233/1983 (ΦΕΚ 276), Ε2/9812/1983 (ΦΕΚ 388), Δ2/21151/ 1984 (ΦΕΚ 262), Δ2/24175/1984 (ΦΕΚ 566) και Δ2/4331/1985 (ΦΕΚ 21 Ο) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει κενές οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων από τότε που διορίστηκαν.

   

  Άρθρο 8
  Εργαστηριακός εξοπλισμός - Σχολικές βιβλιοθήκες

  1. Εργαστηριακός εξοπλισμός κάθε μορφής, μικροεργαλεία και αναλώσιμο υλικό που πλεονάζουν σε Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ή σχολικό εργαστήριο μπορεί να μεταφέρονται σε Σ.Ε.Κ. ή σχολικό εργαστήριο του ίδιου νομού με απόφαση του νομάρχη ή και άλλου νομού με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες μεταφοράς, παράδοσης και παραλαβής, χρέωσης και πίστωσης των μεταφερόμενων ειδών εξοπλισμού.

  2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν. 1566/1985 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

  "Η αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών μπορεί να γίνεται και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τον κατάλογο της επόμενης παραγράφου, σε βάρος πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού Μαθητικής Πρόνοιας".

  3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 43 του ν. 1566/1985 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

  "Για τον εφοδιασμό των βιβλιοθηκών του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται προμήθεια βιβλίων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού Μαθητικής Πρόνοιας".

   

  Άρθρο 9
  Επιχορήγηση του Ο.Ε.Δ.Β.

  Στο άρθρο 60 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

  "11. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις σχετικές πιστώσεις του οποίου επιχορηγείται ο Ο.Ε.Δ.Β.".

   

  Άρθρο 10
  Τακτοποίηση οικονομικών θεμάτων εκπαιδευτικών

  1. Οι διατάξεις του ν. 1505/1984 εφαρμόζονται από 1.1.1987 και για τους ομογενείς εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, που προσλαμβάνονται και μισθοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, περίπτωση α' του ν.δ. 695/1970 (ΦΕΚ 221 ).

  2. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται και στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Πανελλήνιας Σχολής Κλωστοϋφαντουργίας (Σ.Κ.Υ.), που έχει καταλάβει θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1216/1981 (ΦΕΚ 288), έστω και εάν αποχώρησε στο μεταξύ από την υπηρεσία.

   

  Άρθρο 11
  Θέματα σχολικών συμβούλων και συμβούλων εκπαίδευσης.

  1. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195) έχουν εφαρμογή και στους σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  2. Καταργήθηκε

  3. Η αληθινή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144) είναι ότι η αναφερόμενη πραγματική δημόσια υπηρεσία των εκπαιδευτικών, υποψήφιων συμβούλων εκπαίδευσης, πρέπει να έχει διανυθεί σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε σχολές εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού ή σε θέσεις με απόσπαση ή διάθεση σε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με τη λειτουργία της εκπαίδευσης αντίστοιχης βαθμίδας.

   

  Άρθρο 12
  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

  1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "β) Περιοδική επιμόρφωση, που επαναλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς κάθε τέσσερα έως έξι έτη και έχει σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα των πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους".

  2. το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας που συνδέονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλαγή σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων".

  3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι: α) Οι σχολικές μονάδες, β) Τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.), γ) Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), δ) Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), ε) Η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργούν Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)".

  4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "Κάθε Π.Ε.Κ. αποτελεί αυτοδύναμη δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., έχει πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από το διευθυντή ως πρόεδρο, τους δύο υποδιευθυντές και δύο εκπροσώπους των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ., ως μέλη. Οι εκπρόσωποι αυτοί, από τους οποίους ο ένας είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας και ο άλλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζονται για ένα σχολικό έτος από αντίστοιχη γενική συνέλευση των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. δεν ορίσει εκπροσώπους, το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του. Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου ορίζεται ο γραμματέας του Π.Ε.Κ. Ως διευθυντής του Π.Ε.Κ. ορίζεται ή καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. ή πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικός σύμβουλος. Ως υποδιευθυντές ορίζονται δύο σχολικοί σύμβουλοι ένας για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στην περιφέρεια του Π.Ε.Κ. Ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές κάθε Π.Ε.Κ., ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής και Θρησκευμάτων για δύο χρόνια, μετά από γνώμη, για μεν τα μέλη Δ.Ε.Π., των διοικητικών συμβουλίων των παιδαγωγικών και "καθηγητικών" τμημάτων του πλησιέστερου Α.Ε.Ι. προς την έδρα του οικείου Π.Ε.Κ., δεν συνέρχονται και διατυπώνουν γνώμη ξεχωριστά για το καθένα, για τους παρέδρους μετά γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δε τους σχολικούς συμβούλους, μετά από γνώμη του οικείου συμβουλίου των σχολικών συμβούλων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του διευθυντή ένας εκ των δύο υποδιευθυντών. Η περιφέρεια κάθε Π.Ε.Κ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε Π.Ε.Κ. για τη στήριξη του διοικητικού του έργου λειτουργεί γραμματεία".

  5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "3. Σε κάθε Π.Ε.Κ. τοποθετείται ως γραμματέας του ένας διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ1 διοικητικού ή ΔΕ1 διοικητικού, ένας δακτυλογράφος του κλάδου ΔΕ2 δακτυλογράφων, ένας κλητήρας του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων - επιστατών και ένας τεχνίτης συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αν δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι, καθώς και αν οι διοικητικές εργασίες είναι αυξημένες, αποσπώνται στο Π.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Π.Ε.Κ.".

  6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "Οι διδάσκοντες στο Π.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου οι διδάσκοντες ορίζονται, μετά από γνώμη του διευθυντή και των υποδιευθυντών του Π.Ε.Κ."

  7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "5. Οι δαπάνες λειτουργίας των Π.Ε.Κ. καλύπτονται με επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των οικείων νομαρχιών".

  8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται: α) Η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης τα οποία τους χορηγούνται. β) Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου, του διευθυντή, των υποδιευθυντών και του γραμματέα του Π.Ε.Κ. γ) Ο τρόπος άσκησης του επιμορφωτικού έργου του Π.Ε.Κ., η συνεργασία του με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου του".

  9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών: α) ιδρύονται Π.Ε.Κ. για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης στο διευθυντή και τους υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ., η αμοιβή των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. και οι δαπάνες μετακίνησής τους, η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γραμματέα αυτού και η αποζημίωση των εκπαιδευτικών που καλούνται για επιμόρφωση από σχολεία της έδρας του Π.Ε.Κ. ή άλλα σχολεία της περιοχής και γ) καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των Π.Ε.Κ., διαχείρισης των εσόδων του από το διοικητικό συμβούλιο ή από το διευθυντή του Π.Ε.Κ. και απόδοσης λογαριασμού".

   

  Άρθρο 13
  Διοικητικό προσωπικό της εκπαίδευσης

  1. Στην παράγρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 προστίθεται και δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

  "Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης του νομού, με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.).".

  2. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 6. του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

  "Οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των τμημάτων γραμματειών των γραφείων εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.), το οποίο συντάσσει σχετικούς πίνακες προϊσταμένων".

   

  Άρθρο 14
  Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

  1. Καταργήθηκε

  2. Καταργήθηκε

  3. Το πρότυπο ειδικό σχολείο Αθηνών προσαρτάται στο Μ.Δ.Δ.Ε. και λειτουργεί ως πρότυπο για την άσκηση των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Μ.Δ.Δ.Ε., ορίζονται σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση των μετεκπαιδευόμενων.

   

  Άρθρο 15.
  Εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι. αποφοίτων Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ.

   

  Άρθρο 16
  Κύρωση αποφάσεων

   

  Άρθρο 17
  Αυξομείωση θέσεων διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης

  Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ1 διοικητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1566/1985 αυξάνονται κατά εξήντα (60) με ισάριθμη αντίστοιχη μείωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ1 διοικητικού του ιδίου άρθρου.

   

  Άρθρο 18.
  Τακτοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία ιδρυμάτων

  1. Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι προσληφθέντες από το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων πρόσφεραν διδακτικό έργο στους τροφίμους του ιδρύματος αυτού, αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

  2. Οι παραπάνω, εφ' όσον έχουν τα νόμιμα προσόντα, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με το νόμο αυτό. Η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από απόφαση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται για τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης τους, τα μισθολογικά κλιμάκια και τους βαθμούς, με τους οποίους θα προσληφθούν, ανάλογα με τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία τους και για την τοποθέτησή τους σε διευθύνσεις εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημόσιων σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

  3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  4. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία ειδικής αγωγής του Ιδρύματος Ναού Πεντέλης και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών μπορεί να μετατάσσονται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Για τους μετατασσόμενους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156).

   

  Άρθρο 19
  Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 76/1974 (ΦΕΚ 266) για την καταβολή από το Δημόσιο απαιτήσεων του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και κάθε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των δημόσιων εκπαιδευτικών που απολύθηκαν από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 με τις διατάξεις του α.ν. 516/1948 (ΦΕΚ 6) και επανήλθαν στην υπηρεσία ύστερα από αποφάσεις του δευτεροβάθμιου συμβουλίου νομιμοφροσύνης.

   

  Άρθρο 20
  Προσωπικό μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων

   

  Άρθρο 21
  Πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων Ιδιωτικής στη δημόσια εκπαίδευση

  1. Διοικητικοί υπάλληλοι των ιδιωτικών σχολείων που έχουν εργαστεί σ' αυτά για μια πενταετία τουλάχιστο μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου και απολύονται λόγω κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας των σχολείων ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εφ' όσον δεν συνταξιοδοτούνται από τον οικείο φορέα, προσλαμβάνονται ύστερα από αίτηση τους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης σε διοικητικό προσωπικό, σε προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση πρόσληψής τους.

  2. Οι διοικητικοί αυτοί υπάλληλοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τοποθετούνται σε διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης ή δημόσια σχολεία. Για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν οι υπάλληλοι αυτοί δεν καλύπτονται ισάριθμες οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.

  3. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για όσους έχουν απολυθεί από τότε που ίσχυσε ο ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244)

   

  Άρθρο 22
  Βαθμολογική εξέλιξη παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

   

  Άρθρο 23.
  Επανένταξη ειδικού διοικητικού - τεχνικού προσωπικού.
  Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 484/1984 (ΦΕΚ 173/Α/ 13.11.1984) επανένταξη των μελών του ειδικού διοικητικού τεχνικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων λογίζεται για όλες τις συνέπειες, μεταξύ των οποίων και της λήψης διαφοράς αποδοχών, από την έναρξη ισχύος του ν. 1404/1983.

   

  Άρθρο 24.
  Υποτροφίες Ε.Μ.Υ.

   

  Άρθρο 25
  Θέματα Τ.Ε.Ι.

   

  Άρθρο 26
  Παρακολούθηση σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ε.Ο.Κ.

   

  Άρθρο 27
  Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από τα κοινωφελή ιδρύματα

  Στο άρθρο 60 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 12 με το εξής περιεχόμενο:

  "12. Η προμήθεια διδακτικών βιβλίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται και από κοινωφελή ιδρύματα, που έχουν σκοπό τη συμβολή τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και προμήθειας των βιβλίων αυτών".

   

  Άρθρο 28.
  Θέματα Α.Ε.Ι.

   

  Άρθρο 29.
  Αρμοδιότητες Ο.Σ.Κ.

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του α.ν. 627/1968 (ΦΕΚ 266), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

  "1. Σκοπός του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) είναι η πρόσκτηση γηπέδων, η μελέτη, η κατασκευή, ο εξοπλισμός και η διαρρύθμιση κτιρίων διδακτηρίων και διοίκησης για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Εκπαίδευση, την Επαγγελματική κατάρτιση, τη Λαϊκή Επιμόρφωση και κάθε άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".

   

  Άρθρο 30.
  Θέματα Τ.Ε.Σ.Ε.Α. του Ε.Ι.Α.Α.

   

  Άρθρο 31.
  Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

   

  Άρθρο 32.
  Προσωπικό νοσηλευτικών σχολών.

   

  Άρθρο 33.
  Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε σχολεία του Καναδά.

  Στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 υπάγονται και εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά.

   

  Άρθρο 34.
  Επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

   

  Άρθρο 35.
  Προμήθεια βιβλίων και αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

  1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προμηθεύονται για κάθε έτος βιβλία αναγκαία για το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του δασκάλου και νηπιαγωγού. Οι δαπάνες προμήθειας των βιβλίων αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος των δαπανών αυτών για κάθε εκπαιδευτικό και για κάθε οικονομικό έτος ορίζεται σε βιβλία αξίας 15.000 δραχμών.

  (Με την με αριθμ.2062315/5506/0022/25-9-1991 απόφαση των Υπ.Οικον. και Εθν.Παιδ. και Θρησκευμ., η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου από την έκδοσή της με το άρθρο 14 του Ν. 2008/1992 (Α 16) από το οικον. έτος 1991, το ανωτέρω ποσό καθορίστηκε σε τριάντα πέντε χιλιάδες.)

  2. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την προμήθεια των βιβλίων της προηγούμενης παραγράφου.

  3. Καταργήθηκε

  4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1989 και εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τα ιδιωτικά σχολεία ή το λογαριασμό γενικής ιδιωτικής εκπαίδευσης για όσους μισθοδοτούνται από αυτόν.

   

  Άρθρο 36.
  Ανάθεση μελετών και ερευνών σε ιδρύματα.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιχορηγούνται ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που το αντικείμενό τους συνδέεται με αυτό το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να:

 • α) Εκπονούν μελέτες και έρευνες θεμάτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και οργάνωσης και
 • β) αξιολογούν συστήματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών, βιβλίων, μαθησιακού αποτελέσματος, επιμόρφωσης διδασκόντων κ.λπ..

  2. Σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   

  Άρθρο 37.
  Υποτροφίες σε κύπριους φοιτητές, σπουδαστές και δασκάλους.

   

  Άρθρο 38.
  Τελική διάταξη.

  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

  Πίσω στη νομοθεσία

 •  

   

  Site Meter