ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

 

ΝΟΜΟΣ 3191/2003 ΦΕΚ 258/Α/7.11.2003

 

Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

 

Γενικές αρχές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου διέπουν τις κάθε είδους δραστηριότητες της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες αναπτύσσονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και συνδέονται με τις πολιτικές απασχόλησης.

 

2. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου η εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων που παρέχεται από φορείς του Δημοσίου και του δημόσιου τομέα.

 

3. Για τα θέματα που αφορούν τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) συνεργάζονται για την από κοινού διαμόρφωση πολιτικών και την ανάληψη νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών.

 

4. Οι δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που συνδέονται με τις πολιτικές απασχόλησης διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

 

Άρθρο 2

 

Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν έχουν τις έννοιες που διατυπώνονται αντιστοίχως:

1. "Σύστημα" είναι το σύνολο συμβατών μεταξύ τους λειτουργιών και μέσων (φορείς, όργανα και διαδικασίες διασύνδεσης τους), που επιδιώκει ένα συγκεκριμένο σκοπό.

2. "Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης" είναι το σύστημα που έχει ως σκοπό να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις που συνδυάζουν τη γενική παιδεία με τις βασικές τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

3. "Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης" είναι το σύστημα που έχει ως σκοπό να προσφέρει στους καταρτιζόμενους βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική ανέλιξη του.

4. "Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης" είναι το σύστημα που αποσκοπεί, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, στην κατάρτιση ή και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχους την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

5. "Δεξιότητες" είναι οι δυνατότητες εφαρμογής τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας που απαιτούνται για την άσκηση ενός έργου ή εργασίας.

6. "Ικανότητες" είναι οι δυνατότητες του ατόμου να αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες του για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις της απασχόλησης του, αλλά και να προσαρμόζεται σε αλλαγές.

7. "Ειδικότητα" είναι το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων που η εκτέλεση τους απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένων προσόντων και καλύπτει ένα φάσμα αντίστοιχων δραστηριοτήτων συγκεκριμένου επαγγέλματος.

8. "Εξειδίκευση" είναι το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας ειδικότητας, που η εκτέλεση τους απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων προσόντων.

9. "Προσόντα" είναι το σύνολο γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

10. "Τυπικά Επαγγελματικά Προσόντα" είναι τα προσόντα που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

11. "Προδιαγραφές Ειδικότητας ή Εξειδίκευσης" είναι οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

12. "Επαγγελματικά Επίπεδα" είναι τα επαγγελματικά επίπεδα που ορίζονται από την Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ. για την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ178 Α'), όπως ισχύει, στο εθνικό δίκαιο.

13. "Συμβουλευτική" είναι η επιστημονική βοήθεια και στήριξη που δίνεται στα άτομα, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, έτσι ώστε να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους.

14. "Επαγγελματικός Προσανατολισμός" είναι η διαδικασία ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που βοηθά το άτομο να επιλέξει την εκπαιδευτική του διαδρομή και το επάγγελμα του, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του.

 

Άρθρο 3

 

Ορισμός, αποστολή, στόχοι και βασικές λειτουργίες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

1. Ως Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) ορίζεται το ολοκληρωμένο σύνολο των συμβατών μεταξύ τους λειτουργιών και μέσων δια των οποίων, με συγκροτημένο και ενιαίο τρόπο, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η εθνική πολιτική για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για τη σύνδεση τους με την απασχόληση έτσι ώστε:

α. να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων σε γνώσεις και δεξιότητες,

β. να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας με επαγγελματικά στελέχη των ζητούμενων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες).

 

2. Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. είναι οι ακόλουθοι:

α. Η δημιουργία και η συνεχής λειτουργία αξιόπιστου και αποτελεσματικού ενιαίου συστήματος για την έρευνα, καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα, τα οποία μπορούν να προέλθουν από την επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

β. Η διαμόρφωση προδιαγραφών των ειδικοτήτων ή των εξειδικεύσεων και η αποτελεσματική σύζευξη τους με τα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

γ. Ο συντονισμός των προγραμμάτων σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος.

δ. Η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων:

1. για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (φορείς, προγράμματα, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, υποδομές και εξοπλισμός),

2. για τη διαδικασία καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση, όπου αυτά απαιτούνται, και

3. για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησης τους.

ε. Η διαμόρφωση και η συνεχής λειτουργία αποτελεσματικού και αποδοτικού Συστήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, των καταρτιζομένων και των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

στ. Η προώθηση της κοινωνικής καταξίωσης των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

3. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., με επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων, διασυνδέονται και συντονίζονται οι παρακάτω βασικές λειτουργίες:

α. Η έρευνα, η καταγραφή και η τεκμηρίωση της επαγγελματικής διάρθρωσης της απασχόλησης σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο και ο προσδιορισμός των αντίστοιχων αναγκών της αγοράς εργασίας, που αφορούν την κάλυψη της ζήτησης συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, που απαιτούν συγκεκριμένες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις, με ανθρώπινο δυναμικό που είναι δυνατόν να προέλθει από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

β. Ο προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις κατά επαγγελματικό επίπεδο, που είναι δυνατόν να καλύψουν τη ζήτηση συγκεκριμένων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

γ. Ο προσδιορισμός, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των προδιαγραφών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.

δ. Ο προσδιορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση, όπου αυτά απαιτούνται, και ο προσδιορισμός των διαδικασιών για την απόκτηση τους.

ε. Ο προσδιορισμός διαδικασιών απόκτησης των αναγκαίων ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που οδηγεί στη διατύπωση διαδρομών μάθησης, μέσω επαγγελματικής κατάρτισης ή και επαγγελματικής εμπειρίας.

στ. Ο συντονισμός των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που οδηγούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις διαφόρων επαγγελματικών επιπέδων, όταν διαπιστώνονται επικαλύψεις ή κενά στα σχεδιαζόμενα προγράμματα σπουδών.

ζ. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις που ζητούνται από την αγορά εργασίας και οδηγούν στην απόκτηση των προσόντων που αντιστοιχούν στην προδιαγραφή των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων αυτών.

η. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση και των γονέων τους για τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η διερεύνηση των προσόντων, ικανοτήτων και κλίσεων των ενδιαφερομένων και η συμβουλευτική υποστήριξη τους στην επιλογή της κατάλληλης ειδικότητας ή εξειδίκευσης και του κατάλληλου προγράμματος σπουδών (συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός).

θ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ικανότητας και δυνατότητας των φορέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την αποστολή τους και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν.

ι. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των επί μέρους προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβατότητας τους προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις για τις οποίες σχεδιάστηκαν.

ια. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών της επαγγελματικής κατάρτισης.

ιβ. Η εφαρμογή των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το σχεδιασμό, την οργάνωση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τους.

ιγ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι σπουδαστές και οι καταρτιζόμενοι σε σχέση προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ως προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου αντίστοιχων ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων και επαγγελματικού επιπέδου.

ιδ. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και η σύνδεση της με τη διαδικασία απονομής άδειας άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπου αυτά απαιτούνται, για κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησης των προσόντων αυτών.

ιε. Η υποστήριξη της σύνδεσης των εκπαιδευομένων, των καταρτιζομένων και των αποφοίτων με την αγορά εργασίας και η παρακολούθηση της απασχολησιμότητάς τους.

ιστ. Η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και των ήδη εργαζομένων για την πρόληψη της ανεργίας.

ιζ. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των φορέων, δομών, προγραμμάτων και εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

ιη. Η αξιολόγηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης σε σχέση με την απασχόληση.

ιθ. Η αξιολόγηση επαγγελματικών τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες και ο προσδιορισμός της αντιστοιχίας τους προς επαγγελματικούς τίτλους που αποκτώνται στην Ελλάδα μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και του Συστήματος Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων.

κ. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και της κοινής γνώμης, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής καταξίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

κα. Η ανάπτυξη διαδικασιών συνεννόησης και συμφωνίας με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

 

Άρθρο 4

 

Τα Συστήματα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.

 

1. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. λειτουργούν και διασυνδέονται τα παρακάτω επί μέρους Συστήματα, μέσω των οποίων υλοποιούνται οι βασικές λειτουργίες των περιπτώσεων α' έως και κα' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος:

α. Το Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1).

β. Το Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ2).

γ. Το Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ3).

δ. Το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ4).

ε. Το Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων (Σ5).

στ. Το Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Σ6).

 

2. Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης καλούνται τα αναφερόμενα στα εδάφια β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στη διασύνδεση των Συστημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος, ιδίως δε τα σχετικά με την εφαρμογή κοινών αρχών, κανόνων, διαδικασιών και μεθοδολογιών, τη συγκρότηση κοινών επιτροπών και ομάδων εργασίας και την από κοινού οργάνωση λειτουργιών και διαδικασιών. Με όμοιες αποφάσεις που συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των Επιτροπών και ομάδων εργασίας και των γραμματέων τους.

 

Άρθρο 5

Το Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.

 

1. Αποστολή του Συστήματος Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1) είναι η συνεχής διερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση, με ενιαίο, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της αγοράς εργασίας και ο προσδιορισμός των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων, κατά ειδικότητα και επαγγελματικό επίπεδο, τα οποία αντιστοιχούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και ο προσδιορισμός των περιεχομένων των επαγγελμάτων αυτών.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου βασικές λειτουργίες του Συστήματος Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας είναι:

α. Η έρευνα, η καταγραφή και η τεκμηρίωση της επαγγελματικής διάρθρωσης της απασχόλησης σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο και των αντίστοιχων αναγκών της αγοράς εργασίας, που αφορούν την κάλυψη της ζήτησης συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις με ανθρώπινο δυναμικό, που είναι δυνατόν να προέλθει από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

β. Ο προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις κατά επαγγελματικό επίπεδο, που είναι δυνατόν να καλύψουν τη ζήτηση συγκεκριμένων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

γ. Ο προσδιορισμός, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των προδιαγραφών των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.

 

3. Οι λειτουργίες του Συστήματος Σ1 καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και της Εταιρίας "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική -Πληροφορική Α.Ε.". Ειδικότερα:

α. Η Εταιρία με την επωνυμία "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε." είναι ο υπεύθυνος φορέας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήματος. Για το σκοπό αυτόν διενεργεί έρευνες,

μελέτες και αξιοποιεί όλες τις υπάρχουσες πηγές δεδομένων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως προβλέπεται από τους σκοπούς της που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 295612001 (ΦΕΚ 258 Α'), όπως ισχύει.

β. Η Ειδική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. μετά Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των δεδομένων των αναγκών της αγοράς εργασίας, όπως προβλέπεται από τους σκοπούς της. Σε νομούς της χώρας όπου δεν έχουν συσταθεί Κ.Π.Α., το έργο αναλαμβάνουν οι τοπικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..

 

4. Το Σύστημα Σ1 παρέχει προς τα υπόλοιπα Συστήματα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Συνεχή πληροφόρηση των Συστημάτων Σ2, Σ3, Σ4 και Σ6 του άρθρου 4, για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό της αγοράς εργασίας.

β. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ2, Σ3, Σ4 και Σ5 του άρθρου 4, όσον αφορά τις προδιαγραφές των επαγγελματικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων (γενικές και ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση των μέσων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Σ1, ιδίως δε τα ειδικά και λεπτομερειακά θέματα που αφορούν:

α. Στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών δομών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

β. Στην ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος, που συνδέει τις προηγούμενες δομές και καταγράφει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό της αγοράς εργασίας, επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά και υποστηρίζει τον προσδιορισμό των αναγκαίων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.

γ. Στο σχεδιασμό και λειτουργία οργανωτικών συστημάτων και μεθοδολογιών για την καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της αγοράς εργασίας, τον προσδιορισμό των αναγκαίων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και τον προσδιορισμό των προδιαγραφών των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, δηλαδή των απαιτούμενων αντιστοίχως γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο πλαίσιο της πολιτικής που διαμορφώνει το Εθνικό Συμβούλιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος, μπορεί να ορίζονται καινά εντάσσονται στο Σύστημα Σ1 και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ερευνητικά Ινστιτούτα των Κοινωνικών Εταίρων που υπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Γ.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β., ΓΣΕΒΕΕ, Ε.Σ.Ε.Ε.). Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, καθώς και οι διασυνδέσεις τους με την Εταιρία και υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό μετά ανωτέρω ειδικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.

 

Άρθρο 6

 

Το Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

1. Αποστολή του Συστήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ2) είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποβλέπουν στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με τις βασικές τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των αποφοίτων της.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, βασικές λειτουργίες του Συστήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι:

α. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις που ζητούνται από την αγορά εργασίας και οδηγούν στην απόκτηση των προσόντων που αντιστοιχούν στις προδιαγραφές των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων αυτών.

β. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ικανότητας και δυνατότητας των δομών και φορέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης να ανταποκριθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την αποστολή τους και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν.

γ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συμβατότητας τους προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις για τις οποίες σχεδιάστηκαν.

δ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ε. Η εφαρμογή των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης με βάση το σχεδιασμό, την οργάνωση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τους.

στ. Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι απόφοιτοι σε σχέση προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τους.

ζ. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των φορέων, δομών και προγραμμάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

3. Οι λειτουργίες του Συστήματος Σ2 καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και των δημόσιων και ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, τις δραστηριότητες των Τ.Ε.Ε. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Γεωργίας, τις δραστηριότητες των Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Ειδικότερα:

α. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.0.)είναι ο επιτελικός φορέας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Σ2, διαμορφώνοντας τις πολιτικές και τους κανόνες για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και εποπτεύοντας την εφαρμογή τους. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων πιστοποιεί τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τυπικών επαγγελματικών επιπέδων, όπως εξειδικεύονται από την εφαρμογή της Οδηγίας 92/51/ Ε.Ο.Κ., όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 231/1998, όπως ισχύει.

β. Η απόδοση ισοτιμιών των τίτλων σπουδών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του εξωτερικού και των καταργημένων ελληνικών σχολών του επιπέδου της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες αρχές που χορηγούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος περί της αναγνώρισης τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανά ειδικότητα και επίπεδο κατάρτισης, όπου αυτά απαιτούνται, γίνεται σύμφωνα μετά οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος.

 

4. Το Σύστημα Σ2 παρέχει προς τα υπόλοιπα Συστήματα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ3, Σ4, Σ5 και Σ6 του άρθρου 4 σχετικά με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί το Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

β. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ1 και Σ6 του άρθρου 4 για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 7

 

Το Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

1. Αποστολή του Συστήματος Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ3) είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση από τους καταρτιζόμενους βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, βασικές λειτουργίες του Συστήματος Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι:

α. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις που ζητούνται από την αγορά εργασίας και οδηγούν στην απόκτηση των προσόντων που αντιστοιχούν στις προδιαγραφές των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων αυτών.

β. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ικανότητας και δυνατότητας των δομών και φορέων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την αποστολή τους και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν.

γ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβατότητας τους προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις για τις οποίες σχεδιάστηκαν.

δ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και των εκπαιδευτών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

ε. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το σχεδιασμό, την οργάνωση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τους.

στ. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των φορέων, δομών και προγραμμάτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

 

3. Οι λειτουργίες του Συστήματος Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που λειτουργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ., τις δραστηριότητες των Ι.Ε.Κ. που λειτουργεί η εταιρεία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." του Ο.Α.Ε.Δ., του Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, των Ι.Ε.Κ. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις δραστηριότητες των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Ειδικότερα, ο Ο.Ε.Ε.Κ. είναι ο επιτελικός φορέας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Σ3.

Ο Ο.Ε.Ε.Κ. συνεργάζεται με την αρμόδια για τα θέματα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, για τη σύνδεση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) για τη σύνδεση της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδίως δε για τη διαμόρφωση κοινών κανόνων και αρχών σε ζητήματα πιστοποίησης δομών, φορέων, προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εκπαιδευτών.

 

4. Το Σύστημα Σ3 παρέχει προς τα υπόλοιπα Συστήματα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ2, Σ4, Σ5 και Σ6 του άρθρου 4, σχετικά με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί το Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

β. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ1 και Σ6 του άρθρου 4 για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Άρθρο 8

Το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

1. Αποστολή του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ4), στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την κατάρτιση ή επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία συμπληρώνει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχους την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική ανέλιξη.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, βασικές λειτουργίες του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι:

α. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις που ζητούνται από την αγορά εργασίας και οδηγούν στην απόκτηση των προσόντων, που αντιστοιχούν στις προδιαγραφές των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων αυτών.

β. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ικανότητας και δυνατότητας των δομών και φορέων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την αποστολή τους και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν.

γ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβατότητας τους προς τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις για τις οποίες σχεδιάστηκαν.

δ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και των εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

ε. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το σχεδιασμό, την οργάνωση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τους.

 

στ. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των φορέων, δομών και προγραμμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

3. Οι λειτουργίες του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠ.Ε.ΚΑ), τις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και τις δραστηριότητες των δομών παροχής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) είναι ο επιτελικός φορέας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Σ4 διαμορφώνοντας τις πολιτικές και τους κανόνες για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.). Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. διατυπώνει γνώμη προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) για τη διαμόρφωση πολιτικών και κανόνων για τη Σ. Ε. Κ., ιδίως σε ζητήματα πιστοποίησης δομών, φορέων, προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εκπαιδευτών και μεριμνά για την εφαρμογή τους. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. συνεργάζεται με τον Ο.Ε.Ε.Κ. για τη σύνδεση Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδίως δε για τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων προς το ΥΠ.ΕΚ.Α. και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την καθιέρωση κοινών κανόνων και αρχών σε ζητήματα πιστοποίησης δομών, φορέων, προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εκπαιδευτών.

Οι δομές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που πιστοποιούνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα Σ.Ε.Κ..

 

4. Το Σύστημα Σ4 παρέχει προς τα υπόλοιπα Συστήματα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ2, Σ3, Σ5 και Σ6 του άρθρου 4 σχετικά με τις εξειδικεύσεις και τα προγράμματα κατάρτισης που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

β. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ1 και Σ6 του άρθρου 4 για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων στα πλαίσια της Σ. Ε. Κ..

 

Άρθρο 9

Το Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων

 

1. Αποστολή του Συστήματος Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων (Σ5) είναι ο προσδιορισμός και καθορισμός επαγγελματικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ανά ειδικότητα και εξειδίκευση, η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησης τους και ο προσδιορισμός της αντιστοιχίας των επαγγελματικών τίτλων.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, βασικές λειτουργίες του Συστήματος Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων είναι:

α. Ο προσδιορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση, όπου απαιτείται, και ο καθορισμός των όρων για την απόκτηση τους.

β. Ο προσδιορισμός διαδικασιών απόκτησης των αναγκαίων ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που οδηγεί στη διατύπωση εναλλακτικών διαδρομών μάθησης, μέσω επαγγελματικής κατάρτισης ή και επαγγελματικής εμπειρίας.

γ. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι σε σχέση προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ως προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου αντίστοιχων ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων και επαγγελματικού επιπέδου.

δ. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή των γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση κάθε επαγγέλματος, ειδικότητας ή εξειδίκευσης και η σύνδεση της με τη διαδικασία απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, για κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησης των προσόντων αυτών.

ε. Η αξιολόγηση επαγγελματικών τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες και ο προσδιορισμός της αντιστοιχίας τους προς επαγγελματικούς τίτλους που αποκτώνται στην Ελλάδα μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και του Συστήματος Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων.

στ. Η κατάρτιση Μητρώου επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων για τα οποία μπορεί να γίνεται πιστοποίηση των προσόντων κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Οι λειτουργίες του Συστήματος Σ5 καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Ειδικότερα:

α. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και αντιστοιχούν στις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τυπικών επαγγελματικών επιπέδων, όπως διαπιστώνονται, ανά επάγγελμα, από την αντίστοιχη εφαρμογή της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το π.δ. 231/1998 όπως ισχύει.

Παράλληλα, ο Ο.Ε.Ε.Κ. πιστοποιεί την επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων όλων των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και απονέμει τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2009/1992.

β. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα -πέραν των τυπικών επαγγελματικών επιπέδων που καλύπτει ο Ο.Ε.Ε.Κ. - που απαιτούνται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες επαγγελματικών κλάδων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και τα οποία έχουν προκύψει μετά από συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών.

γ. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. μετά θεσμοθετημένα όργανα του, την Επιτροπή Ισοτιμιών, το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) και την Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) μεριμνά, για την απόδοση ισοτιμιών των τίτλων σπουδών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του εξωτερικού και των καταργημένων ελληνικών σχολών του επιπέδου της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, γνωμοδοτεί προς τις αρμόδιες αρχές που χορηγούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος περί της αναγνώρισης τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και γνωμοδοτεί για τον καθορισμό στο πλαίσιο της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανά ειδικότητα και επίπεδο κατάρτισης, όπου αυτά απαιτούνται.

 

4. Το Σύστημα Σ5 παρέχει προς τα υπόλοιπα Συστήματα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Πληροφόρηση του Συστήματος Σ6 του άρθρου 4 σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ειδικότητα και εξειδίκευση.

β. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ3 και Σ4 του άρθρου 4 σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι ως προς τις προδιαγραφές των προγραμμάτων κατάρτισης, ως προϋπόθεσης για την απονομή του τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

γ. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ3 και Σ4 του άρθρου 4 σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων για κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησης των προσόντων αυτών.

δ. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ2, Σ3, Σ4 και Σ6 του άρθρου 4 για τη μεθοδολογία απόκτησης των αναγκαίων ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που οδηγεί στη διατύπωση εναλλακτικών διαδρομών μάθησης.

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση των μέσων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Σ5, ιδίως δε:

α. Στη βελτίωση των δομών, διαδικασιών και μέσων για τον καθορισμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση, όπου αυτά απαιτούνται, και στον καθορισμό των όρων για την απόκτηση τους.

β. Στη βελτίωση των δομών, διαδικασιών και μέσων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι σε σχέση προς τις προδιαγραφές των προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ως προϋπόθεσης για την απονομή του τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

γ. Στη βελτίωση των δομών, διαδικασιών και μέσων για την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες και τον προσδιορισμό της αντιστοιχίας τους προς τις ειδικότητες και επαγγελματικούς τίτλους που αποκτώνται στην Ελλάδα μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και του συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο πλαίσιο της πολιτικής που διαμορφώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος, μπορεί να διαπιστεύονται και να εντάσσονται στο Σύστημα Σ5 ως φορείς πιστοποίησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φορείς των Κοινωνικών Εταίρων που υπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) και δεν παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση ή Κατάρτιση. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, οι διασυνδέσεις τους με τον Ο.Ε.Ε.Κ. και το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που σχετίζεται μετά ανωτέρω θέματα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας καθορίζεται ο φορέας πιστοποίησης του "Πράσινου Πιστοποιητικού" του άρθρου 12 του Ν. 2520/ 1997 (ΦΕΚ173Α').

 

7. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται για τα συστήματα που εφαρμόζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και τους φορείς της παραγράφου 6 οι ενιαίες αρχές, οι γενικοί κανόνες και τα όργανα των συστημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ανεξαρτήτως του τρόπου που αποκτήθηκαν.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται οι ειδικοί κανόνες και η διαδικασία πιστοποίησης και συγκροτούνται τα όργανα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, κατά επάγγελμα ή ομάδα ομοειδών επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων, καθώς και τα ειδικότερα και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά θέματα.

 

Άρθρο 10

Το Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας

 

1. Αποστολή του Συστήματος Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Σ6) είναι η συμβουλευτική, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η σύνδεση με την απασχόληση των εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων, των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, βασικές λειτουργίες του Συστήματος Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας είναι:

α. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση και των γονέων τους για τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η διερεύνηση των προσόντων, ικανοτήτων και κλίσεων των ενδιαφερομένων και η συμβουλευτική υποστήριξη τους στην επιλογή της κατάλληλης ειδικότητας ή εξειδίκευσης και του κατάλληλου προγράμματος σπουδών (συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός).

β. Η υποστήριξη της σύνδεσης των εκπαιδευομένων, των καταρτιζομένων και των αποφοίτων με την αγορά εργασίας και η παρακολούθηση της απασχολησιμότητάς τους.

γ. Η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και των ήδη εργαζόμενων για την πρόληψη της ανεργίας.

 

3. Οι λειτουργίες του Συστήματος Σ6 καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠ.Ε.ΚΑ), τις δραστηριότητες των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις δραστηριότητες του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του και τις δραστηριότητες του Ο.Ε.Ε.Κ. μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων του. Ειδικότερα, το Ε.Κ.Ε.Π. είναι ο επιτελικός φορέας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση λειτουργίας του Συστήματος Σ6, εισηγείται τη διαμόρφωση των πολιτικών και των κανόνων για τη συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) και εποπτεύει την εφαρμογή τους.

 

4. Το Σύστημα Σ6 στα πλαίσια του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. παρέχει προς τα υπόλοιπα Συστήματα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Υποστήριξη των δομών των Συστημάτων Σ2, Σ3 και Σ4 του άρθρου 4 για την ανάπτυξη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τη διαμόρφωση των κανόνων και διαδικασιών σύνδεσης των δομών αυτών με την αγορά εργασίας.

β. Πληροφόρηση των Συστημάτων Σ2, Σ3 και Σ4 του άρθρου 4 για τα συμπεράσματα τα σχετικά με την απασχολησιμότητα των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση των μέσων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Σ6, ιδίως δε:

α. Στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας με τη λειτουργία δομών για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

β. Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Δικτύου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων για τις δυνατότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

γ. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και δράσεων σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

δ. Στο σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης, πιστοποίησης και παρακολούθησης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και αξιολόγησης και πιστοποίησης των στελεχών που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.

ε. Στον καθορισμό των κανόνων και διαδικασιών σύνδεσης των Γραφείων Διασύνδεσης και των Κέντρων Σταδιοδρομίας που λειτουργούν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.), με στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους και την ενίσχυση της απασχόλησης.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και στο πλαίσιο της πολιτικής που διαμορφώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος, μπορεί να ορίζονται και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εντάσσονται στο Σύστημα Σ6, οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν και οι διασυνδέσεις τους με τους φορείς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 11

 

Δομή και όργανα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.

 

1. Η υλοποίηση της Αποστολής του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α γίνεται από τα ακόλουθα όργανα:

α. Το Εθνικό Συμβούλιο Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση.

β. Την Επιτελική Επιτροπή Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση.

γ. Τις Συντονιστικές Επιτροπές των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση είναι το ανώτατο όργανο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και έχει ως μέλη:

α. Τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

β. Τους προέδρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δηλαδή της Γ.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., της ΓΣΕΒΕΕ και της Ε.Σ.Ε.Ε..

 

3. Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε εξάμηνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος.

Στο Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να συζητούνται και θέματα σύνδεσης του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. με τις ανάγκες του Δημοσίου σε ανθρώπινο δυναμικό και την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τους. Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετέχουν ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ο Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, μπορεί να μετέχουν σε αυτό και εκπρόσωποι των αντίστοιχων τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

4. Η Επιτελική Επιτροπή Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση αποτελεί όργανο για την προετοιμασία και τη διαμόρφωση εισηγήσεων για τη λήψη αποφάσεων από το Εθνικό Συμβούλιο και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του. Η Επιτελική Επιτροπή απαρτίζεται από:

α. τον Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη,

β. δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ. δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

δ. τρεις (3) εκπροσώπους της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων,

ε. τρεις (3) εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών,

στ. δύο (2) ειδικούς επιστήμονες.

 

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτελικής Επιτροπής ορίζονται με τριετή θητεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής είναι πλήρους απασχόλησης. Με την απόφαση ορισμού μπορεί να ορίζεται ότι ο πρόεδρος είναι και αποκλειστικής απασχόλησης. Με την απόφαση αυτή, ένα από τα μέλη της Επιτελικής Επιτροπής ορίζεται Αντιπρόεδρος αυτής, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης. Ο Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής επιλέγεται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε κοινή σύσκεψη με τους Προέδρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών της παραγράφου 2 του παρόντος και είναι επιστήμονας με αυξημένα προσόντα και υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στη διοίκηση και σε θέματα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτείνουν προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων και εργοδοτών, τρεις (3) υποψήφιους από τους οποίους θα γίνει η εκλογή του Προέδρου. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με ομοφωνία μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω ομοφωνία, Πρόεδρος ορίζεται από τους ανωτέρω Υπουργούς, ένας εκ των τριών προταθέντων.

 

6. Η Επιτελική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Επιτελική Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται επτά (7) μέλη της, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) εκπρόσωποι των Υπουργείων και τρεις (3) εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των οργανώσεων των εργοδοτών και ένας εκπρόσωπος των οργανώσεων των εργαζομένων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία με τη σύνθεση του προηγούμενου εδαφίου, η Επιτελική Επιτροπή συνεδριάζει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σε επαναληπτική συνεδρίαση εφόσον παρευρίσκονται επτά (7) μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτελικής Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά για τις αποφάσεις της που αφορούν τη διατύπωση εκθέσεων ή εισηγήσεων προς το Εθνικό Συμβούλιο, εφόσον και οι τρεις (3) εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων ή οι αντίστοιχοι των εργοδοτών έχουν διαφορετική άποψη από την απόφαση της Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα χωριστής διατύπωσης της άποψης αυτής προς το Εθνικό Συμβούλιο.

 

7. Η Επιτροπή καλεί στη συνεδρίαση της κατά περίπτωση εκπρόσωπο του αρμόδιου Υπουργείου ή της Διοίκησης καθενός από τους κύριους φορείς που λειτουργούν στα πλαίσια των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/ΤΕΕ, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ο.Ε.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ., ΠΑΕΠ Α.Ε., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ΕΚΕΠ, Ο.Τ.Ε.Κ, ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ"), με σκοπό την αλληλοενημέρωση και το συντονισμό τους.

 

8. Η Επιτελική Επιτροπή εκπονεί ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της, του οποίου η χρηματοδότηση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης συστήνεται ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., η διαχείριση του οποίου γίνεται σύμφωνα μετά οριζόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης, τον οποίο εισηγείται η Επιτελική Επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του ρόλου της Επιτελικής Επιτροπής, ιδίως δε την ανάθεση έργου σε εμπειρογνώμονες για τη μελέτη ζητημάτων που οδηγούν στη διαμόρφωση εισηγήσεων για τη λήψη αποφάσεων από το Εθνικό Συμβούλιο.

 

9. Η Επιτελική Επιτροπή υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά από υπηρεσιακή μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, που καλείται Μονάδα Διοίκησης Έργου (Μ.Δ.Ε.), η οποία συστήνεται με το παρόν στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Η Μονάδα στελεχώνεται με προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των είκοσι (20) ατόμων. Εξ αυτών τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) είναι κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Το προσωπικό αυτό είτε αποσπάται από το δημόσιο τομέα ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, είτε προσλαμβάνεται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών. Η πρόσληψη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. γίνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 2434/ 1996.

Ως προϊστάμενος της Μονάδας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένα από τα στελέχη της.

 

10. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτού υποστηρίζει την Επιτελική Επιτροπή με την παροχή του αναγκαίου χώρου και εξοπλισμού.

 

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα των ειδικών επιστημόνων της Επιτελικής Επιτροπής, του προϊσταμένου και των μελών της Μ.Δ.Ε., η κατά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών της Επιτελικής Επιτροπής, και ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Οι αποδοχές του Προέδρου της Επιτελικής Επιτροπής αντιστοιχούν στις αποδοχές υπαλλήλων της κατηγορίας Α' ειδικών θέσεων και του Αντιπροέδρου στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Το σύνολο των αποδοχών του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να υπερβεί τις αποδοχές του Προέδρου. Αν οι αποδοχές της οργανικής θέσης του υπερβαίνουν τις αποδοχές του Προέδρου, δεν καταβάλλονται οι εν λόγω πρόσθετες αποδοχές. Αν ο Πρόεδρος είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, μπορεί κατ' επιλογήν του να μην λαμβάνει τις αποδοχές ή και την κατά συνεδρίαση αποζημίωση. Οι αποδοχές του προϊσταμένου και των μελών της Μ.Δ.Ε., εφόσον προσλαμβάνονται, προσδιορίζονται σύμφωνα με το μισθολογικό σύστημα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Όσοι εξ αυτών αποσπώνται στη Μ.Δ.Ε. κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής θέσης τους, καθώς και μηνιαία αποζημίωση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών αυτών. Το σύνολο δε των αποδοχών δεν μπορεί να υπερβεί τις αποδοχές των υπαλλήλων της κατηγορίας Β' ειδικών θέσεων, ούτε τις αποδοχές που καταβάλλονται σε όσους προσλαμβάνονται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για τη Μ.Δ.Ε. με τα ίδια προσόντα και ασκούν ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα.

Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της παραγράφου 8.

Ο χρόνος θητείας του Προέδρου της Επιτελικής Επιτροπής, καθώς και ο χρόνος απόσπασης του προϊσταμένου και των μελών της Μ.Δ.Ε. λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για όλες τις συνέπειες.

 

12. Σε κάθε Σύστημα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Επιτελικής Επιτροπής.

 

13. Στη Συντονιστική Επιτροπή κάθε Συστήματος συμμετέχουν στελέχη της Διοίκησης ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των φορέων του Συστήματος. Η Επιτροπή αυτή μπορεί να διατυπώνει προτάσεις και εισηγήσεις στην Επιτελική Επιτροπή.

 

14. Σκοπός της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η αλληλοενημέρωση και ο συντονισμός των φορέων του Συστήματος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και η διατύπωση εισηγήσεων προς την Επιτελική Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων από το Εθνικό Συμβούλιο ή για την εκπόνηση του Προγράμματος Δράσης της Επιτελικής Επιτροπής.

 

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ανατίθεται σε ανεξάρτητο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. επιστημονικό φορέα η προκήρυξη της εκπόνησης των εκθέσεων αξιολόγησης του. Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία της προκήρυξης και κάθε άλλο λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.

 

Άρθρο 12

 

Αρμοδιότητες των οργάνων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.

 

1. Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι οι ακόλουθες:

α. Η συμβολή στη διαμόρφωση και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και η διατύπωση κατευθύνσεων προς τα αρμόδια όργανα για τον ανασχεδιασμό ή τροποποίηση της πολιτικής, της στρατηγικής καιτων αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής·

β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. σε σχέση με τις παρεμβάσεις τους προς ενίσχυση της απασχόλησης και η διατύπωση κατευθύνσεων προς τα αρμόδια όργανα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους αυτής.

γ. Η διαμόρφωση και διατύπωση κατευθύνσεων προς τα αρμόδια όργανα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τη διασύνδεση των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. μεταξύ τους.

δ. Η άσκηση συντονιστικού ρόλου μεταξύ των Συστημάτων και των φορέων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται επικαλύψεις ή κενά από τη δράση των Συστημάτων και των φορέων αυτών.

ε. Η διαμόρφωση και διατύπωση κατευθύνσεων προς τα αρμόδια όργανα για τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου σχετικού με την πιστοποίηση δομών, φορέων, προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση κάθε ειδικότητας και εξειδίκευσης, καθώς και για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης.

στ. Η διαπίστευση, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του προηγούμενου εδαφίου, των φορέων που έχουν τη δικαιοδοσία της πιστοποίησης δομών, φορέων, προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και των φορέων που έχουν την αρμοδιότητα της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση κάθε ειδικότητας και εξειδίκευσης.

ζ. Η έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής των Προγραμμάτων που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της διασύνδεσης και της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και η διατύπωση κατευθύνσεων προς τα αρμόδια όργανα για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

η. Η έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής των Προγραμμάτων που απαιτούνται για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και της κοινής γνώμης με στόχο την προώθηση της κοινωνικής καταξίωσης των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η διατύπωση κατευθύνσεων προς τα αρμόδια όργανα για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

θ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο προγραμματισμός της δράσης τους εναρμονίζεται προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό, ειδικότητες και εξειδικεύσεις όπως προσδιορίζονται από το Σύστημα Έρευνας των αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

ι. Η έκδοση της ετήσιας έκθεσης προόδου των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

 

2. Οι αρμοδιότητες της Επιτελικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

α. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση στοιχείων από τη λειτουργία και τη διασύνδεση των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. σε σχέση με την ενίσχυση της απασχόλησης.

β. Η μέριμνα κατάλληλης επεξεργασίας των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, η διαμόρφωση της περιοδικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και η σχετική ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου.

γ. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση στοιχείων και την επισήμανση κάθε είδους προβλημάτων στη λειτουργία και τη διασύνδεση των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα επίτευξης των στρατηγικών στόχων του Εθνικού Συστήματος.

δ. Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη των Επιτροπών της παραγράφου 12 του άρθρου 11 του παρόντος.

ε. Η διατύπωση περιοδικών και κατά περίπτωση Εκθέσεων προς το Εθνικό Συμβούλιο με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της διασύνδεσης των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. ώστε να μεγιστοποιείται η επίδραση τους στην απασχόληση.

στ. Η διατύπωση και η εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου.

ζ. Η προετοιμασία των αποφάσεων και εγκρίσεων του Εθνικού Συμβουλίου για τη διαμόρφωση και τροποποίηση της εθνικής πολιτικής και στρατηγικής που αφορά τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση, το συντονισμό των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., και τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης.

η. Η μέριμνα για την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών ή εμπειρογνωμοσυνών για τη διαμόρφωση κάθε είδους προτάσεων και εισηγήσεων που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της διασύνδεσης των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

θ. Η εκπόνηση και εισήγηση στο Εθνικό Συμβούλιο του Προγράμματος Δράσης για τη βελτιστοποίηση της διασύνδεσης των Συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

ι. Η εκπόνηση και εισήγηση στο Εθνικό Συμβούλιο του Προγράμματος Δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και της κοινής γνώμης, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής καταξίωσης των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

κ. Η παρακολούθηση εφαρμογής των Προγραμμάτων των προηγούμενων περιπτώσεων θ' και ι και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων διορθωτικών αποφάσεων κατά την υλοποίηση τους.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διοίκησης Έργου είναι οι ακόλουθες:

α. Η παροχή κάθε είδους επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς την Επιτελική Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου της με βάση τις αρμοδιότητες της. Ειδικότερα, η υποστήριξη της Επιτελικής Επιτροπής στη συγκέντρωση και τεκμηρίωση στοιχείων, στην προετοιμασία προτάσεων, εκθέσεων και εισηγήσεων, στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και στην εκπόνηση προδιαγραφών των ερευνών και μελετών που ανατίθενται σε τρίτους.

β. Η εκτέλεση των διαδικασιών για την ανάθεση σε τρίτους ερευνών, μελετών ή εμπειρογνωμοσυνών και η παρακολούθηση της εκπόνησης τους.

γ. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Εθνικό Συμβούλιο και την Επιτελική Επιτροπή.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα συστήματα Σ2 και Σ3 και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το σύστημα Σ4 και σύμφωνα με το πρόγραμμα εφαρμογής του άρθρου 13, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση των μέσων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των Συστημάτων, ιδίως δε τα ειδικά και λεπτομερειακά θέματα που αφορούν:

α) Στη βελτίωση των δομών και των πόρων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Σ1 και το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εξασφαλίζουν τη σύνδεση τους.

β) Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης των λειτουργιών των Συστημάτων.

γ) Στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

δ) Στη βελτίωση των αναγκαίων μέσων των Συστημάτων για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών εργαστηρίων, εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων).

ε) Στο σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης δομών, προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτών.

στ) Στη βελτίωση των συστημάτων αξιολόγησης των αποκτώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους και καταρτιζόμενους.

 

Άρθρο 13

 

Πρόγραμμα Εφαρμογής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.

 

1. Για την υλοποίηση και λειτουργία του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. σχεδιάζεται ειδικό Πρόγραμμα Εφαρμογής. Στόχος του Προγράμματος είναι η έγκαιρη και ορθολογική δημιουργία του Εθνικού Συστήματος και η λειτουργία του κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί του στόχοι.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση είναι αρμόδιο για την έγκριση και την τροποποίηση του Προγράμματος Εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μετά από εισήγηση της Επιτελικής Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος.

 

3. Το Πρόγραμμα Εφαρμογής του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. περιλαμβάνει:

α. Τον προγραμματισμό των ενεργειών, που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., τους φορείς εφαρμογής τους και τους αντίστοιχους πόρους.

β. Τη διατύπωση των προτεραιοτήτων υλοποίησης των ενεργειών και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

γ. Τη διατύπωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Προγράμματος.

 

4. Στο Πρόγραμμα Εφαρμογής προσδιορίζονται οι ενέργειες που υλοποιούνται με ευθύνη των οργάνων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., καθώς και οι ενέργειες, οι προδιαγραφές των οποίων απαιτούν τη γνώμη των οργάνων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

 

5. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Εφαρμογής του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. γίνεται με πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία για τη χρηματοδότηση αυτήν.

 

Άρθρο 14

 

Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος

 

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Εφαρμογής του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών του Προγράμματος στα πλαίσια και των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας.

 

2. Η Επιτελική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Εφαρμογής και τη σχετική ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου και υποστηρίζεται στο έργο της αυτό από τη Μονάδα Διοίκησης Έργου.

 

Άρθρο 15

 

Αξιολόγηση του Προγράμματος

 

1. Το Πρόγραμμα Εφαρμογής του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. αξιολογείται ετησίως με βάση την πρόοδο και την αποτίμηση των ενεργειών του, με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

 

2. Η ετήσια αξιολόγηση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων του Εθνικού Συστήματος.

 

Άρθρο 16

θέματα Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Σε κάθε Νομαρχία της χώρας συνιστάται Νομαρχιακή Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α.), που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη.

 

2. Η Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Μελετά, με βάση τα προγράμματα ανάπτυξης του νομού, τις προοπτικές απασχόλησης σε νομαρχιακό επίπεδο και διατυπώνει προγραμματικές προτάσεις προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο, καθώς και προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επαγγελματικής κατάρτισης του νομού.

β. Μελετά και τεκμηριώνει τα θέματα που αφορούν τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση σε νομαρχιακό επίπεδο και ενημερώνει για τα θέματα αυτά και για τη δραστηριότητα της τη ν Επιτελική Επιτροπή του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

γ. Διατυπώνει εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται ο νομός, ιδίως δε για θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των υποδομών και των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του νομού.

δ. Προωθεί, στα θέματα που έχει αρμοδιότητα, την ανάπτυξη του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

ε. Συνεργάζεται με το Εθνικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. σε όσα ζητήματα της ζητηθεί η συνεργασία.

στ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. τρόπους για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων του.

 

3. Η Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α. αποτελείται από:

α. το Νομάρχη ή εκπρόσωπο του τον οποίο ορίζει, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β. έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου, με τον αναπληρωτή του,

γ. έναν εκπρόσωπο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου ή του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου, με τον αναπληρωτή του,

δ. έναν εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού, με τον αναπληρωτή του,

ε. τον προϊστάμενο του γραφείου της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της νομαρχιακής διεύθυνσης παιδείας, με τον αναπληρωτή του,

στ. το διευθυντή προγραμματισμού της νομαρχίας, με τον αναπληρωτή του,

ζ. τον εκπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Δ., με τον αναπληρωτή του,

η. τον εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του και

θ. έναν κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων του νομού που προτείνεται από αυτές και σε περίπτωση μη συμφωνίας, ο εκπρόσωπος αυτός ορίζεται από το Νομάρχη με τον αναπληρωτή του.

 

4. Με απόφαση του Νομάρχη καθορίζεται η γραμματειακή υποστήριξη της Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

 

5. Οι Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α. διατυπώνουν προτάσεις και εισηγήσεις και παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφόρηση για θέματα αρμοδιότητας τους, προς τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας.

 

6. Οι Τριμερείς Συμβουλευτικές Επιτροπές (Τ.Σ.Ε.) της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της με αριθμό 121/1992 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 371 Β'), όπως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να διατυπώσουν τις προτάσεις του στον Ο.Ε.Ε.Κ. για τις επαγγελματικές ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., ζητούν σχετικές εισηγήσεις, σε εύλογη προθεσμία, από τις Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α. της Περιφέρειας.

 

7. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α', 14.3.1989).

 

Άρθρο 17

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Πίσω στην Αρχική                                                                                                                             Πίσω στη Νομοθεσία