ΟΜΑΔΑ:

Συντονίστρια:              Σταυρούλα Κορδικότση

Υπόλοιπα μέλη ομάδας: Παναγιώτα Κορδαλή

                                   Κλουτσινιώτης Βλάσης

                                   Κασώρης Βαγγέλης

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

   υπάρχει και παρουσίαση

ΘΕΜΑ: Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Κείμενο:  Τα Ελληνικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) χορηγούν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών δύο επιπέδων:

Ο τίτλος του πρώτου Μεταπτυχιακού Επιπέδου διακρίνεται σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και είναι ισοδύναμος με τους τίτλους σπουδών επιπέδου «master» ή τους συναφείς τίτλους που χορηγούνται από τα ομοταγή Αγγλοσαξονικά Πανεπιστήμια,

Και σε δεύτερο μεταπτυχιακό επίπεδο, τα ελληνικά ΠΜΣ για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ( MSc) Αποτελεί εξειδίκευση σε κάποια επιστημονική περιοχή ή σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο.

Το Διδακτορικό ( PhD) είναι η εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας πάνω σε μια επιστημονική περιοχή και διαρκεί από 3 μέχρι 5 χρόνια. Εποπτεύεται από καθηγητή επόπτη και η τελική κρίση γίνεται από επταμελή επιτροπή.

Στο εξωτερικό και κυρίως στην Αγγλία συναντάμε και άλλους τίτλους μεταπτυχιακών όπως είναι:

ΜΑ: Master of Arts

MSc: Master of Science

MBA: Master in Business Administration

MAcc: Master in Accounting

MFin: Master in Finance

LLM: Master in Law

MPhil: Master of Philosophy

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων και μεταπτυχιακών σπουδών(ΠΜΣ), τα οποία έχουν επιστημονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.Τα ΠΜΣ βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων των ΑΕΙ, αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες και αποσκοπούν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Με την έναρξη της λειτουργίας ΠΜΣ στο οικείο τμήμα, οι υποψήφιοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στην ειδίκευση του προγράμματος εντάσσονται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα και ακολουθούν εφεξής τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό.Τα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν από την ένταξη αυτή ρυθμίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ.

 Για το έτος 2007 βρέθηκαν 483 ΜΠΣ.

  Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα ΠΜΣ, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο επιστημονικών τομέων προτεραιότητας, που καθορίζονται με αποφάσεις του/της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος  Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του θεσμού οι αποφάσεις του Υπουργείου εκδίδονται κάθε χρόνο.

  Ο χρόνος που απαιτείται για τη χορήγηση του ΜΔΕ διαφοροποιείται ανάλογα με το γνωστικό πεδίο και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η επιτυχής παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος μαθημάτων διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων σπουδών και η συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής εργασίας.

  Οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί, και οι προϋποθέσεις με τις οποίες γίνονται δεκτοί, για την απόκηση ΜΔΕ, καθορίζονται στον ΕΚΠ του αντίστοιχου ΠΜΣ. Ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ’ έτος καθορίζεται κατά περίπτωση από τη ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος.

  Η επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ανaφέρεται ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι κατηγορίες των πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που γίνονται δεκτοί για το πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους καθορίζονται στον ΕΚΠ του αντίστοιχου ΠΜΣ και αναφέρονται υποχρεωτικά στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με τη διαδικασία της επιλογής ή των εξετάσεων. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

  1.Γενικό βαθμό πτυχίου

  2.Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

  3.Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο

  4.Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

  Για την εισαγωγή στα ΜΠΣ χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1.Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση του Τμήματος

  2.Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

  3.Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών(Πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα)

  4.Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου εάν υπάρχει(επικυρωμένο)

  5.Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας

  6.Δύο συστατικές επιστολές(εκ των οποίων η μία να είναι από εργοδότη)

  7.Αντίγραφο πτυχίου(επικυρωμένο)

  8.Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών(επικυρωμένο)

  9.Αναγνώριση τίτλων σπουδών από ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για υποψηφίους που έχουν σπουδάσει σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής(επικυρωμένο αντίγραφο)

  10.Φωτοτυπία του επίσημου αποτελέσματος του τεστ G.M.A.T.(αν υπάρχει αποτελεί θετικό στοιχείο)

 

                 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Φορέας:

 

Α. ΙST Studies:

 

  1. Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στην Οργανωσιακή Ψυχολογία
  3. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Β. University of Kentucky :

  1. MBA in Greece   

  Γ. University of Strathclyde :

 

1.       Masters of Science in Finance

2.     Masters in Business Administration

3.     MSc in Marketing

  Δ. North College :

 

1.       Postgraduate Programme in Applied Linguistics

2.            «                  «           in Counseling

3.            «                  «           in International Media n’ Communications

4.            «                  «           in Sports Management

5.            «                  «           in Organization Management

6.     MSc Software Development

7.     Master of business Administration

8.     MSc Information Systems

9.     MSc Marketing / MSc Digital Marketing / MSc International Marketing

  Ε. Mediterranean College :

  

1.       Executive Diploma in Human Recourses Management

2.    MBA-Master of Business Administration

3.    Executive Diploma in Marketing

4.        «              «        in Management

  ΣΤ. ICon Int. Training-University of Leicester :

 

1.       Master in Business Administration

2.     MSc Finance

3.     MSc Marketing

4.     Post Graduate Diploma in Management

5.     MSc in e-Business Management

6.     MSc in Management

7.     MSc in operations and Logistics

8.     MSc in Human Recourse Management 

  BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Οι πηγές του παρόντος υλικού βρέθηκαν από το Internet.

Οι διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες:

 

  1. www.metaptyxiakespoudes.gr
  2. www.cso.auth.gr
  3. www.uoi.gr/postgraduate/nomothesia.php
  4. www.skywalker.gr/edu/menupg.htm
  5. http:// career.uop.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=46 ( 24/5/2007)

 Πίσω στο Project