ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΥΠΕΠΘ: ΥΑ 28093/Γ2 Μαρούσι 4/3/2008

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

        Σας αποστέλλουμε πίνακα με όλες τις ισχύουσες μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού προς ενημέρωση και διευκόλυνσή σας.

         Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (πέμπτη στήλη), όπου έχει εκδώσει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους.         

 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Μέχρι πέντε (5) ανά έτος. Όλες οι τάξεις. Εντός διδακτικών ωρών. Συνοδεύουν όλοι οι διδάσκοντες καθηγητές.

Ενημέρωση οικείου Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε.

Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β΄/13-02-2006)

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ΄ Μαθητικά Θέματα)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Μία (1) ανά έτος. Όλες οι τάξεις. Οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές. Με συμμετοχή των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.

Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. στη  μετακίνηση εντός Νομού και ο οικείος Νομάρχης στη μετακίνηση εκτός Νομού.

Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β΄/13-02-2006)

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ΄ Μαθητικά Θέματα)

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ή  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μία (1) ανά έτος.  Η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. Μέχρι πέντε (5) ημέρες στο εσωτερικό. Από και προς τις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές μέχρι έξι (6) ημέρες και μέχρι επτά (7) στο εξωτερικό και την Κύπρο. Στις διανυκτερεύσεις των μαθητών δε συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και από 1η Μαρτίου μέχρι και 15 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές για το εσωτερικό και ένας ανά 20 για το εξωτερικό εκτός του αρχηγού. Με συμμετοχή των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.

Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. στη μετακίνηση εντός Νομού, και  ο οικείος Νομάρχης στη μετακίνηση εκτός Νομού.

Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β΄/13-02-2006), Π.Δ. 161/00 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄) και Εγκύκλιος 21756/Γ2/01-03-2006

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ΄ Μαθητικά Θέματα)

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. - ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. & Σ.Ε.Κ.

Α) Μέχρι δύο (2) ανά έτος. Για όλες τις τάξεις με διανυκτέρευση ή χωρίς. Δύο (2) εργάσιμες ημέρες συν μία (1) ή δύο (2) αργίες. Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μέχρι και δύο εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων. Κατά αναλογία προγράμματος, μαθητών και συνοδών καθηγητών. Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ισχύει η αναλογία ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές και η συμμετοχή των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου. Β) Μέχρι τρεις (3) επισκέψεις ανά έτος σε σχέση με την ειδικότητα για τους μαθητές των Τ.Ε.Ε. και μία (1) μετακίνηση ανάλογα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Δύο (2) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Κατά περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μία (1) ή δύο (2) αργίες με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια της επίσκεψης δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες. Ανάλογα με το πρόγραμμα οι ημέρες είναι δυνατό να διαφοροποιούνται.

Α) Ο οικείος Διευθυντής Δ.Ε. εκτός από τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η διεξαγωγή των οποίων εγκρίνεται από το Διευθυντή Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) (Τμήμα Α΄ Σ.Ε.Π.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Β) Ο Προϊστάμενος του οικείου Γραφείου Ε.Ε. και ελλείψει αυτού ο οικείος Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε.

Α) Υ.Α. 107632/Γ7/02-10-2003, 126807/Γ7/14-11-2003, 4115/Γ7/16-01-2004 (ανακοινοποίηση στο ορθό 23-01-2004) και 17485/Γ7/17-02-2004, Υ.Α. 4867/Γ2/28-08-1992 (Φ.Ε.Κ. 629, τ. Β΄ 23-10-1992). Σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκδίδεται ετήσια εγκύκλιος. Β) Υ.Α. 780/Γ2/28-02-2000 και άλλες Υ.Α. ανάλογα με το πρόγραμμα.

Α) Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) (Τμήματα Α΄ Σ.Ε.Π., Β΄ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής, και Δ΄ Αισθητικής Αγωγής). Β) Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Β΄ Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μία (1) μετακίνηση στο εξωτερικό ανά έτος ανάλογα με το πρόγραμμα ή τη δραστηριότητα. Για όλες τις τάξεις. Μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Στο πλαίσιο Α) υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων και Β) διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Ενδείκνυται η περίοδος των διακοπών και των αργιών. Ένας καθηγητής ανά 10 μαθητές εκτός του αρχηγού.

Α) Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. και Δ.Ε. δια του οικείου Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. στις μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων Β) Η Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται έκδοση απόφασης μετακίνησης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Α) Υ.Α. 45784/ΙΑ/07-05-2007 (Φ.Ε.Κ. 831, τ. Β΄/25-05-2007) και 75145/ΙΑ/11-07-2007. Β) 29525/Ι/22-03-2006

Α) Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα Β΄ Προγραμμάτων) για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων (ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ, LEONARDO da VINCI, YOUTH FOR EUROPE κ.λπ. Β) Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών) για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, μαθητικές ολυμπιάδες και βαλκανιάδες, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Μέχρι εννέα (9) ανά σχολική τάξη για όλο το διδακτικό έτος. Όλες οι τάξεις. Μία ή περισσότερες διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Εντάσσονται σε ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό στην αρχή του σχολικού έτους, υποβάλλονται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Μπορούν να πραγματοποιούνται και έκτακτες διδακτικές επισκέψεις μετά από ενημέρωση τόσο του οικείου Σχολικού Συμβούλου όσο και του οικείου Προϊσταμένου ή Διευθυντή Δ.Ε.

Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε.

Υ.Α. Γ1/866/19-08-1998 (Φ.Ε.Κ. 954, τ. Β΄)

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ΄ Μαθητικά Θέματα)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η υλοποίηση προγραμμάτων από φορείς όπως η Γ.Γ. Νέας Γενιάς «Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη», το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων «Βουλή των Εφήβων» και «Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων» καθώς και Μαθητικά συνέδρια (ΜUN) κ.α. Στις συγκεκριμένες Υ.Α. αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ετήσιες Υ.Α.

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ΄ Μαθητικά Θέματα) και άλλες Διευθύνσεις και Τμήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στη Νομοθεσία