ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων ΤΕΙ
Από την alfavita 

 Πτυχιούχοι Τμήματος Πληροφορικής
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους , με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους , ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , είτε αυτοδύναμα , είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της πληροφορικής , στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων). 2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στους παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού πληροφορικής. α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών. β) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πέραν του προγραμματισμού και της βελτίωσης και της συντήρησης εφαρμογών αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση, εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά. γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεως δεδομένων κ.α. δ) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
 

Πτυχιούχοι Τμήματος Ηλ. Υπολογιστικών Συστημάτων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιομηχανικών Συστημάτων που ελέγχονται ή βοηθούνται από συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω τομείς που αναφέρονται ενδεικτικά: α) Μελέτη - σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομπότ, καθώς και των ολοκληρωμένων Βιομηχανικών Συστημάτων. β) Μελέτη - σχεδίαση, προγραμματισμό και κατασκευή για την προσαρμογή του υπολογιστή με τις διάφορες περιφερειακές μονάδες καθώς και την σύνδεσή τους με δίκτυα Η/Υ. γ) Σχεδίαση - εξομοίωση με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD - SIMULATION). δ) Σχεδίαση, κατασκευή ψηφιακών συστημάτων μεταφοράς επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών. ε) Τεχνικής υποστήριξης - συντήρησης και αντιπροσώπευσης Ελληνικών και Ξένων οίκων που ασχολούνται με συστήματα υπολογιστών. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα. 4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία . Μπορούν επίσης να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
1. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Ιατρικών Οργάνων με την διαδικασία παραγωγής Ιατρικών Οργάνων και λεπτομηχανών, καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και την θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με τη συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων ιατρών, ακτινοφυσικών, βιοχημικών. 2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα: α) Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως Ιατρικών Οργάνων και λεπτομηχανισμών. β) Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή Ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών. γ) Εξασφάλιση στον τομέα Νοσοκομεία, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με τη φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους . δ) Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού. ε) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού. στ) Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ). ζ) Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για τη χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας. η) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας . 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ιατρικά όργανα. 4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητας τους. Επίσης μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. 2. Ειδικότερα απασχολούνται: 2.1. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων , διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων, ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους. 2.2. Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου , διατάξεως συσκευής αι συστημάτων των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης , προστασίας και πυρασφάλειας , οργάνων μέτρησης και ηλεκτρονικών ισχύος καθώς επίσης αυτομάτου ελέγχου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατρικών Οργάνων σε συνεργασία με τεχνικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων . Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε τα συστήματα , αυτά είναι αμιγή ηλεκτρονικά είτε μικτά με ηλεκτρολογική , μηχανολογικά ως προς το ηλεκτρονικό μέρος αυτών. 2.3. Ιδρύουν και διευθύνουν ηλεκτρονικά εργαστήρια. 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της ειδικότητάς τους. 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά τις Επιχειρήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. 5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας , σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και στην έρευνα σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πάνω σε θέματα εξέλιξης της ηλεκτρονικής επιστήμης και εφαρμογής των πορισμάτων της. 7. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα να διενεργούν μόνοι τους ή σαν μέλη επιτροπών εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιοδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις , συσκευές , συστήματα και εγκαταστάσεις , αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελέγχους σε αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. 8. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των πιο πάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 9. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δικαιώματα και δραστηριότητες νοούνται σύμφωνα και αντίστοιχα με την ορολογία που ακολουθεί. 9.1. Μελέτη: Είναι η εκπόνηση πλήρων και ολοκληρωμένων σχεδίων υπολογισμών και εγγράφων οδηγιών , σύνθεσης και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών, διατάξεων και συστημάτων. 9.2. Κατασκευή: Είναι η υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων μιας μελέτης ηλεκτρονικού στοιχείου , διατάξεως υποσυστήματος, συσκευής ή συστήματος. 9.3. Συναρμολόγηση συσκευής: Είναι η τοποθέτηση των εξαρτημάτων και σύνδεση αυτών , ως και των υποσυστημάτων για την κατασκευαστική ολοκλήρωση μιας συσκευής σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο , βάσει των σχεδίων , υπολογισμών και εγγράφων οδηγιών της μελέτης. 9.4. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος : Είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος βάσει της σχετικής μελέτης. 9.5. Επίβλεψη εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελουμένων εργασιών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, βάσει της μελέτης που περιλαμβάνει: α) Τεχνική επίβλεψη. β) Ποιοτικό έλεγχο. γ) Επιμέτρηση και παραλαβή. 9.6 Συντήρηση ηλεκτρονικής συσκευής: Είναι η εκτέλεση στο εργαστήριο ή στο χώρο της εγκατάστασης των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής και τις σχετικές προδιαγραφές. 9.7 Συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι επίβλεψη και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών γενικής συντήρησης , επισκευής και περιοδικού ελέγχου καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μελετητή ή του κατασκευαστή και τις σχετικές προδιαγραφές. 9.8 Επίβλεψη λειτουργίας εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των απαιτούμενων εργασιών και χειρισμών για τη λειτουργία της εγκατάστασης. 9.9 Χειρισμός: Είναι η θέση και διατήρηση σε λειτουργία και παύση λειτουργίας μιας συσκευής ή ενός συστήματος. 9.10 Μετατροπή: Είναι η τροποποίηση της συσκευής ή του συστήματος για να επιτευχθεί διαφοροποίηση της λειτουργίας και λοιπών χαρακτηριστικών. Η μετατροπή πρέπει να γίνεται πάντοτε βάσει γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή ή του μελετητή και να βρίσκεται μέσα στα καθοριζόμενα όρια λειτουργίας.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανικών Τροφίμων. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά , ή ως αυτοαπασχολούμενοι ως εξής: α) Στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων. β) Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών. γ) Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών. δ) Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. στ) Aσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. ζ) Aσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων. 3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων. 4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. 5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 

Πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Διατροφής και Διαιτολογίας: 2. Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν με τα παρακάτω αντικείμενα: α) Εξέταση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. β) Κατάρτιση ετικέτας με πληροφορίες για τα περιεχόμενα, θρεπτικά συστατικά και την κάλυψη των ημερησίων αναγκών από αυτά. γ) Συμμετοχή στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων. δ) Κατάρτιση Γενικών και Ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους. ε) Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων. 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους παρακάτω φορείς και στα αντίστοιχα αντικείμενα εργασίας: α) Νοσοκομεία - Ιδιωτικές κλινικές: κατάρτιση διαιτολογίου και επίβλεψη παρασκευής γευμάτων για τους ασθενείς , σύμφωνα με τις θεραπευτικές τους ανάγκες καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό. β) Κέντρα Υγείας: σχεδιασμός ειδικών διαιτολογίων , παροχή πληροφοριών για ειδικά διαιτολόγια που καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό. γ) Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου τροφίμων: έλεγχος της θρεπτικής τους αξίας βάσει των αναλυτικών στοιχείων που παρέχονται από τους αρμόδιους επιστήμονες. δ) Ινστιτούτα αδυνατίσματος : καθορισμός διαιτολογίων και παρακολούθηση εφαρμογής τους. ε) Βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων : σχεδιασμός για την παραγωγή ειδικών τροφίμων , παιδικές τροφές , για διαβητικούς κ.λ.π στ) Ξενοδοχειακές μονάδες - Κρουαζιερόπλοια - Αλυσίδες εστιατορίων : υπεύθυνοι προμηθειών και κατάρτιση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου. ζ) Γηροκομεία : κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου. η) Παιδικές κατασκηνώσεις και κατασκηνώσεις υπερηλίκων : κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση μενού ημερήσιου ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου παρακολούθηση εφαρμογών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. θ) Ορφανοτροφεία: κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου. ι) Φοιτητικές Λέσχες και Μαθ. Εστίες : κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση διαιτολογίου. ια) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση διαιτολογίου. ιβ) Αθλητικές Ομάδες και Αθλητικά κέντρα. ιγ) Οικοτροφεία. ιδ) Μονάδες και υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας: κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση μενού ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου. 4. Ο βαθμός ευθύνης των πτυχιούχων του Τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. 5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα λειτουργίας καταστήματος εμπορίας διαιτητικών τροφών. 6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης σύμφωνα πάντοτε με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. 7. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών με την απόκτηση του πτυχίου τους μπορούν άμεσα να εξασκήσουν το επάγγελμα στο πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη , έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας , πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης , όπως είναι π.χ η έρευνα της αγοράς, η ανάπτυξη πωλήσεων , η διαφήμιση και η προβολή. 2. Επίσης οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες : α) Προγραμματισμό της έρευνας αγοράς: i) Μορφοποίηση του προβλήματος ii) Καθορισμό πηγών πληροφοριών, iii)Έλεγχο αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών, iv) Σχεδιασμό δείγματος , v) Συλλογή πληροφοριών, vi) Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων, vii) Παρουσίαση στοιχείων, viii) Σύνταξη έκθεσης β) Έρευνα Αγοράς: i) Διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων , επιχείρησης στην αγορά, ii) Ανάλυση μεγέθους αγοράς, iii) Εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων , iv) Πρόβλεψη πωλήσεων, v) Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών , vi) Έλεγχος αγοράς . γ) Έρευνα μεθόδων πωλήσεων : i) Ανάλυση δραστηριοτήτων πωλητών, ii) Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών, iii) Αξιολόγηση μεθόδων πωλήσεων , iv) Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων, v) Σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης, vi) Ανάλυση κόστους διανομής. δ) Παραγωγή διαφήμισης: i) Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος , ii) Εκλογή διαφημιστικών μέσων, iii) Προσδιορισμός στόχων διαφήμισης, iv) Μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης. ε) Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας: i) Προγραμματισμός διαφημιστικής εκστρατείας, ii) Προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας, iii) Συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας, iv) Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής εκστρατείας. στ) Οργάνωση εκθέσεων 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος , απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης , σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. 5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε σαν στελέχη μονάδων, είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα: α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα. β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν , είτε σε λογιστήρια , είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα: i) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου , βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων , βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π ii) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις , όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π. iii) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων. iv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων , διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π. v) ενημέρωση καρτελών. vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης. viii) μισθοδοσία. iv) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και xi) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα , όπως κοστολόγησης , αγορών, προμηθειών κ.λ.π. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή , να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος , Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λ.π. 4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση , σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Νοσηλευτής , Νοσηλεύτρια" (παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας , ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων. 2. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων , στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες. 2.1. Νοσηλευτικές πράξεις πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα , στους τομείς υγιεινής , του ίδιου και του περιβάλλοντός του , ασφάλειας , άνεσης , υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών , διατήρησης ισοζυγίων του . 2.1.1 Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας κλινήρεις αρρώστους , όλων των ηλικιών , που πάσχουν από διάφορα νοσήματα. 2.1.2 Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου . 2.1.3 Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση . 2.1.4 Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας. 2.1.5 Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκρισσης εντέρου και ουροδόχου κύστης. 2.1.6 Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας. 2.1.7 Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο , τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα. 2.1.8 Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. 2.1.9 Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες. 2.1.10 Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου , στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας. 2.1.11 Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους 2.1.12 Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών. 2.1.13 Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν - τη λειτουργία του νοσοκομείου - τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας - την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή 2.1.14 Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα. 2.1.15 Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι. 2.1.16 Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα. 2.1.17 Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου , οικογένειας , γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και 2.1.18 Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς. 2.1.19 Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη , θεραπεία και αποκατάσταση . 2.2 Πράξεις σε απουσία γιατρού: 2.2.1 Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα . 2.3 Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ'' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος : 2.3.1 Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή. 2.3.2 Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς. 2.3.3 Χορήγηση οξυγόνου με όλους τους τρόπους. 2.3.4 Πλήρης παρεντερική θρέψη. 2.3.5 Θεραπευτικά λουτρά. 2.3.6 Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων. 3. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να: 3.1 Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάσεων αναγκών στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων 3.2 Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας. 3.3 Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία . 3.4 Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης . 3.5 Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 3.6 Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων , ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα. 4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος απασχολούνται στη νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας. 5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής
1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου , επιτόκου , λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής αρρώστου καθώς επίσης , την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς της/του. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και δραστηριότητες. 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 2.1.1. Εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας και παρασκευή παρεντερικών διαλυμάτων ( από το στόμα, ορθό, κόλπο, ενέσεις υποδόριες , ενδομυικές , ενδοδερμικές, ενδοφλέβιες). 2.1.2. Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης. 2.1.3. Τοποθέτηση καθετήρα LEVAIN κατόπιν ιατρικής οδηγίας. 2.1.4. Περιποίηση τραύματος και χειρουργικών τομών σε περιπτώσεις ανάγκης. 2.1.5. Συρραφή μικροτραυμάτων σε περίπτωση ανάγκης. 2.1.6. Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις. 2.1.7. Λήψη επιχρισμάτων για έγκαιρη διάγνωση του Ca των γεννητικών (PAP TEST) και κολπικού εκκρίματος για μικροβιολογική εξέταση. 2.1.8. Προετοιμασία και αποστείρωση εργαλείων και υγειονομικού υλικού. 2.1.9. Εξέταση ούρων εγκύου γυναίκας για την εξακρίβωση σακχάρου οξόνης και λευκώματος κατά την εξέταση . 2.1.10. Λήψη και καταγραφή μαιευτικού ιστορικού. 2.1.11. Παροχή ολοκληρωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου επιτόκου , λεχώνας και νεογέννητου , στο Νοσοκομείο και στο σπίτι σύμφωνα με καθηκοντολόγο. 2.1.12. Τήρηση απαραίτητων εγγράφων, διαγραμμάτων , μητρώων , ιστορικών και αρχείων και με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. 2.1.13. Συνταγογράφηση φαρμάκων , Βιταμίνη , Σίδηρο, Σπασμολυτικά , Πεθοδίνη , Μητροσυσταλτικά , Μητροσυσπαστικά, και τοπικά αναισθητικά. 2.1.14. Σωστή πληροφόρηση , παροχή οδηγιών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και εφαρμογή καθορισμένων μεθόδων αντισύλληψης. 2.1.15. Ενημέρωση της οικογένειας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. 2.1.16. Εκτέλεση γραπτών οδηγιών που έχει ορισθεί από το γιατρό. 2.1.17. Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 2.1.18. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης (δήλωση) σε περίπτωση εκτέλεσης τοκετού από την ίδια. 2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 2.2.1. Κατά την εγκυμοσύνη 2.2.1.1 Διάγνωση της εγκυμοσύνης και κλινική παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης. 2.2.1.2 Έγγραφη ή συμβουλευτική παροχή οδηγιών για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις με σκοπό την όσο γίνεται έγκαιρη διάγνωση κάθε εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου και τη μεταφορά στα ειδικά κέντρα ή κλήση του γιατρού. 2.2.1.3 Παροχή οδηγιών στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής. 2.2.1.4 Κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας γονέων για το μελλοντικό τους ρόλο και εξασφάλιση πλήρους προετοιμασίας για τον φυσικό τοκετό(ψυχοπροφυλακτική). 2.2.2. Κατά τον τοκετό. 2.2.2.1. Παρακολούθηση , φροντίδα, προετοιμασία και βοήθεια της επιτόκου κατά τον τοκετό. 2.2.2.2. Έλεγχο της κατάστασης του εμβρύου και της λειτουργίας της μήτρας με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (MONITORS κ.τ.λ) κατόπιν ιατρικής οδηγίας. 2.2.2.3. Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού περιναιοτομίας μετά από τοπική αναισθησία και συρραφή περιεναίου , όπου χρειάζεται και μέχρι ρήξεως II βαθμού. 2.2.2.4. Εκτέλεση τοκετού επί ισχιακής προβολής σε περίπτωση ανάγκης και απουσίας Μαιευτήρος 2.2.2.5. Έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων στην επίτοκο και το έμβρυο που απαιτούν παρέμβαση γιατρού και συνεργασία με το γιατρό σε περίπτωση μαιευτικής επέμβασης. 2.2.2.6. Λήψη απαραίτητων και επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε απουσία γιατρού , όπως είναι (δακτυλική αποκόλληση πλακούντα και επισκόπηση μήτρας). 2.2.2.7. Επισκόπηση τραχήλου κόλπου. 2.2.3 Κατά τη λοχεία. 2.2.3.1. Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα λεχώνας στο Νοσοκομείο και στο σπίτι μέχρι 6 βδομάδες. 2.2.3.2. Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα του νεογέννητου μέχρι την 28η μέρα. 2.2.3.3. Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για την εγκατάσταση και διατήρηση του μητρικού θηλασμού. 2.2.3.4. Παροχή οδηγιών για την τεχνητή διατροφή όπου χρειάζεται. 2.2.3.5. Φροντίδα του νεογέννητου αμέσως μετά τον τοκετό , λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης. 2.2.3.6. Σε περίπτωση προώρου ή προβληματικού νεογέννητου αναλαμβάνει τη μεταφορά του στην κατάλληλη μονάδα. 2.2.3.7. Προετοιμασία για την υποδοχή ή προβληματικού νεογνού και νοσηλευτική φροντίδα αυτού στις Νοσηλευτικές μονάδες. 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής έχουν τομείς απασχόλησης στους παρακάτω τομείς εργασίας: 3.1. Πρωτοβάθμια φροντίδα : Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά - Γυναικολογικά Ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ και άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυν/κών και νεογνικών περιστατικών , κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού. 3.2. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία , Μαιευτικά τμήματα (Αίθουσα τοκετών , εξωτερικά μαιευτικά τμήματα, Ιατρεία , τμήματα λεχώνων , φυσιολογικών νεογνών 1ου επιπέδου νοσηλείας , προγεννητικού ελέγχου , μονάδες εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου , εντατικής νοσηλείας νεογνών ) Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία , εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Μαιευτικά - Γυναικολογικά στείρωσης , Κέντρα μαστού , Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων. 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2/ετία ασκήσει τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Αισθητικής
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίστηκε από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν , είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα και προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αισθητική σώματος και προσώπου. 2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: α) Στο θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. β) Στις επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν καλλυντικά, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων καλλυντικών προϊόντων, καθώς και στην ποιοτική απόδοση από αισθητικής πλευράς. γ) Στις επιχειρήσεις, που πωλούν καλλυντικά (φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών ), ως υπεύθυνα στελέχη. δ) Στις νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε καθήκοντα συνεργασίας με τους ιατρούς στο τομέα της ειδικότητάς τους (καθαρισμός προσώπου, ριζική αποτρίχωση, απίσχναση κ.λ.π.). ε) Σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν με βάση την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, εργαστήρια αισθητικής (αισθητική προσώπου και σώματος, ριζική αποτρίχωση, μασάζ, ενόργανη, ανόργανη γυμναστική). 4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αισθητικής, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Δημ. Υγιεινής
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν , είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη των υγιεινολογικών προβλημάτων , τα οποία λόγω της έκτασής τους ή των χαρακτηριστικών τους δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν από μεμονωμένα άτομα. Ασκούν έλεγχο στις ποικίλες συνθήκες και τα αίτια που επηρεάζουν ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και καθορίζουν μαζί με άλλους επιστήμονες τους κανόνες προς προαγωγή της υγείας και προφύλαξη της διαταραχής της. 2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη υπηρεσιών είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες : α) Υπουργείο Υγείας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: i) Στις διευθύνσεις υγιεινής για να ασκούν τον υγειονομικό έλεγχο και να συντάσσουν εκθέσεις των πάσης φύσεως επιχειρήσεων , των μέσων μεταφοράς της ύδρευσης , αποχέτευσης , συλλογής αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων , την καταλληλότητα από άποψης υγιεινής των τροφίμων, ποτών και μεταλλικών νερών, καλλυντικών και απορρυπαντικών, των πηγών προέλευσης αυτών και των υλικών των μέσων και χώρων παραγωγής , επεξεργασίας , βιομηχανοποίησης , εμπορίας, συντήρησης , πώλησης και κατανάλωσης αυτών, των σταυλισμών σφαγείων, των κατασκηνώσεων και λουτρικών εγκαταστάσεων. ii) Στις πάσης φύσεως νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας και στα τμήματα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. iii) Συμμετέχουν : σε επιδημιολογικές έρευνες συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες , στην οργάνωση και εκτέλεση οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος που καταρτίζεται και πραγματοποιείται από αυτό ή άλλα υπουργεία ή οργανισμούς και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων υγιεινολογικών αναγκών της χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π). β) Υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος. γ) Στην τοπική αυτοδιοίκηση (ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων , κοιμητήρια κ.λ.π). δ) Οργανώνουν , διευθύνουν και εκτελούν υπεύθυνα μυοκτονίες , εντομοκτονίες και πάσης φύσεως απολυμάνσεις ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα. ε) Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες προστασίας του εργασιακού που έχουν ως σκοπό την υγιεινή ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και σε ομάδες προστασίας των κλειστών πληθυσμών (σχολεία, ιδρύματα, στρατώνες, φυλακές ) από επιδημίες και διατύπωσης όρων υγιεινής και ασφάλειας των σχετικών εγκαταστάσεων. στ) Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ασκούν υγειονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των όρων υγιεινής διαβίωσης των αθλουμένων. ζ) Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν αναφέρεται παραπάνω και προκύπτει από την εξέλιξη στον τομέα της Δημόσιας Υγιεινής. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Ατομικής - Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής , διαφώτιση υγιεινής περιβάλλοντος σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος , που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε ως μέλη της ομάδας αποκατάστασης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό σε θέμα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά , κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. 2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης , είτε ως στελέχη των νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: α) Στα Νοσοκομεία: ι) Γενικά: Ελαφρές χειροτεχνίες , επιτραπέζια παιχνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και διάβασμα , ασχολίες για τους ώμους - βραχίονες άκρα χέρια για ανθρώπους που περπατούν με δεκανίκια , εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής , προσαρμογές επίπλων για το σπίτι , κατάρτιση ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι , πιθανή προεπαγγελματική αξιολόγηση. ιι) Ορθοπεδικά: Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο - φαγητό- υγιεινή).Ακόμη διάβασμα - γράψιμο , δουλειές σπιτιού , μετακίνηση , πιθανή χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων , εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανίχνευση , εργασία τηλεφώνου , πακετάρισμα , δουλειά σε πρέσα - τόρνο κ.λ.π. ιιι) Παιδιατρικά : Οργάνωση παιγνιδιών με κανόνες - αρχές , διδαχή χειροτεχνιών και ποικίλων υλικών και εργαλείων , αυτοϋπηρέτηση , κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες , κοινωνικοποίηση , εκμάθηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων , αξιολόγηση γραφή κ.λ.π. ιν) Ψυχιατρικά :Δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή βολική ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών αναγκών , ευκαρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής αντιληπτότητος και συντονισμό των κινήσεων , ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής αξίας. Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική σωματική κινητοποίηση. β) Στα γηροκομεία - ΚΑΠΗ : Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες ψυχαγωγικές - χειροτεχνικές - ομαδικές , αυτοϋπηρέτηση - ανεξαρτοποίηση λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία. γ) Στα Κέντρα (Αποκατάστασης - Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής- Αποτοξίνωσης - Σωφρονιστικά καταστήματα - Φυλακές): ι) Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες, κινητικές δραστηριότητες , βιομηχανικές ασχολίες, διδαχή συνηθειών εργασίας, χειρισμός ποικίλων μηχανημάτων , κηπουρική , χειροτεχνίες για λεπτές κινητικές δεξιότητες. ιι) Συμμετοχή στην πρόληψη και θεραπεία σε υπηρεσίες αποκατάστασης. Κινητοποίηση επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη μέσα στην κοινότητα. ιιι) Χρησιμοποίηση υλικών και απλών ασχολιών με πηλό , χαλκό , χρώματα , πλαστικά υλικά , γραφική μεταλλοτεχνία, ξυλουργική ,πυροτεχνία, εργασία με δέρμα. ιν) Πρόγραμμα υγιεινής , κουζίνας , κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόγραμμα επαγγελματικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης ν) Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν ψυχολογικά και ενισχύουν τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην κοινωνική ζωή. νι) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια , διδασκαλίας συνηθειών εργασίας. νιι) Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις , παιχνίδια και προώθηση στην επαγγελματική αξιολόγηση. δ) Συμμετοχή και προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην πρόληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης , στην προεπαγγελματική εκπαίδευση και στα προστατευόμενα εργαστήρια, με τη χρησιμοποίηση της καθοδηγούμενης εργασίας και την επινόηση των κατάλληλων προσαρμογών και στα σχολεία νηπιαγωγεία - παιδικούς σταθμούς όπου ο βασικός στόχος είναι η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας μέσα στο περιβάλλον που ζει και αναπτύσεται. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος , που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 Πίσω στα Επαγγελματικά Θέματα