Ταξινόμηση κατά κωδικό

Κωδικός

Άνδρες

    Γυναίκες

 

Δ

33

6

 

Μεταποίηση

ΣΤ

26

5

 

Κατασκευές

Ζ

131

50

 

Εμπόριο - Επισκευές

Η

45

33

 

Ξενοδοχεία - Εστιατόρια

Θ

10

3

 

Μεταφορές

Ι

2

0

 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί

Κ

13

2

 

Διαχείρηση ακινήτων…..

Μ

22

14

 

Εκπαίδευση

Ν

11

10

 

Υγεία

Ξ

23

9

 

Παροχή υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Πίνακας 10 – Γράφημα 10

 

 

 

 

 

 

Πίσω στην έρευνα