ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Π.Δ. 207/84 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄)

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μ.Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α/ 13.4.77 ) με θέμα "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως".

2. Την αρ. 22/1984 γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως η οποία διατυπώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 § 2 και του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 186/1975 (ΦΕΚ 214 τ.Α) με θέμα "περί του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ)".

3. Την αριθ. 248/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ρθρο 1.

1. Οι μαθητές ξένων σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην αλλοδαπή οι οποίοι εγγράφονται στις σχολικές μονάδες της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις και οι οποίοι:

α) φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν βαθμολογούνται στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β) φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε ελληνικό σχολείο μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης σχολικό έτος, εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8), στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και γραπτά με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.

2. Οι μαθητές της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

3. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε σχολική μονάδα της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης παράγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών για κάθε περίπτωση. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού:

Ι. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.294/79 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ 28.4.79 ) και άρθρο 6 παρ. 7, και άρθρου 8 του Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/τ. Α/ 15.10.1980 ) και άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ.935/79 (ΦΕΚ 262/τ. Α/ 29.11.79 ) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές για την προαγωγή ή απόλυση βαθμολογικών ορίων κατά δύο (2) μονάδες για κάθε περίπτωση.

ΙΙ. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο καθώς και των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.294/79 (ΦΕΚ 87/τ. Α/ 28.4.79 ), του άρθρου 6 παρ. 7 και άρθρου 8 του Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/τ. Α/ 15.10.80 ) και άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 935/79 (ΦΕΚ 262/τ. Α/ 29.11.79 ) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές βαθμολογικών ορίων κατά μία μονάδα για κάθε περίπτωση.

4. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε ελληνικό σχολείο μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις, της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, του άρθρου 47 του Π.Δ. 294/79 της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ.952/80 του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Π.Δ. 935/79.

5. Οι ανωτέρω μαθητές όταν δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης και οφείλουν να φοιτήσουν πάλι στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 294/79 του άρθρου 7 του Π.Δ. 952/80, του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Π.Δ. 935/79.

6. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

άρθρο 2

Μη διδασκαλία ξένης γλώσσας.

{(δεν ισχύει πλέον σύμφωνα με την ΥΠΕΠΘ Γ2/405/91)}

άρθρο 3

Στο άρθρο 6 παρ. 7 (ζ) του Π.Δ. 952/80 προστίθεται η φράση "η προκειμένου περί αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής σχεδόν καλώς δέκα (10) πλήρες".

άρθρο 4

1. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Π.Δ. 508/83 (ΦΕΚ 195/τ. Α/ 30.12.83 ) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ο σύλλογος καθηγητών του ΚΕΤΕ αποτελείται από όλους τους υπηρετούντες σ αυτό μόνιμους, δόκιμους, αποσπασμένους, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ωρομισθίους καθηγητές των κλάδων 1 έως και 11".

2. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Β του άρθρου 4 του Π.Δ.508/83 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ο σύλλογος καθηγητών της κάθε επί μέρους σχολικής μονάδας του ΚΕΤΕ αποτελείται από τους διδάσκοντες σε κάθε μία απ αυτές μόνιμους δόκιμους, αποσπασμένους, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ωρομισθίους καθηγητές του ΚΕΤΕ των κλάδων 1 έως και 11".

ʼρθρο 5

Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 56 του Π.Δ. 294/1979 "περί σχολικού έτους εγγραφών, μετεγγραφών και λοιπών θεμάτων αφορώντων εις τα λύκεια της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως" (ΦΕΚ 87τ. Α).

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Π.Δ. 529/89 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄)

Εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών σε σχολικές μονάδες ΤΕΕ και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 6, 8, παρ. 9,9 παρ. 2 και 62 παρ. 7 του Ν. 1566/1985.

2) Την αρ. 25/ 13.4.1989 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3) Την αρ. 581/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε :

ʼρθρο μόνο

1. Στα τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια, στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια και στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές της ημεδαπής μπορεί να εγγράφονται και να φοιτούν αλλοδαποί μαθητές με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

α. Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση πρέπει να έχουν προϋποθέσεις σπουδών, αντίστοιχες με τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις για την εγγραφή ημεδαπών στις παραπάνω σχολικές μονάδες.

Οι σπουδές αυτές είναι όσες αποκτώνται ύστερα από εννεαετή τουλάχιστον βασική εκπαίδευση.

Για την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών αποφασίζει :

1. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών γενικής κατεύθυνσης, ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β. Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό που να επιτρέπει την κατανόηση των διδασκομένων μαθημάτων και την προφορική έκφραση και γραπτή διατύπωση των σκέψεών τους.

Για τη διαπίστωση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, οι υποψήφιοι για εγγραφή υποβάλλονται σε δοκιμασία ενώπιον επιτροπής τριών δημοσίων εκπαιδευτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική μονάδα τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης ή στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, καθορίζεται για τις δημόσιες σχολικές μονάδες από τον Προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες από τους ιδιοκτήτες τους, ύστερα από εισήγηση ου συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου και έγκριση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος εξετάζει την επάρκεια και καταλληλότητα του διδακτηριακού χώρου, καθώς και του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών μαθητών σε κάθε τάξη δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εγγεγραμμένων ημεδαπών μαθητών στην τάξη αυτή.

4. Η εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών στις δημόσιες σχολικές μονάδες παρέχεται δωρεάν, ενώ στις ιδιωτικές παρέχεται με καταβολή διδάκτρων που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Στους αποφοιτώντας από τις σχολικές μονάδες χορηγούνται οι ίδιοι τίτλοι σπουδών προς τους χορηγούμενες σε ημεδαπούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Π.Δ. 207/84 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄)

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μ.Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α/ 13.4.77 ) με θέμα "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως".

2. Την αρ. 22/1984 γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως η οποία διατυπώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 § 2 και του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 186/1975 (ΦΕΚ 214 τ.Α) με θέμα "περί του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ)".

3. Την αριθ. 248/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ʼρθρο 1.

1. Οι μαθητές ξένων σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην αλλοδαπή οι οποίοι εγγράφονται στις σχολικές μονάδες της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις και οι οποίοι:

α) φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν βαθμολογούνται στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β) φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε ελληνικό σχολείο μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης σχολικό έτος, εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8), στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και γραπτά με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.

2. Οι μαθητές της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

3. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε σχολική μονάδα της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης παράγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών για κάθε περίπτωση. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού:

Ι. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.294/79 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ 28.4.79 ) και άρθρο 6 παρ. 7, και άρθρου 8 του Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/τ. Α/ 15.10.1980 ) και άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ.935/79 (ΦΕΚ 262/τ. Α/ 29.11.79 ) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές για την προαγωγή ή απόλυση βαθμολογικών ορίων κατά δύο (2) μονάδες για κάθε περίπτωση.

ΙΙ. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο καθώς και των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.294/79 (ΦΕΚ 87/τ. Α/ 28.4.79 ), του άρθρου 6 παρ. 7 και άρθρου 8 του Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/τ. Α/ 15.10.80 ) και άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 935/79 (ΦΕΚ 262/τ. Α/ 29.11.79 ) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές βαθμολογικών ορίων κατά μία μονάδα για κάθε περίπτωση.

4. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε ελληνικό σχολείο μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις, της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, του άρθρου 47 του Π.Δ. 294/79 της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ.952/80 του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Π.Δ. 935/79.

5. Οι ανωτέρω μαθητές όταν δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης και οφείλουν να φοιτήσουν πάλι στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 294/79 του άρθρου 7 του Π.Δ. 952/80, του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Π.Δ. 935/79.

6. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

άρθρο 2

Μη διδασκαλία ξένης γλώσσας.

{(δεν ισχύει πλέον σύμφωνα με την ΥΠΕΠΘ Γ2/405/91)}

άρθρο 3

Στο άρθρο 6 παρ. 7 (ζ) του Π.Δ. 952/80 προστίθεται η φράση "η προκειμένου περί αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής σχεδόν καλώς δέκα (10) πλήρες".

άρθρο 4

1. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Π.Δ. 508/83 (ΦΕΚ 195/τ. Α/ 30.12.83 ) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ο σύλλογος καθηγητών του ΚΕΤΕ αποτελείται από όλους τους υπηρετούντες σ αυτό μόνιμους, δόκιμους, αποσπασμένους, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ωρομισθίους καθηγητές των κλάδων 1 έως και 11".

2. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Β του άρθρου 4 του Π.Δ.508/83 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ο σύλλογος καθηγητών της κάθε επί μέρους σχολικής μονάδας του ΚΕΤΕ αποτελείται από τους διδάσκοντες σε κάθε μία απ αυτές μόνιμους δόκιμους, αποσπασμένους, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ωρομισθίους καθηγητές του ΚΕΤΕ των κλάδων 1 έως και 11".

ρθρο 5

Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 56 του Π.Δ. 294/1979 "περί σχολικού έτους εγγραφών, μετεγγραφών και λοιπών θεμάτων αφορώντων εις τα λύκεια της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως" (ΦΕΚ 87τ. Α).

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Π.Δ. 529/89 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄)

Εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών σε σχολικές μονάδες ΤΕΕ και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 6, 8, παρ. 9,9 παρ. 2 και 62 παρ. 7 του Ν. 1566/1985.

2) Την αρ. 25/ 13.4.1989 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3) Την αρ. 581/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε :

ʼρθρο μόνο

1. Στα τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια, στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια και στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές της ημεδαπής μπορεί να εγγράφονται και να φοιτούν αλλοδαποί μαθητές με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

α. Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση πρέπει να έχουν προϋποθέσεις σπουδών, αντίστοιχες με τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις για την εγγραφή ημεδαπών στις παραπάνω σχολικές μονάδες.

Οι σπουδές αυτές είναι όσες αποκτώνται ύστερα από εννεαετή τουλάχιστον βασική εκπαίδευση.

Για την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών αποφασίζει :

1. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών γενικής κατεύθυνσης, ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β. Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό που να επιτρέπει την κατανόηση των διδασκομένων μαθημάτων και την προφορική έκφραση και γραπτή διατύπωση των σκέψεών τους.

Για τη διαπίστωση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, οι υποψήφιοι για εγγραφή υποβάλλονται σε δοκιμασία ενώπιον επιτροπής τριών δημοσίων εκπαιδευτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική μονάδα τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης ή στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, καθορίζεται για τις δημόσιες σχολικές μονάδες από τον Προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες από τους ιδιοκτήτες τους, ύστερα από εισήγηση ου συλλόγου των διδασ

Π.Δ. 207/84 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄)

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μ.Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α/ 13.4.77 ) με θέμα "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως".

2. Την αρ. 22/1984 γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως η οποία διατυπώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 § 2 και του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 186/1975 (ΦΕΚ 214 τ.Α) με θέμα "περί του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ)".

3. Την αριθ. 248/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ʼρθρο 1.

1. Οι μαθητές ξένων σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην αλλοδαπή οι οποίοι εγγράφονται στις σχολικές μονάδες της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις και οι οποίοι:

α) φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν βαθμολογούνται στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β) φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε ελληνικό σχολείο μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης σχολικό έτος, εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8), στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και γραπτά με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.

2. Οι μαθητές της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

3. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε σχολική μονάδα της μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης παράγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών για κάθε περίπτωση. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού:

Ι. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.294/79 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ 28.4.79 ) και άρθρο 6 παρ. 7, και άρθρου 8 του Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/τ. Α/ 15.10.1980 ) και άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ.935/79 (ΦΕΚ 262/τ. Α/ 29.11.79 ) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές για την προαγωγή ή απόλυση βαθμολογικών ορίων κατά δύο (2) μονάδες για κάθε περίπτωση.

ΙΙ. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο καθώς και των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.294/79 (ΦΕΚ 87/τ. Α/ 28.4.79 ), του άρθρου 6 παρ. 7 και άρθρου 8 του Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/τ. Α/ 15.10.80 ) και άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 935/79 (ΦΕΚ 262/τ. Α/ 29.11.79 ) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές βαθμολογικών ορίων κατά μία μονάδα για κάθε περίπτωση.

4. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε ελληνικό σχολείο μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις, της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, του άρθρου 47 του Π.Δ. 294/79 της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ.952/80 του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Π.Δ. 935/79.

5. Οι ανωτέρω μαθητές όταν δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης και οφείλουν να φοιτήσουν πάλι στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 294/79 του άρθρου 7 του Π.Δ. 952/80, του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Π.Δ. 935/79.

6. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

άρθρο 2

Μη διδασκαλία ξένης γλώσσας.

{(δεν ισχύει πλέον σύμφωνα με την ΥΠΕΠΘ Γ2/405/91)}

άρθρο 3

Στο άρθρο 6 παρ. 7 (ζ) του Π.Δ. 952/80 προστίθεται η φράση "η προκειμένου περί αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής σχεδόν καλώς δέκα (10) πλήρες".

άρθρο 4

1. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Π.Δ. 508/83 (ΦΕΚ 195/τ. Α/ 30.12.83 ) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ο σύλλογος καθηγητών του ΚΕΤΕ αποτελείται από όλους τους υπηρετούντες σ αυτό μόνιμους, δόκιμους, αποσπασμένους, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ωρομισθίους καθηγητές των κλάδων 1 έως και 11".

2. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Β του άρθρου 4 του Π.Δ.508/83 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ο σύλλογος καθηγητών της κάθε επί μέρους σχολικής μονάδας του ΚΕΤΕ αποτελείται από τους διδάσκοντες σε κάθε μία απ αυτές μόνιμους δόκιμους, αποσπασμένους, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ωρομισθίους καθηγητές του ΚΕΤΕ των κλάδων 1 έως και 11".

ʼρθρο 5

Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 56 του Π.Δ. 294/1979 "περί σχολικού έτους εγγραφών, μετεγγραφών και λοιπών θεμάτων αφορώντων εις τα λύκεια της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως" (ΦΕΚ 87τ. Α).

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Π.Δ. 529/89 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄)

Εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών σε σχολικές μονάδες ΤΕΕ και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 6, 8, παρ. 9,9 παρ. 2 και 62 παρ. 7 του Ν. 1566/1985.

2) Την αρ. 25/ 13.4.1989 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3) Την αρ. 581/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε :

ρθρο μόνο

1. Στα τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια, στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια και στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές της ημεδαπής μπορεί να εγγράφονται και να φοιτούν αλλοδαποί μαθητές με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

α. Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση πρέπει να έχουν προϋποθέσεις σπουδών, αντίστοιχες με τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις για την εγγραφή ημεδαπών στις παραπάνω σχολικές μονάδες.

Οι σπουδές αυτές είναι όσες αποκτώνται ύστερα από εννεαετή τουλάχιστον βασική εκπαίδευση.

Για την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών αποφασίζει :

1. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών γενικής κατεύθυνσης, ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β. Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό που να επιτρέπει την κατανόηση των διδασκομένων μαθημάτων και την προφορική έκφραση και γραπτή διατύπωση των σκέψεών τους.

Για τη διαπίστωση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, οι υποψήφιοι για εγγραφή υποβάλλονται σε δοκιμασία ενώπιον επιτροπής τριών δημοσίων εκπαιδευτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική μονάδα τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης ή στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, καθορίζεται για τις δημόσιες σχολικές μονάδες από τον Προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες από τους ιδιοκτήτες τους, ύστερα από εισήγηση ου συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου και έγκριση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος εξετάζει την επάρκεια και καταλληλότητα του διδακτηριακού χώρου, καθώς και του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών μαθητών σε κάθε τάξη δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εγγεγραμμένων ημεδαπών μαθητών στην τάξη αυτή.

4. Η εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών στις δημόσιες σχολικές μονάδες παρέχεται δωρεάν, ενώ στις ιδιωτικές παρέχεται με καταβολή διδάκτρων που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Στους αποφοιτώντας από τις σχολικές μονάδες χορηγούνται οι ίδιοι τίτλοι σπουδών προς τους χορηγούμενες σε ημεδαπούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

κόντων του σχολείου και έγκριση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος εξετάζει την επάρκεια και καταλληλότητα του διδακτηριακού χώρου, καθώς και του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών μαθητών σε κάθε τάξη δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εγγεγραμμένων ημεδαπών μαθητών στην τάξη αυτή.

4. Η εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών στις δημόσιες σχολικές μονάδες παρέχεται δωρεάν, ενώ στις ιδιωτικές παρέχεται με καταβολή διδάκτρων που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Στους αποφοιτώντας από τις σχολικές μονάδες χορηγούνται οι ίδιοι τίτλοι σπουδών προς τους χορηγούμενες σε ημεδαπούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

T.E.E. ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Πίσω στη Νομοθεσία