Νομοθεσία για αλλοδαπούς μαθητές

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

§                                 Γ2/4260/ 09-10-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εγκύκλιος Γ2/4260/ 09-10-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με εγγραφή μαθητών προερχομένων από Αλβανία (Β. Ήπειρο), οι οποίοι στερούνται τίτλων σπουδών, σας πληροφορούμε ότι για να εγγραφούν πρέπει να προσκομίσουν τίτλους σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 182/84.

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

§                                 Γ1/116/342/ 19-04-1991 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εγκύκλιος Γ1/116/342/ 19-04-1991 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε.

Εξαιτίας της εισόδου στη χώρα μας πολλών αλλοδαπών προερχομένων από την Αλβανία (κυρίως Βορειοηπειρωτών), Σαρακατσαναίων από τη Βουλγαρία και Ποντίων από την Ε.Σ.Σ.Δ. παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να κάνουν δεκτή την αίτηση για εγγραφή και φοίτηση των παιδιών τους, αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη διαδικασία περί ισοτιμίας των προσκομιζομένων τίτλων σπουδών.

Ειδικά για τους προερχομένους από την Αλβανία, οι οποίοι τυχόν αδυνατούν να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βεβαίωση σχετική με την τάξη στην οποίαν φοιτούσαν (Π.Δ. 182/84 άρθρο 3 Π.Δ.155/78 άρθρο 1), παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά την Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα (ονοματεπώνυμο, σχολείο στο οποίο φοιτούσαν, τάξη κτλ), ώστε να ρυθμίσουμε το θέμα δια της διπλωματικής οδού.

§                                 Φ/815/3/115106/ 30-09-1978

Εγκύκλιος Φ/815/3/115106/ 30-09-1978

Μαθητές εξ αλλοδαπή επαναπατριζόμενοι και υποβάλλοντες δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για εγγραφή σε αντίστοιχες τάξεις Σχολείων ημεδαπής, παρακαλούμε να γίνονται δεκτοί ως ακροατές μέχρι λήψεως σχετικών εγκριτικών αποφάσεων.

§                                 Π.Δ. 376/1993 ΦΕΚ 159 τ. Α΄

Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 376/1993

Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Νόμου 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α΄).

2. την σχετική γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ` αριθμ. 19/1993 πράξη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ια και ιβ της η παραγράφου 2, του άρθρου 24, του Ν. 1566/85.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

4. Την αριθμ. 523/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ...

§                                 Ζ/4206/ 22-10-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εγκύκλιος Ζ/4206/ 22-10-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ.155/78 με το οποίο παρέχονται ορισμένες διευκολύνσεις και απαλλαγές στους μαθητές που προέρχονται από ξένα σχολεία της αλλοδαπής ,για το λόγο ότι αγνοούν ή έχουν μειωμένη ικανότητα στη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, εγκρίνουμε, σύμφωνα και με το πνεύμα του ανωτέρω Π.Δ., οι διευκολύνσεις και απαλλαγές του διατάγματος αυτού να παρέχονται και στους μαθητές που προέρχονται από αναγνωρισμένα ως ισότιμα Ελληνικά σχολεία Μ.Ε. της αλλοδαπής, τα οποία ακολουθούν ξενόγλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραμμα διδασκαλίας, επειδή συντρέχουν και για αυτούς οι ίδιες προϋποθέσεις, ήτοι έχουν και αυτοί, όπως και οι μαθητές των ξένων σχολείων ανεπαρκή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

 

 

 

Περί τροποποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις τας εγγραφάς, μετεγγραφάς και εξετάσεις μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδέυσεως Ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπόψη:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.Δ. 154/1973 "περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 695/70, περί εκπαιδεύσεως ελληνοπαίδων Εξωτερικού" και β) την υπ` αριθμ. 20/1978 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρακτείας, προτάσει του επί της Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργού, αποφασίζομεν:

Αι διατάξεις α) του Β.Δ. 664/1969 "περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων εις αντιστοίχους τάξεις των εν Ελλάδι σχολείων", ως αύται τροποποιηθείσαι και συμπληρωθείσαι ισχύουν κατά την έκδοσιν του παρόντος, β) του άρθρου 1 του Ν.Δ. 695/1970 "περί εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού", γ) του Π.Δ/τος 417/77 "περί κατατάξεως μαθητών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής στερουμένων τίτλου μαθητικής καταστάσεως συνεπεία πολεμικών γεγονότων", δ) του Π.Δ. 578/77, "περί εισιτηρίων εξετάσεων εις τα εν τη Αλλοδαπή Ελληνικά Λύκεια και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων μαθητικής καταστάσεως", ε) του άρθρου 4 του Π.Δ. 264/76 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών περί των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών Μ.Ε." και στ) των άρθρων 53 και 59 του από 20/6-8/7/1955 Β.Δ/τος "περί των εγγραφών, μετεγγραφών κλπ. των μαθητών σχολείων Μ.Ε." κωδικοποούνται εις ενιαίον κείμενον έχον ως ακολούθως:

Άρθρο 1

(άρθρο 1 του Β.Δ. 664/1969)

1. Μαθηταί κεκτημένοι ενδεικτικόν ή αποδεικτικόν σπουδών ή άλλο τι σχετικόν αποδεικτικόν στοιχείον της μαθητικής αυτών καταστάσεως ξένου σχολείου λειτουργούντος εν τη Αλλοδαπή αντιστοίχου προς τα εν Ελλάδι Δημοτικά σχολεία εγγράφονται άνευ κατατακτηρίου τινός εξετάσεως οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους εις τάξιν αντίστοιχον των εν Ελλάδι δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, καθοριζομένην υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

2. Οι μαθηταί της προηγουμένης παραγράφου κατά το πρώτο σχολικόν έτος της φοιτήσεως των εις τα εν Ελλάδι Δημόσια σχολεία δεν βαθμολογούνται εις το μάθημα των Ελληνικών.
Εάν η τάξις φοιτήσεως του πρώτου σχολικού έτους εν Ελλάδι είναι η έκτη Δημοτικού, βαθμολογούνται μεν οι μαθηταί ούτοι και εις το μάθημα των Ελληνικών, αλλ` εν περιπτώσει υστερήσεώς των εις τούτο δεν απορρίπτονται κατά την περίοδο του Ιουνίου, αλλά παραπέμπονται εις ανεξέτασιν του μαθήματος τούτου κατά Σεπτέμβριον.

Άρθρο 2

(άρθρο 2 του Β.Δ. 664/69 και άρθρον 4 του Π.Δ. 264/76)

(Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 182/84 (ΦΕ 60 Α΄)

1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης.

2. οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δε βαθμολογούνται στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και Γραμματείας ΄και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

3. οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και γραπτά με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.

4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

5. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γυμνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων πλήρες οκτώ (8).
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
ΙΙ. Οι ανωτέρω μαθητές κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο καθώς και οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων πλήρες δέκα (10).
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής δώδεκα (12).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β που ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

6. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών για κάθε περίπτωση. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
Ι. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β μέχρι και ζ του άρθρου 16 του Β.Δ. 490/68 καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 298/80 με παράλληλη μείωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις αυτές για την προαγωγή ή απόλυση βαθμολογικών ορίων κατά δύο (2) μονάδες για κάθε περίπτωση.
ΙΙ. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Λύκειο καθώς και των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β μέχρι και ζ του άρθρου 16 του Β.Δ. 490/68 καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 298/80 με παράλληλη μείωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις αυτές βαθμολογικών ορίων κατά μία (1) μονάδα για κάθε περίπτωση.

7. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής, όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού.

8. Οι ανωτέρω μαθητές, όταν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απολύσεως και οφείλουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 465/81 για τους μαθητές του Γυμνασίου και των διατάξεων του Π.Δ. 352/75 για τους μαθητές του Λυκείου.

9. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

Άρθρο 3

(άρθρο 3 του Β.Δ. 664/69 και άρθρον 1 του Β.Δ. 585/72)

1. Μαθηταί έχοντες ενδεικτικόν ή αποδεικτικόν ή απολυτήριον ξένου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως λειτουργούντος εν τη Αλλοδαπή αντιστοίχου προς τα εν τη ημεδαπή σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως δύνανται να προσέλθουν εις κατατακτήριον προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους ενώπιον καθηγητικού Συλλόγου δημοσίου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής, καθοριζομένου δι` υπουργικής αποφάσεως, προς λήψιν τίτλου σπουδών αντιστοίχου τάξεως ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως.

2. οι μαθηταί της προηγουμένης παραγράφου εξετάζονται γραπτώς μόνον επί της διδακτέας ύλης κατά το σχολικόν έτος των εξετάσεών των και επί των κάτωθι μαθημάτων κατά περίπτωσιν:
α) Επί πάντων των μαθημάτων, εάν έχουν φοιτήσει εις αντίστοιχον ξένον σχολείον της Αλλοδαπής μόνον εις την τελευταίαν τάξιν του ξένου τούτου σχολείου της Αλλοδαπής ή εις μίαν μόνον των άλλων τάξεων του ξένου σχολείου.
β) Επί πάντων των μαθημάτων με βαθμολογικήν βάσιν το οκτώ εις τα Αρχαία και Νέα Ελληνικά, εάν έχουν φοιτήσει εις τας δύο μόνον τελευταίας τάξεις του αντιστοίχου ξένου σχολείου της Αλλοδαπής ή εις δύο των άλλων τάξεων του ξένου σχολείου.
γ) Επί των μαθημάτων Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, θρησκευτικών και ιστορίας με βαθμολογικήν βάσιν το οκτώ, εάν έχουν φοιτήσει εις πλείονας των δύο τελευταίων τάξεων ξένου σχολείου της Αλλοδαπής.

3. Οι μαθηταί θεωρούνται επιτυχόντες εις τας εξετάσεις,, εάν εκ της επιτευχθείσης βαθμολογίας εξάγεται βάσει των κειμένων περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατάξεων προαγωγικόν αποτέλεσμα, ότε και χορηγείται εις τούτους τίτλος σπουδών αντιστοίχου τάξεως του σχολείου εις ο φυίστανται την εξέτασιν, μη ισχυουσών εν προκειμένω των περιπτώσεων παραπομπής εις ενεξέτασιν.
Εν περιπτώσει μη εξαγωγής κατά τα ανωτέρω προαγωγικού αποτελέσματος οι μαθηταί ούτοι κατατάσσονται αναλόγως της βαθμολογίας ης έτυχον εις ην τάξιν κρίνονται άξιοι παρά της εξεταστικής Επιτροπής, λαμβάνοντες τίτλον σπουδών αντιστοίχου τάξεως του σχολείου, εις ο υφίστανται την εξέτασιν.

4. Μαθηταί κεκτημένοι απολυτήριον ξένου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως λειτουργούντος εν τη Αλλοδαπή αντιστοίχου προς τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως της ημεδαπής δύνανται παραιτούμενοι των ανωτέρω κατατακτηρίων εξετάσεων να εγγραφούν εις την τελευταίαν τάξιν των εν Ελλάδι σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, εφαρμοζομένων και εν προκειμένω κατά τα λοιπά των οριζομένων εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

΄Αρθρο 4

(άρθρο 4 του Β.Δ. 664/1969)

1. Οι κεκτημένοι πιστοποιητικόν του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου βάσει διδασκαλίας μαθημάτων ΄και εξετάσεων εν τω στρατοπέδω των εν Λευκωσία Ελληνικών Δυνάμεων Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) δύνανται να προσέλθουν εις μίαν των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου ενώπιον του πλησιεστέρου της μονάδος ή της κατοικίας των δημοσίου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως, α) εις κατατακτήριον απολυτήριον του Γυμνασίου ή Λυκείου εξέτασιν, εάν κέκτηνται ενδεικτικόν προαγωγής εκ κτης προηγουμένης τάξεως (Β) δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής ή ελληνικού ανεγνωρισμένου τοιούτου της Αλλοδαπής, β) εις κατατακτήριον προαγωγικήν εξέτασιν, εφ` όσον κέκτηνται ενδεικτικόν προαγωγής εκ της προηγουμένης δι` ην υφίστανται την εξέτασιν τάξεως δημοσίου ή ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ανεγνωρισμένου Ελληνικού Γυμνασίου ή Λυκείου της Αλλοδαπής.

2. Η ανωτέρω εξέτασις ενεργείται γραπτώς μόνον επί της διδακτέας ύλης κατά το σχολικόν έτος της εξετάσεώς των, το δε αποτέλεσμα εκδίδεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών Μέσης Εκπαιδεύσεως, δυναμένης της εξεταστικής επιτροπής να κατατάξη τούτους κατά την κρίσιν της εις την αυτήν τάξιν δι`ην υφίστανται την προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν ή και εις μικροτέραν αυτής, εάν ο κεκτημένος τίτλος σπουδών της μικροτέρας ταύτης τάξεως είναι ιδιωτικού σχολείου.

Άρθρο 5

(άρθρο 2 του Β.Δ. 585/1972)

Μαθηταί κεκτημένοι ενδεικτικόν ή αποδεικτικόν ή απολυτήριον σχολείουΓενικής Εκπαιδεύσεως, Δημοτικής ή Μέσης, ξένης εν Ελλάδι παροικίας, μετεγγράφονται κατ` εξαίρεσιν άνευ εξετάσεων μέχρι και του τρίτου διμήνου εις τάξιν αντίστοιχον των εν Ελλάδι Δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων Μέσης ή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.
Ο καθορισμός της τάξεως γίνεται υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων επί τη βάσει του σχολικού τίτλου και βεβαιώσεως της οικείας εν Ελλάδι διπλωματικής Αρχής περί του ότι ο τίτλος παρέχει το δικαίωμα μετεγγραφής του μαθητού εις αντίστοιχον τάξιν δημοσίου ή ανεγνωρισμένου ιδιωτικού σχολείου λειτουργούντος εν τη χώρα των.

Άρθρο 6

(άρθρο 3 του Β.Δ. 585/19

Καταργήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 182/84 (ΦΕΚ 60 Α΄)

Άρθρο 7

(άρθρο 4 του Β.Δ. 585/1972)

1. Μαθηταί προερχόμενοι εκ ξένων σχολείων της ηπρώτης ή δευτέρας βαθμίδος Γενικής Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής και μετεγγραφόμενοι κατά το δεύτερον τετράμηνον εις σχολείον της ημεδαπής, ως ετησίαν βαθμολογίαν λαμβάνουν την κατά το δεύτερον τετράμηνον κτυθείσαν προφορικήν και γραπτήν τοιαύτην.

2. Οι μαθηταί της Β΄ βαθμίδος των σχολείων της προηγούμενης παραγράφου μετεγγραφόμενοι κατά το τελευταίον δίμηνον, εν περιπτώσει υστερήσεώς των εις πλείονα των δύο μαθημάτων πρωτευόντων ή μη, κατ` εξαίρεσιν, δεν απορρίπτονται κατά τον Ιούνιον, αλλά παραπέμπονται εις ανεξέτασιν κατά Σεπτέμβριον.

Άρθρο 8

(άρθρο 7 του Β.Δ. 585/72)

Εις εκτάκτους περιπτώσεις λόγω απροβλέπτων συμβάντων δύναται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δι` αποφάσεώς του, να εγκρίνη οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους την εκπρόθεσμον εγγραφήν μαθητών προερχομένων εξ ανεγνωρισμένων Ελληνικών σχολείων λειτουργούντων εν τη Αλλοδαπή.

Άρθρο 9

(άρθρο 1 του Π.Δ. 417/77)

1. Μαθηταί σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής αδυνατούντες να προσκομίσουν τίτλον της μαθητικής των καταστάσεως,, δια την εγγραφήν των εις αντίστοιχα σχολεία και τάξεις της ημεδαπής ή αντίστοιχα ελληνικά σχολεία και τάξεις της αλλοδαπής, συνεπεία της εν τη χώρα εξ ης προέρχονται υφισταμένης εκρύθμου εξ εκτάκτων, ιδία πολεμικών, γεγονότων καταστάσεως, ,δύνανται τη αιτήσει των να υποβληθούν εις κατατακτήριον εξέτασιν ενώπιον επιτροπής εκ δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών δημοτικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως κατά περίπτωσιν συγκροτουμένης υπό του Επιθεωρητού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως η του Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως αντιστοίχως, εις ον υπάγεται το σχολείον, εις το οποίον επιθυμούν να εγγραφούν.
Η Επιτροπή αύτη είναι τριμελής μεν δια τους μαθητάς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, πενταμελής δε δια τους της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

2. Εις την αίτησιν επισυνάπτονται:
α) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος κατά το Ν.Δ. 105/69, περί της τάξεως και του σχολείου εις το οποίον φοιτά ή εκ του οποίου απεφοίτησε.
β) Βεβαίωσις της οικείας Ελληνικής Διπλωματικής ή Προξενικξής Αρχής ότι υφίσταται δια τον αιτούντα αδυναμία προσκομίσεως τίτλου σπουδών συνεπεία της εν τη παραγράφω 1 αναφερομένης καταστάσεως.

3. Η παράγραφος 1 ισχύει και εις την περίπτωσιν, καθ` ην ο αιτών επικαλείται καταστροφήν των αρχείων του σχολείου εκ της αυτής αιτίας. Το γεγονός τούτο βεβαιοί επίσης η οικεία Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν δι` όσον χρόνον διαρκεί πράγματι η έκρυθμος εξ εκτάκτων γεγονότων κατάστασις.

Άρθρο 10

(άρθρο 1 του Π.Δ. 578/77)

Μαθηταί αποφοιτήσαντες εκ των εν τη Αλλοδαπή λειτουργούντων ανεγνωρισμένων Ελληνικών γυμνασίων εγγράφονται εις τα εν τη Αλλοδαπή Ελληνικά Λύκεια κατόπιν εισιτηρίου εξετάσεως διενεργουμένης εν τω Λυκείω ενώπιον επιτροπής συγκροτουμένης υπό του οικείου Συμβούλου Εκπαιδεύσεως ή εν ελλείψει τούτου υπό της οικείας Ελληνικής Προξενικής ή Διπλωματικής Αρχής, και αποτελουμένης εκ των ακολούθων:
α) Του Διευθυντού του Λυκείου, ως προέδρου και β) τεσσάρων καθηγητών του Λυκείου ή Γυμνασίου, ως μελών, εξ ων δύο φιλόλογοι, εις μαθηματικός και εις φυσικός.
Οι ανωτέρω μαθηταί εξετάζονται, εις τα μαθήματα, τα οποία προβλέπονται υπό των κειμένων διατάξεων κατά τας εισαγωγικάς εξετάσεις δια τα ελληνικά Λύκεια της ημεδαπής.

Άρθρο 11

(άρθρο 2 του Π.Δ. 578/77)

1. Ομογενείς ή Έλληνες υπήκοοι μαθηταί αποφοιτήσαντες από ξένα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως χωρών, εις τας οποίας η διάρκεια της Γενικής Εκπαιδεύσεως είναι κατωτέρα της δωδεκαετούς, αλλ` ο κατεχόμενος τίτλος παρέχει δικαίωμα εγγραφής των εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, από σχολεία της οποίας απεφοίτησαν και επιθυμούντες λνα τύχουν αναγνωρίσεως του τίτλου των ως αντιστοίχου προς απολυτήριον ελληνικού λυκείου, παραπέμπονται τη αιτήσει των εις κατατακτήριον απολυτήριον εξέτασιν ενώπιον εξεταστικής επιτροπής αποτελουμένης εκ καθηγητών του οικείου Λυκείου ανά ένός εξ εκάστης ειδικότητος των μαθημάτων, εις τα οποία υφίστανται τηνεξέτασιν και συγκροτουμένης υπό του Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. της Εκπαιδευτικής Περιφερέιας ένθα διαμένει ο μαθητής.
Η παραπομπή ενεργείται υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.
Οι επιτυγχάνοντες λαμβάνουν απολυτήριον ελληνικού λυκείου. Οι αποτυγχάνοντες εγγράφονται εις την Β΄ ή Γ΄ τάξιν Λυκείου κατά την κρίσιν της εξεταστικής επιτροπής.
Οι μη επιθυμούντες να υποστούν την κατατακτήριον απολυτήριον εξέτασιν δύνανται τη αιτήσει των να εγγραφούν εις αντίστοιχον τάξιν ελληνικού λυκείου κατά τα κατωτέρω εν παραγράφω 2 οριζόμενα.

2. Μαθηταί της προηγουμένης παραγράφου έχοντες τίτλον σπουδών μη αποτελούντα απολυτήριον Μέσης Εκπαιδεύσεως εγγράφονται τη αιτήσει των εις ελληνικά σχολεία της ημεδαπής και εις τάξιν αντίστοιχον προς τα έτη φοιτήσεώς των εις ξένα σχολεία επί τη βάσει του δωδεκαετούς συστήματος Γενικής Εκπαιδεύσεως.
Ο καθορισμός της αντιστοίχου τάξεως ενεργείται υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

Άρθρο 12

(άρθρο 1 του Ν.Δ. 695/75)

1. Μαθηταί νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ελληνικών σχολείων του Εξωτερικού δια την εγγραφήν ή μετεγγραφήν εις αντίστοιχον δημόσιον σχολείον της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένον ντοιούτον της αλλοδαπής ως και δια την απόκτησιν τίτλου σπουδών ισοτίμου των δημοσίων σχολείων, υποβάλλονται εις κατατακτήριον εξέτασιν, προαγωγικήν ή απολυτήριον, διεξαγομένην κατά τας ισχύουσας διατάξεις. Η εξέτασις αύτη δύναται να ενεργηθεί και υπό του συλλόγου των διδασκόντων ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου της αλλοδαπής, κατόπιν εγκρίσεως ΄κατά περίπτωσιν υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

2. Οι χορηγούμενοι υπό των δημοσίων σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως της Κύπρου τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους χορηγουμένους υπό των αντιστοίχων δημοσίων σχολείων της ημεδαπής.
Δια τους μαθητάς των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων της Κύπρου ισχύουν αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 13

(άρθρο 59 του από 6-8/7/1955 Β.Δ.)

1. Πτυχιούχοι Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής Ξένου Πανεπιστημίου δύνανται να τύχουν απολυτηρίου ελληνικού λυκείου κατόπιν ευδοκίμων απολυτηρίων εξετάσεων ενεργουμένων κατά τας λεξεταστικάς περιόδους Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου εις ο παραπέμπονται υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

2. Ως προς τον τρόπο της εξετάσεως, την βαθμολογίαν αυτών και την έκδοσιν των αποτελεσμάτων εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων δια τα σχολεία της ημεδαπής.
Οι αποτυγχάνοντες υφίστανται εκ νέου εξέτασιν εις άπαντα τα μαθήματα εν΄τος των νομίμων εξεταστικών περιόδων.

Άρθρο 14

(άρθρο 53 του από 6-8/7/1955 Β.Δ.)

1. Μαθηταί διαμένοντες εις το Εξωτερικόν και εις πόλιν όπου δεν λειτουργεί ανεγνωρισμένον ελληνικόν σχολείον ή λειτουργούν ωρισμέναι μόνον τάξεις αυτού, μη δυνάμενοι λόγω συνθηκών συγκοινωνίας να μεταβούν προς φοίτησιν εις εν των πλησιεστέρων προς την κατοικίαν των σχολείων δύνανται κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Συμβούλου Εκπαιδεύσεως, ή, ελλείψει τούτου, της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων να υποστούν κατατακτήριον εξέτασιν ενώπιον ετέρου πλήρους ανεγνωρισμένου σχολείου, καθοριζομένου υπό του εγκρίνοντος οργάνου.

2. Εάν η μετάβασις των ανωτέρω μαθητών εις πλήρες ανεγνωρισμένον σχολείον δεν είναι δυνατή λόγω συνθηκών συγκοινωνίας η εξέτασις αυτών δύναται να γίνει εις έτερον ανεγνωρισμένον ελληνικόν σχολείον μη πλήρες.
εις την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν η εξέτασις γίνεται μόνον γραπτώς επί της διδακτέας ύλης της τάξεως εξ ης ζητεί να λάβη ενδεικτικόν ή απολυτήριον. Τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται εις τον οικείον Σύμβουλον Εκπαιδεύσεως, ο οποίος συγκροτεί επιτροπήν κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα. Εν ελλείψει Συμβούλου Εκπαιδεύσεως τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται εις την Υπηρεσίαν Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, μερίμνη της οποίας συγκροτείται εξεταστική επιτροπή δια την βαθμολόγησιν των γραπτών.

3. Το αποτέλεσμα εκδίδεται συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις, ο δε τίτλος σπουδών υπό του Συμβούλου Εκπαιδεύσεως ή της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών σχολείων, κατά περίπτωσιν.

Eις τον επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Πίσω στη Νομοθεσία