ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών

Α΄ Τάξη

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ Τάξης έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης έχουν οι εξής:

 1. Μέλη του Ο.Ε.Ε., κάτοχοι Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Τμήματος Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 3. Επαγγελματίες χωρίς τίτλο εξειδίκευσης (εμπειρικοί), με τις προϋποθέσεις, που ορίζει ο Ν. 2515/97.

Β΄ Τάξη

Οι κάτοχοι άδειας Β΄ Τάξης έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ και Β΄κατηγορίας καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ΄ κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.100.000 €.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Β Τάξης έχουν οι εξής:

 1. Μέλη του Ο.Ε.Ε., κάτοχοι Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Τμήματος Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 3. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.

Γ΄ Τάξη

Οι κάτοχοι άδειας Γ΄ Τάξης έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας μέχρι το όριο της Β΄ κατηγορίας, δηλαδή μέχρι του ποσού των 1.500.000 €.

Σε όσους από τους δικαιούχους Γ΄τάξης έχουν, αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997, υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα, τουλάχιστον Τριών (3) χρήσεων, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας άδεια άσκησης επαγγέλματος Γ΄ τάξης με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ΄  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μέχρι του ποσού των 900.000 ΕΥΡΩ (Άρθρο 13,παρ. 4 του Νόμου 2771/99)

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ Τάξης έχουν οι εξής:

 1. Μέλη του Ο.Ε.Ε., κάτοχοι Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος.
 2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Τμήματος Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 3. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 4. Επαγγελματίες χωρίς τίτλο εξειδίκευσης (εμπειρικοί), με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.

Δ΄ Τάξη

Οι κάτοχοι άδειας Δ΄ Τάξης έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β΄ κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 €.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Δ Τάξης έχουν οι εξής:

 1. Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 2. Κάτοχοι Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 3. Κάτοχοι πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 4. Απόφοιτοι των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.

 

Δικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Αίτηση

Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ. (Παραλαβή Εντύπου σε MS-Word 97)

* Το έντυπο, που θα παραλάβετε ηλεκτρονικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της αίτησης.

2. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών

Το αντίγραφο του πτυχίου Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής δεν απαιτείται εφόσον ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον αντίστοιχο για την αιτούμενη Τάξη τίτλο σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα ΤΕΙ κλπ).

3. Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος (μόνο για τα μέλη του Ο.Ε.Ε.)

Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται μόνο από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το σχετικό αντίγραφο διότι η επιβεβαίωση της κατοχής της άδειας γίνεται υπηρεσιακά. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση και για το δικαιολογητικό αυτό. (Περισσότερες πληροφορίες για την Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος παρέχονται στη σχετική σελίδα).

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το Ο.Ε.Ε. θα το αναζητεί αυτεπάγγελτα, μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου (υπάρχει σχετικό έντυπο στην Υπηρεσία μας)

5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

Στην πίσω πλευρά των φωτογραφιών πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της αιτούντος. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι και έγχρωμες.

6. Δικαιολογητικά Προϋπηρεσίας

Η προϋπηρεσία, που απαιτείται για την απόκτηση Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού, υπολογίζεται πάντοτε μετά τη λήψη του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Αναλόγως με την σχέση εργασίας των ενδιαφερομένων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας είναι τα εξής:

Ι. Μισθωτοί

α. Βεβαίωση Εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα του υπαλλήλου και η διάρκεια απασχόλησης του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εργαστεί διαδοχικά σε Περισσότερους του ενός εργοδότες, πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχες βεβαιώσεις ώστε να συμπληρωθούν τα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.

β. Φωτοτυπημένα αντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ για τα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.

γ. Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας ή κατάσταση προσωπικού ή κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή μισθολογικές καταστάσεις ή ισολογισμούς εταιρειών, που έχουν υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, από τα οποία να προκύπτει η ειδικότητα, η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής σχέσης. Τα δικαιολογητικά αυτά θα αφορούν (αθροιστικά ή μη) στα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.

ΙΙ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

α. Έναρξη Επιτηδεύματος.

β. Εκκαθαριστικά Εφορίας και Έντυπα Ε3, τα οποία θα αφορούν στα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός των βιβλιαρίων ενσήμων, που υποβάλλονται σε φωτοτυπημένα αντίγραφα πρέπει να είναι επισήμως επικυρωμένα. Η επικύρωση των εγγράφων γίνεται από Αστυνομική Αρχή, από Δικηγόρο ή από Δημόσιες Υπηρεσίες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, να καταβάλλουν ανάλογα με την αιτούμενη τάξη τα εξής ποσά:

 

Τάξη

Ποσό

Α

147,00 

Β

117,00 

Γ

88,00 

Δ

59,00 

 

Τα μέλη του Ο.Ε.Ε., που υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της άδειας πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία της υποβολής.

 Από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πίσω στα επαγγελματικά θέματα