YA Γ2/1780.

Γ2/1780/09-04-96   
Επισκέψεις μαθητών σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, προσκλήσεις επαγγελματιών, γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία Δ.Ε. στα πλαίσια του ΣΕΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις τον άρθρου 37 του Ν. 1566/85 περί δομής και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
2. Τις σχετικές οδηγίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων του ΣΕΠ.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 376/93 (ΦΕΚ 159Α/ 5.9.1993) περί εκπαιδευτικών επισκέψεων των μαθητών των ΕΓΙΛ.  
4. Την Υ.Α. Γ2/4832/28.11,1990 (ΦΕΚ 726 τ.Β/3.12.1990) περί εκπαιδευτικών εκδρομών των μαθητών των σχολείων Δ/θμιας εκπαίδευσης, Δημοσίων και ιδιωτικών. 
5. Την ΥΑ. Ε/5981 /25.4.1979 περί εκπ/κών περιπάτων και επισκέψεων.  
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 
Α. Την πραγματοποίηση των επισκέψεων σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης στα πλαίσια εφαρμογής του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού ως εξής;  
1. Οι τάξεις που εφαρμόζουν το ΣΕΠ πραγματοποιούν μέχρι δύο επισκέψεις στο ένα τετράμηνο εφαρμογής και μέχρι τρεις επισκέψεις στα δύο τετράμηνα εφαρμογής. Μία από αυτές μπορεί να πραγματοποιείται εκτός των ορίων του νομού.  
2. Οι επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιούνται από ένα τμήμα τάξης ή μία τάξη ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος του σχολείου και τις δυνατότητες των χώρων εργασίας και εκπαίδευσης. Μπορούν επίσης την ίδια μέρα όλα τα τμήματα μιας τάξης να πραγματοποιούν επισκέψεις σε διαφορετικούς χώρους ή κατά ομάδες μαθητών κοινών ενδιαφερόντων.  
3. Οι επισκέψεις σε χώρους εργασίας, εάν είναι δυνατόν, να καλύπτουν κάθε φορά διαφορετικούς κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.  
4. Κατά την οργάνωση της επίσκεψης λαμβάνεται υπόψη τόσο η ασφάλεια των μαθητών όσο και το επιδιωκόμενο ποιοτικό αποτέλεσμα.  
Οι μαθητές ενημερώνονται για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν καθώς και για τη σημασία και το περιεχόμενο της επίσκεψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αναλυτικά προγράμματα.  
5. 0 καθηγητής που εφαρμόζει το θεσμό στη σχολική μονάδα καταρτίζει το πρόγραμμα των επισκέψεων μετά από συνεννόηση με τον Δ/ντή του σχολείου και έχει τον συντονισμό όλων των διαδικασιών της επίσκεψης. Κατά την προετοιμασία συνεργάζεται με άλλους καθηγητές και τις μαθητικές κοινότητες. Γίνεται πλήρης ενημέρωση των συνοδών καθηγητών γιο τους σκοπούς και τους στόχους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση της επίσκεψης.  
6. Κατά την επίσκεψη αξιοποιούνται σι ευκαιρίες που δίνει ο χώρος εργασίας ή εκπαίδευσης γιο να προσεγγίσουν σι μαθητές και θέματα επιστημονικού χαρακτήρα. Συνιστάται προς τούτο οι συνοδοί καθηγητές να προέρχονται από συγγενείς προς τα επιστημονικά θέματα ειδικότητες.  
7. Μετά την πραγματοποίηση της επίσκεψης αποστέλλεται στον υπεύθυνο ΣΕΠ σύντομη αξιολογική έκθεση.  
8. Οι επισκέψεις που γίνονται μέσο στα όρια του νομού πραγματοποιούνται μετά τη 2η διδακτική ώρα μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων,  
Για τις επισκέψεις που γίνονται εκτός των ορίων του νομού και των οποίων η διάρκεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 7ώρου, απαιτείται επιπλέον έγκριση της προϊσταμένης αρχής. Αναλογεί δε ένας συνοδός καθηγητής μέχρι 35 μαθητές.  
9. Για την Α τάξη ΕΠΛ και ΤΕΛ, και τη Β τάξη Γενικού Λυκείου των παραμεθόριων, των ορεινών περιοχών καθώς και την νησιών, όπου σι κατάλληλοι για την επίσκεψη χώροι είναι περιορισμένοι, μπορεί η επίσκεψη που πραγματοποιείται εκτός των ορίων του νομού να περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση.  
Κατά την οργάνωση πρέπει να προβλέπεται η επίσκεψη σε περισσοτέρους του ενός χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, ενώ η επιλογή των χώρων πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έλθουν σε επαφή με επαγγελματίες και δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους και τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής τους.  
Στις επισκέψεις αυτής της κατηγορίας τηρούνται γενικά σι προϋποθέσεις της παρ. Β και Γ της ΥΑ Γ2/4832/ 28.11.1990 περί εκπαιδευτικών εκδρομών των μαθητών των σχολείων της Δ/θμιας εκπαίδευσης Δημοσίων και Ιδιωτικών. Ειδικότερα, η υποβολή της απόφασης του συλλόγου καθηγητών στις αρμόδιες αρχές πρέπει να γίνεται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης.  
10. Οι παραπάνω επισκέψεις όπως ορίζονται στην παρ. Α1 της παρούσης, για μεν το Ε.Π.Λ. εντάσσονται στις εκπαιδευτικές επισκέψεις (άρθρο 30 του Π.Δ. 376/93), για

δε τα Γυμνάσια και τους λοιπούς τύπους Λυκείων είναι πέραν του αριθμού των περιπάτων και των εκδρομών.

 
Β. Την πρόσκληση επαγγελματιών στο σχολείο ως εξής:  
Με ευθύνη του Δντή του σχολείου και του καθηγητή που εφαρμόζει το ΣΕΠ καλούνται επαγγελματίες στο σχολείο για να ενημερώσουν και να συζητήσουν με τους μαθητές γιο Το επάγγελμα τους. Η συνεργασία αυτή γίνεται μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο γιο τα δύο τετράμηνα εφαρμογής ή μέχρι δύο φορές για το ένα τετράμηνο εφαρμογής για μια ή δύο διδακτικές ώρες κάθε φορά, μετά από κατάλληλη προσαρμογή του προγράμματος στις τάξεις που εφαρμόζεται ο ΣΕΠ.  
Είναι δυνατόν επίσης να αφιερωθεί μια ολόκληρη σχολική ημέρα γιο να πραγματοποιηθεί στο σχολείο η ημέρα επαγγελμάτων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής και μετά από κατάλληλη οργάνωση προσκαλούνται στο σχολείο πολλοί επαγγελματίες. Οι μαθητές των τάξεων εφαρμογής του ΣΕΠ έχουν την ευκαιρία την ίδια ημέρα να έλθουν σε επαφή για συζήτηση και ενημέρωση με άσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες και νο πάρουν υλικό σχετικό με την επαγγελματική ζωή και την αγορά εργασίας. Σχετικές οδηγίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των σχολείων κάθε περιοχής δίνουν ι υπεύθυνοι ΣΕΠ.

 
Γ. Την πρόσκληση γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο ως εξής:  
Οι γονείς και κηδεμόνες προσκαλούνται στο σχολείο για να ενημερωθούν σχετικό με τους σκοπούς και τους στόχους του θεσμού του ΣΕΠ και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους των παιδιών τους.  
Ειδικά σι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Γ τάξης Γυμνασίου ενημερώνονται για τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών των μαθητών στο χώρο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες - διεξόδους μετά την αποφοίτησή τους από τη Δ/θμια Εκπ/ση ως εξής:  
1. Με ευθύνη του Δ/ντή κάθε Γυμνασίου και μετά από σχετικές οδηγίες του υπευθύνου ΣΕΠ της περιοχής, οργανώνεται σε κάθε Γυμνάσιο μία ομιλία από τους καθηγητές που εφαρμόζουν το ΣΕΓΙ προς τους γονείς και κηδεμόνες και σε χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.  
2.Για την ενημερωτική αυτή ομιλία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο διδακτικές ώρες του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας.  
3. Είναι σκόπιμο σι ομιλίες σε όλη τη χώρα να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την τελική δήλωση των μαθητών σχετικά με την επιλογή τύπου σχολείου μετά το Γυμνάσιο.  
Δ Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1996  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΡΓ1ΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

 Πίσω στην αρχική

Πίσω στη Νομοθεσία