ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας

Αθήνα........6/11/2001

Αριθ. Πρωτ.:Γ2/5959. Βαθ. Προτερ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ


ΑΠΟΦΑΣΗ


Ερμού 15     101 85 Αθήνα

Τηλέφωνα    : 32.46.031 -32.37.848-32.29.923

Ρ ΑΧ                  32.24.249

Πληροφορίες.; Π. Δρούλια

Β. Σταμπουλής (τηλ.32.35.150)

Γ. Σαρλάπης      (τηλ.32.45.750)

    Α. Κάππου        (τηλ.32.30.332)


ΘΕΜΑ : " Εκπαιδευτικές Επισκέψεις "

Έχοντας: υπόψη:

1ο  Την Υ.Α. Γ2/4832/28-11-90 (ΦΕΚ 762/τ. Β/3-12-90) με θέμα:

"Εκπαιδευτικές    εκδρομές   των    μαθητών   των    σχολείων    Δευτεροβάθμια: Εκπαίδευσης Δημόσιων και Ιδιωτικών"

2ο  Την ανάγκη πραγματοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων από τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιων και ιδιωτικών, στα πλαίσια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων .

αποφασίζουμε

ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους μέχρι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από την έναρξη των διακοπών του Πάσχα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι δύο (2 ) εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων σχετικών με θέματα Πολιτιστικά. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αγωγής Υγείας και Αγωγής του Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και Αγωγής Σταδιοδρομίας, Ολυμπιακής Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση μιας (1) μόνο εργάσιμης ημέρας και μιας ή δύο αργιών κατά περίπτωση. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί δεύτερη εργάσιμη ημέρα μόνον εφόσον η απόσταση του τόπου της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι μεγαλύτερη των 300  χιλιομέτρων από την περιοχή του σχολείου.

Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων απαιτούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Υ.Α.Γ2/4832/28-11-90.

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών.

Μετά την επιστροφή από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις αυτές οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί "συντάσσουν και υποβάλλουν προς το" Σύλλογο Διδασκόντων υπογεγραμμένη έκθεση σχετικά με την πραγματοποιηθείσα επίσκεψη.

Κατά τα άλλα ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Υ.Α.Γ2/4832/28-11-90.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πίσω στη νομοθεσία