Γ2/542/06-02-01

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ζητήματα που αφορούν στο υπηρεσιακό καθεστώς των επιμορφωμένων στελεχών ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ που υπηρετούν με θητεία.

Με αφορμή σειρά ερωτημάτων και εγγράφων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και αφορούν θέματα σχετικά με το υπηρεσιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και στη συνέχεια στελεχώνουν νεοϊδρυόμενες δομές, με το καθεστώς της τετραετούς θητείας (ΚΕΣΥΠ και Γραφεία ΣΕΠ τα οποία ιδρύονται με το αρ. 10 του Ν. 2525/97) σας διαβιβάζουμε σχετική γνωμοδότηση του νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΠΘ (αρ. πρωτ. 2530, 2-10-00 , Γ2/88 / 9-1-01 ), σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 
Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο σι εκπαιδευτικοί σι οποίοι ύστερα από αίτησή τους επιλέγονται για επιμόρφωση και στελέχωση των ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ (Υπεύθυνοι ΣΕΠ, Ειδικοί της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, Καθηγητές Σύμβουλοι ΣΕΠ) με τετραετή θητεία «εφόσον δεν αποσύρουν την υποψηφιότητά τους μέσα στην ορισθησόμενη προς τούτο προθεσμία, απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων και θεωρούνται ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία, αυτοί δε που θα επιμορφωθούν δεσμεύονται για τα επόμενα τέσσερα διδακτικά έτη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο αντικείμενο της επιμόρφωσής τους». Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί μάλιστα έχουν υποβάλλει και αναλόγου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση. Από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις κείμενες περί των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και γενικά των Δημοσίων Υπαλλήλων διατάξεις (ν. 1566/85, ν. 2683/99 κλπ) προκύπτει η υποχρέωση των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις εν λόγω δομές για συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στις νέες τους θέσεις, εκτός εάν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.
Ειδικότερα αναφορικά με την έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την κρατούσα θεωρία, την συνιστούν περιστατικά απρόβλεπτα και εξαιρετικά (π.χ αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.α) εκείνος δε που προβάλλει σχετικό ισχυρισμό πρέπει να αποδείξει τα σχετικά περιστατικά διαφορετικά ο ισχυρισμός δεν λαμβάνεται υπόψη και το σχετικό αίτημα κρίνεται απαράδεκτο (Σ.τ.Ε 68/1972, 2450/1980)..

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (π.χ παραίτηση, εκπαιδευτική άδεια, απόσπαση κα)
Επειδή αρμόδια προϊσταμένη αρχή η οποία χειρίζεται θέματα που αφορούν στο υπηρεσιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών είναι η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία έχει την οργανική του θέση ή υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την σχετική αίτηση (παραίτησής του, μετακίνησής του, εκπαιδευτικής του άδειας κ.α) προς εξέταση στο αρμόδιο περιφερειακό όργανο. Το ΠΥΣΔΕ άμεσα εξετάζει την σχετική αίτηση και τα υποβαλλόμενα παραστατικό και αντίστοιχα γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.
Στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημα του εκπαιδευτικού, ο ίδιος οφείλει να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του όπως προβλέπεται από τις σχετικές υπηρεσιακές αποφάσεις, επιλογής και τοποθέτησης.
Σε περίπτωση που γίνε δεκτή η παραίτηση του εκπαιδευτικού, και μόνο για τους λόγους που προαναφέρονται, θα πρέπει το ΠΥΣΔΕ να ενημερώσει τη Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε και το αρμόδιο γραφείο, του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σχετικά.
Όσοι έχουν ήδη λάβει εκπαιδευτική άδεια ή έχουν αποσπασθεί σε άλλες θέσεις εκτός ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ, ή έχουν επιστρέψει στις σχολικές τους μονάδες ως εκπαιδευτικοί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Θα πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και επιμορφωθεί , μετά από ανάκληση των εκπαιδευτικών αδειών ή αποσπάσεων από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Παρακαλούμε τα αρμόδια όργανα των Διευθύνσεων ΔΕ για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω και για την επανεξέταση σχετικών αιτημάτων που εμπίπτουν στα παραπάνω για τη σχολική χρονιά 2000-01.

Πίσω στη νομοθεσία