Γ2/525/10-02-99

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Αποκλειστική Χρήση των Χώρων που στεγάζουν τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και τα Γραφεία ΣΕΠ καθώς και του εξοπλισμού Τους.


Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/97 ιδρύονται 68 Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού στις έδρες των Νομών και (200) Γραφεία ΣΕΠ σε ισάριθμα σχολεία της χώρας.
Οι προαναφερόμενες μονάδες προβλέπεται να στελεχωθούν από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς (των οποίων η επιμόρφωση σε κάποιες περιπτώσεις έχει ξεκινήσει π.χ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ πρόκειται να ξεκινήσει πχ. Εκπαιδευτικοί - Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί - Ειδικοί της Πληροφόρησης).
Επειδή προς το παρόν δεν έχουν επιμορφωθεί και οριστεί τα στελέχη των Γραφείων ΣΕΠ προκύπτουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία αυτών των μονάδων με κίνδυνο είτε σι αντίστοιχες αίθουσες να παραμένουν κλειστές είτε να χρησιμοποιούνται για άλλες λειτουργίες από αυτές που είχαν αρχικά σχεδιαστεί. Η παραπάνω κατάσταση πιθανόν να αναφέρεται και στα υπό ίδρυση ΚΕΣΥΠ ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο/οι Υ.ΣΕΠ παρακολουθούν την επιμόρφωση και δεν βρίσκονται στα Κέντρα αυτή την περίοδο.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των δαπανών για τη διαμόρφωση των χώρων και την αγορά του εξοπλισμού των ΚΕΣΥ[Ι και των Γραφείων ΣΕΠ γίνονται από πιστώσεις του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για συγκεκριμένο σκοπό (όπως αυτός προβλέπεται και από Το αρ. 10 του 2525/97) είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι σι μονάδες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους σχεδιάστηκαν να εξυπηρετούν. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί, μετά από σχετικό έλεγχο, ότι σι αντίστοιχες μονάδες και ο εξοπλισμός τους χρησιμοποιούνται για την κάλυψη και άλλων αναγκών κινδυνεύει ‘α διακοπεί η χρηματοδότηση του σχετικού έργου και να ζητηθεί να επιστραφούν τα χρήματα που μέχρι τώρα έχουν δαπανηθεί αντίστοιχα.
Παράλληλα, και ειδικότερα για τα Γρ. ΣΕΠ, έως ότου επιμορφωθούν σι Εκπαιδευτικοί - Σύμβουλοι και οριστούν οι υπεύθυνοι των Γρ. ΣΕΠ, παρακαλούνται οι Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για τα εξής:

Ø      Να οριστεί υπεύθυνος του Γρ. ΣΕΠ για την τρέχουσα σχολική χρονιά ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το χώρο, και την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή του. Στο χώρο του Γρ.. ΣΕΗ μπορεί αρχικά να λειτουργεί το αρχείο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης του σχολείου το οποίο προβλέπεται από το αρ. 38 εδ. 2 του 1566/85. 0 υπεύθυνος του Γρ. ΣΕΠ (και του αντίστοιχου αρχείου που διατηρεί) απαλλάσσεται από άλλα εξωδιδακτικά καθήκοντα με την Γ2/4087/4.7.96.
Για τον ορισμό του Υπευθύνου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη καταρχήν η προηγούμενη αποδεδειγμένη επιμόρφωση στην Συμβουλευτική - Προσανατολισμό (με προτεραιότητα εκείνον/η με την υψηλότερου επιπέδου επιμόρφωση) καθώς και οι ώρες εφαρμογής του θεσμού στην τάξη στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Ø      Συνεργασία με τον Υπεύθυνο ΣΕΠ της περιοχής και τον/τους καθηγητή/ές που διδάσκει/ουν το μάθημα ώστε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του Γρ. ΣΕΠ για δραστηριότητες και εκδηλώσει σχετικές με το ΣΕΠ

Τέλος υπενθυμίζεται στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ότι κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ μέσα στην τάξη, όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, αυτή την περίοδο που πιθανόν προκύπτουν ζητήματα σχετικά με την αναπλήρωση ωρών, το μάθημα του ΣΕΠ να μην χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση άλλων μαθημάτων.

 Πίσω στη νομοθεσία