ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Γ2/455/16-02-01

Τροποποίηση της Γ2/4867/28-8- 1992 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 47,παρ. 2 και 3 του Ν. 1566/85.
2. Τα άρθρα 37, 38, 39του Ν. 1566/85
3. Το άρθρο 10 του Ν. 2525/97
4. Την Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992
5. Την Υ.Α Γ2/71 13/2-12-1997
6. Την Υ,Α Γ2/3873/17-6-98
7. Την εγκύκλιο Γ2!6646/20-11-97.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνεται η Γ2/ 4867/28-8-1992, με Θέμα “Σχολικές Δραστηριότητες (ΦΕΚ 629/28-10-1992) και προστίθεται παράγραφος 4. ως εξής:
…4) ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙ0ΔΡ0ΜΙΑΣ
Τα ειδικότερα αντικείμενα των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω θεματικό άξονα είναι:
α) θέματα που αφορούν στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (π.χ. επικοινωνία στους χώρους εργασίας, λήψη αποφάσεων, Διοικητική δομή και οργάνωση Επιχειρήσεων - Οργανισμών, Εργαστηριακός εξοπλισμός, Υγιεινή - Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας, Βελτίωση ποιότητας Υπηρεσιών και προϊόντων, οργανογράμματα επιχειρήσεων και περιγραφές Θέσεων εργασίας κ.α).
β) Θέματα που αφορούν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (π.χ. Βιομηχανικός Τομέας. Βιοτεχνικός Τομέας, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Μ.Μ.Ε., Εμπορική Κίνηση. Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνικοοικονομική περιγραφή του πληθυσμού κ.α).
γ) Θέματα που αφορούν στις Εργασιακές Σχέσεις και τους Τομείς Επαγγελμάτων (π.χ. είδη εργασιακών σχέσεων, εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης, επαγγέλματα που χάνονται, επαγγέλματα που αναπτύσσονται, Κοινωνική Ασφάλιση , Ανεργία, Κινητικότητα Εργαζομένων, Συνδικαλισμός, Ισότητα Ευκαιριών, προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, Εργασία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, κ.α.).
δ) Θέματα που αφορούν στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ. δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αναγνώριση Τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, Μετακινούμενοι πληθυσμοί, Εκπαιδευτικά Συστήματα και Συστήματα κατάρτισης, Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.α.).
ζ) Θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ και απαραίτητων Δεξιοτήτων για διαχείριση της Σταδιοδρομίας, της αυτογνωσίας, της κριτικής πληροφόρησης κ.α. (π.χ καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με: διαπολιτισμική επικοινωνία, συνεργασία με ομάδα, προσωπική ανάπτυξη, επίλυση προβλημάτων, γραπτό και προφορικό λόγο. χρήση νέας τεχνολογίας, εφαρμοσμένη έρευνα, χρήση πηγών και ανθρώπινου δικτύου πληροφόρησης, κ α)
Γενικότερα κατά το σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, έμφαση δίνεται στο να υλοποιούνται προγράμματα, τα οποία διευκολύνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενεργού ς εμπλοκής και συνεργασίας μεταξύ: μαθητών διαφορετικών τάξεων και σχολείων, εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτισμού, κ.α.), όπως και την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων, με απώτερο σκοπό το ενιαίο του ρόλου της εκπαίδευσης, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της συμπληρούμενης απόφασης, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 αυτής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2000
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Πίσω στην νομοθεσία