ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Γ2/4087/04-07-96

Θέματα εφαρμογής Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ).
Η αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού εκτός των άλλων παραγόντων προσδιορίζεται και από:
α) Τον τρόπο αξιοποίησης των στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων και του υλικού πληροφόρησης
β) τον τρόπο υλοποίησης των επισκέψεων σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης και των προσκλήσεων των επαγγελματιών και των γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο.
γ) τον τρόπο τήρησης και λειτουργίας του αρχείου και της βιβλιοθήκης ΣΕΠ και
δ) τον βαθμό συμμετοχής και ενεργοποίησης όλων των συντελεστών της εφαρμογής δηλ των προϊσταμένων των Δ!νσεων και των Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, των υπευθύνων ΣΕΠ. των Δ/ντών των σχολικών μονάδων, του συλλόγου καθηγητών και των καθηγητών που εφαρμόζουν το θεσμό μέσα στις σχολικές μονάδες.
Οι οδηγίες που ακολουθούν σε εκτέλεση των άρθρων 37,38 και 39 του Ν. 1566/85 έχουν σκοπό την καλύτερη οργάνωση των συντελεστών εφαρμογής του θεσμού ώστε αυτοί με τον τρόπο που· θα εμπλακούν να συμβάλλουν στη σταδιακή μείωση των προβλημάτων εφαρμογής και να θέσουν το θεσμό σε πορεία ανάπτυξης.

Α. Απαραίτητες συνεργασίες.
Στην αρχή του σχολικού έτους οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Γραφείων μαζί με τους υπεύθυνους ΣΕΠ του νομού, καλούν τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων και στις ειδικές αυτές συγκεντρώσεις δίνουν κατευθύνσεις και συζητούν την τακτική που θα ακολουθήσουν γιο την επίλυση των προβλημάτων εφαρμογής. Στις συγκεντρώσεις αυτές καλούνται να πάρουν μέρος και σι Σχολικοί Σύμβουλοι της περιοχής,
Στη συνέχεια σι Δ/ντές και σι καθηγητές ΣΕΠ ενημερώνουν τους συλλόγους καθηγητών για το, σχεδιασμό που εκπόνησαν στα πλαίσια των αναγκών του θεσμού και τους καλούν σε συνεργασία
Στην Α τάξη των ΕΠΛ και των ΤΕΛ, σι καθηγητές που θα εφαρμόσουν το θεσμό του ΣΕΠ συνεργάζονται με τους καθηγητές των μαθημάτων ειδικοτήτων σχετικά με τις σπουδές στο ΤΕΛ και ΕΠΛ και τις ιδιαιτερότητες των. διαφόρων επαγγελματικών κλάδων.

 

Β. Οργάνωση εφαρμογής ΣΕΠ μέσα στις σχολικές μονάδες.
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 1566/85. σε κάθε σχολείο προβλέπεται η τήρηση αρχείου εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης.
Την οργάνωση και τήρηση του αρχείου καθώς και της βιβλιοθήκης ΣΕΠ αναλαμβάνει ο καθηγητής που εφαρμόζει το θεσμό στο σχολείο ή άλλος επιμορφωμένος στο ΣΕΠ καθηγητής που υπηρετε1 στην ίδια σχολική μονάδα. Ο καθηγητής αυτός απαλλάσσεται των εξωδιδακτικών καθηκόντων του
Η πιστοποίηση της τήρησης και λειτουργίας του αρχείου καθώς και της βιβλιοθήκης ΣΕΠ γίνεται από τον Δ/ντη και τον Υπεύθυνο ΣΕΠ της περιοχής. Σχετικές οδηγίες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του αρχείου δίνονται από τον υπεύθυνο ΣΕΠ.
Εφόσον υπάρχει δυνατότητα δημιουργείται αίθουσα ΣΕΠ. Εκεί θα οργανωθεί η βιβλιοθήκη και το αρχείο ΣΕΠ. Εάν η αίθουσα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις χρησιμοποιείται μόνιμα ως αίθουσα εφαρμογής ΣΕΠ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να βρεθεί μέσα σε κάθε σχολική μονάδα, ο κατάλληλος χώρος για τη στέγαση του αρχείου και της βιβλιοθήκης ΣΕΠ ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών.
β) Σε κάθε σχολική μονάδα τηρείται «Δελτίο εφαρμογής ΣΕΙΙ». Υπόδειγμα του δελτίου αποστέλλεται συνημμένα με ιην· παρούσα εγκύκλιο. Αντίγραφο του δελτίου αποστέλλεται συνημμένα με τη παρούσα εγκύκλιο. Αντίγραφο του δελτίου αποστέλλεται συμπληρωμένο στους Υπεύθυνους ΣΕΠ ανάλογα με τη τάξη εφαρμογής, στην αρχή του διδακτικού έτους ή στην αρχή των τετραμήνων ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που αναγράφονται.

Γ. Υποστήριξή του έργου του Υπευθύνου ΣΕΠ.
Οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης ενημερώνονται για το σχεδιασμό της εφαρμογής που έχουν εκπονήσει οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ ο καθένας για τα σχολεία αρμοδιότητάς του και στηρίζουν αυτό το σχεδιασμό διευκολύνοντας τους σε κάθε λεπτομέρεια της υλοποίησης (γραμματειακή, οικονομική στήριξη κ.ά.) και ιδιαίτερα για τα εξής
α) την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων. ημερίδων, συγκεντρώσεων καθηγητών που εφαρμόζουν το θεσμό ή δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που προάγουν την ανάπτυξη του θεσμού
β) την πραγματοποίηση των επισκέψεων στα σχολεία αρμοδιότητάς τους και στους φορείς με τους οποίους είναι αναγκαίο να αναπτύξουν συνεργασίες
γ) την εξασφάλιση κατάλληλου και ιδιαίτερου χώρου γιο την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει η εξασφάλιση χώρου που μπορεί να διαμορφωθεί σε κέντρο συντονισμού του θεσμού ΣΕΠ.
Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του εξοπλισμού που έχουν δεχθεί ή που θα δεχθούν στο μέλλον οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ στις Δ/νσεις ή στα Γραφείο Δ(θμιας Εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση είναι ανάγκη να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διαφύλαξη του εξοπλισμού για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του θεσμού.
Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 1996-97.

ο Υφυπουργός

Πίσω στην αρχική σελίδα

Πίσω στη νομοθεσία