ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γ2/3872/17-6-98

Ενημέρωση για το πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Υλικού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Στο πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα της Ενέργειας Επαγγελματικός
Προσανατολισμός σχεδιάστηκε και υλοποιείται πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο
Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Υλικού ΣΕΠ


Στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση Εκπαιδευτικών ώστε να είναι ικανοί να εργασθούν στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού που ιδρύονται και θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα και θα στηρίξουν την εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 6 μήνες, (σύνολο 520 ώρες). Συγκεκριμένα:
α) 350 ώες ( 4 μήνες ) Θεωρητικής Κατάρτισης. Ενδεικτικά αναφέρονται αντικείμενα: εισαγωγή, μέθοδοι και αρχές επικοινωνίας, εισαγωγή στη Ψυχολογία, Ψυχολογία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Επαγγελματική Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες, εισαγωγή στα Παιδαγωγικό, Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση, Ρόλος της Πληροφόρησης, Οπτικοακουστική, Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή Πληροφόρησης, Αγορά εργασίας στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, αρχές οικονομίας, κοινωνιολογίας, στατιστικής έρευνας και ο ρόλος του ΣΕΠ Σύνδεση με Δίκτυα Πληροφόρησης, Ξένη Γλώσσα, Πληροφόρηση Ατόμων με ειδικές ανάγκες.


170 ώρες (2 μήνες) Πρακτικής. θα ακολουθήσουν 2 μήνες πρακτικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικά αποκτηθέντων γνώσεων και για μια νέα προσέγγιση του θέματος της πληροφόρησης ΣΕΠ όπως παρέχεται σε ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά κέντρα Πληροφόρησης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο θεωρητικό του μέρος από Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους διάρκειας ό μηνών έκαστη.

Η πρώτη προβλέπεται να αρχίσει Σεπτέμβριο του 1998 και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Θα επιμορφωθούν και στις δύο περιόδους 78 περίπου εκπαιδευτικοί, από όλη την Ελλάδα.


Ο ρόλος του ειδικού της Πληροφόρησης συνοπτικά θα είναι: συλλογή, οργάνωση, επεξεργασία, μορφοποίηση, διάχυση πληροφοριών μέσα στα Κέντρα Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής όπου θα εργάζεται και θα συνεργάζεται κυρίως με τον Σύμβουλο ΣΕΠ και τους καθηγητές Συμβούλους ΣΕΠ.

Ειδικότερα:

Ø      Θα επιλεγεί το υλικό του Κέντρου.

Ø      Θα προετοιμάζει υλικό πληροφόρησης, βιβλιογραφίες, καταλόγους περιοδικών κλπ.

Ø      Θα ταξινομεί βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό στο Κέντρο ΣΕΠ.

Ø      Θα παράγει σε συνεργασία με Φορείς και ειδικούς υλικό συμβατικό και οπτικοακουστικό και θα χειρίζεται το ήδη υπάρχον.

Ø      Θα προετοιμάζει και θα συντηρεί αρχεία με πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.

Ø      Θα εμπλέκεται στη διαδικασία της πληροφόρησης και θα ενθαρρύνει την Αυτοπληροφόρηση των ενδιαφερομένων κυρίως μαθητών γονιών, καθηγητών
κ.λ.π

Ø      Θα συμβάλει στην οργάνωση εκδηλώσεων στο Κέντρο ΣΕΠ και θα συνδέει το Κέντρο με άλλα παρόμοια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ø      Θα εξυπηρετεί άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με θέματα που αφορούν εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Ø      Θα συμβάλλει στην προβολή του Κέντρου με την υλοποίηση δράσεων ή έργων ώστε αυτό να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της εκπαιδευτικής ικανότητας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μαθητών, των καθηγητών, των γονιών και όλων των άλλων συντελεστών που συνθέτουν την
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της περιοχής.

Ø      Θα συνεργάζεται με τα Γραφεία ΣΕΠ που θα δημιουργηθούν στις σχολικές
μονάδες.

Ø       

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα με ευθύνη των Δ!ντών των
Σχολείων σι Εκπαιδευτικοί.


Οι όροι και σι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα προσκληθούν σι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις, η διαδικασία επιλογής αλλά και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, θα ρυθμιστούν με ΥΑ. που ακολουθεί.
Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και κάθε εκπαιδευτικός θα λάβει εφάπαξ αποζημίωση, για τους μήνες κατάρτισης του. Επίσης θα καλυφθούν τα έξοδα του κατά την πρακτική άσκηση του σε πόλεις της Ευρώπης.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην υπεύθυνη και αναπληρώτρια αντίστοιχα του έργου κα. Μακρίδου Ελένη τηλ : 63.92.243, 63.99.275 και κα. Βάγγερ Αικατερίνη τηλ: 60.14.214.

Πίσω στη νομοθεσία