ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

( Γ΄ Λυκείου)

                ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επιστημονικά Πεδία

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

 

1.       Ανθρωπιστικών

Νομικής & Κοινωνικών Επιστημών

 

 

1.       1. Αρχ. Ελληνικά ( 1,3)

1.  Μαθηματικά

1. Μαθηματικά

1. Μαθηματικά

1.       2. Ιστορία ( 0,7)

2. Φυσική

2. Φυσική

2. Φυσική

3. Νεοελλ. Λογοτεχνία

3. Χημεία

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών

3. Χημεία -Βιοχημεία

4. Λατινικά

4. Βιολογία

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. Ηλεκτρολογία

5. Νεοελ. Γλώσσα  ( Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,9)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.) (0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ)(0,9)

6. Ελεύθ. Επιλογής ( Γ.Π)

6. Νεοτ. Ελ. Ιστορία ( Γ.Π.)( 0,4)

6. Νεοτ.Ελ. Ιστορία(Γ.Π)(ο,4)

6. Νεοτ.Ελ.Ιστορία(ΓΠ)(0,4)

 

2.        

Θετικών

Επιστημών

 

 

 

3.       1. Αρχ. Ελληνικά

1.  Μαθηματικά (1,3)

1. Μαθηματικά   (1,3)

1. Μαθηματικά    (1,3)

2.       2. Ιστορία

2. Φυσική   (0,7)

2. Φυσική        (0,7)

2. Φυσική             (0,7)

3. Νεοελλ. Λογοτεχνία

3. Χημεία

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών

3. Χημεία -Βιοχημεία

4. Λατινικά

4. Βιολογία

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. Ηλεκτρολογία

5. Νεο. Γλώσσα  ( ΓΠ)(0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)

6. Μαθ/Στατισ.( Γ.Π)(0,9)

6. Ελεύθερη Επιλογή ( Γ.Π.)

6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π)

6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π.)

 

3.

 Επιστημών Υγείας

 

 

 

 

4.       1. Αρχ. Ελληνικά

1.  Μαθηματικά

1. Μαθηματικά  

1. Μαθηματικά   

3.       2. Ιστορία

2. Φυσική  

2. Φυσική       

2. Φυσική            

3. Νεοελλ. Λογοτεχνία

3. Χημεία      (0,7)

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών

3. Χημεία -Βιοχημεία

4. Λατινικά

4. Βιολογία    (1,3)

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. Ηλεκτρολογία

5. Νεο. Γλώσσα  ( ΓΠ)(0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)(0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.) (0,4)

6. Βιολογία ( Γ.Π.) (0,9)

6. Ελεύθερη Επιλογή ( Γ.Π.)

6. Βιολογία (Γ.Π) (0,9)

6. Βιολογία(Γ.Π.) (0,9)

              4.

Τεχνολογικών Επιστημών

 

 

5.       1. Αρχ. Ελληνικά

1.  Μαθηματικά (1,3)

1. Μαθηματικά   (1,3)

1. Μαθηματικά    (1,3)

4.       2. Ιστορία

2. Φυσική   (0,7)

2. Φυσική        (0,7)

2. Φυσική             (0,7)

3. Νεοελλ. Λογοτεχνία

3. Χημεία

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών

3. Χημεία -Βιοχημεία

4. Λατινικά

4. Βιολογία

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. Ηλεκτρολογία

5. Νεο. Γλώσσα  ( ΓΠ)(0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)

6. Μαθ/Στατισ.( Γ.Π)(0,9)

6. Ελεύθερη Επιλογή ( Γ.Π.)

6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π)

6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π.)

 

5.

Επιστημών Οικονομίας &

Διοίκησης

 

6.       1. Αρχ. Ελληνικά

1.  Μαθηματικά

1. Μαθηματικά

1. Μαθηματικά

5.       2. Ιστορία

2. Φυσική

2. Φυσική

2. Φυσική

3. Νεοελλ. Λογοτεχνία

3. Χημεία

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών

3. Χημεία -Βιοχημεία

4. Λατινικά

4. Βιολογία

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. Ηλεκτρολογία

5. Νεοελ. Γλώσσα  ( Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)

6. Μαθ./Στατισ.( Γ.Π)(0,7)

6. Μαθ./Στατισ.( Γ.Π) (0,7)

6. Μαθ./Στατισ.( Γ.Π)(0,7)

6. Μαθ./Στατισ.( Γ.Π)(0,7)

7.  Αρχές Οικον. Θεωρίας (Ε) ( 1,3)

7. Αρχές Οικον. Θεωρίας (Ε) (1,3)

7. Αρχές Οικον. Θεωρίας (Ε) (1,3)

7. Αρχές Οικον. Θεωρίας (Ε) (1,3)

Σημειώσεις:

1.       Με Bold γράμματα είναι τα μαθήματα Κατεύθυνσης, αυξημένης βαρύτητας

2.       Με Bold και πλάγια είναι τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα της Κατεύθυνσης - αυξημένης βαρύτητας.

3.       Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Επιλογής (Ε) είναι: Νεότερη Ελλ. Ιστορία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική. Η σωστή επιλογή των μαθημάτων αυτών είναι πολύ σημαντική, γιατί από αυτά καθορίζεται η επιλογή των Επιστημονικών Πεδίων.

4.       Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι οι συντελεστές που υπολογίζονται στα μαθήματα βαρύτητας.

P;Πίσω στην αρχική