Ημέρα Σταδιοδρομίας

 

Πρόταση επί χάρτου υλοποίησης " Ημέρας Σταδιοδρομίας" στο πλαίσιο της δημιουργίας Φακέλου Εφαρμογών κατά την υλοποίηση επιμόρφωσης στελεχών ΣΕΠ για το πρόγραμμα:

Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την Εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. 

( Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας)

Τίτλος Ημερίδας:

Σύνδεση των ταυτοτήτων φύλου με μαθήματα και επαγγέλματα

Στόχοι της ημερίδας:

1.         Να δοθεί η δυνατότητα στους νέους ( μαθητές) να δουν με διαφορετική ματιά τη θέση των δυο φύλων στον κόσμο της γνώσης και των σπουδών και να προχωρήσουν σε αποφάσεις έχοντας επίγνωση των κοινωνικών μηχανισμών που τις επηρεάζουν.

2.         Να συνειδητοποιήσουν οι έφηβοι τον τρόπο με τον οποίο ο παράγοντας φύλο υπεισέρχεται στις μεταβατικές διαδικασίες από το σχολείο στο επάγγελμα και διαμορφώνει τις επιλογές τους.

3.         Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα σύνδεσης ταυτοτήτων φύλου και επαγγελμάτων, ούτως ώστε να αποκτήσουν αντιλήψεις που θα τους επιτρέψουν να υιοθετήσουν στην ενήλικη ζωή τους στάσεις και συμπεριφορές ισοτιμίας στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή.

Σκοπός της ημερίδας: είναι

αφ’ ενός να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα στερεότυπα του φύλου υπεισέρχονται και επηρεάζουν τις επιλογές και προτιμήσεις τους στα μαθήματα και τις σπουδές

και αφ’ ετέρου να σταθούν οι νέοι κριτικά απέναντι στο θέμα των επαγγελματικών επιλογών διερευνώντας τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.

 

Οργανωτές

1.         Υπεύθυνος ΓΡΑΣΥ 1ου Ημερησίου ΤΕΕ Κορίνθου, κ. Νανόπουλος Γεώργιος

2.         Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Ε.Λ. Ζακύνθου, κ. Νεονάκη Μαρία

3.         Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ Ε.Λ. – Γυμνασίου Μεγαλόπολης, κ. Παπαθανάση – Παχίδη Αικατερίνη

4.         Υπεύθυνος ΓΡΑΣΕΠ Γυμνασίου Βραχατίου, κ. Παπαφίλης Γεώργιος

5.         Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου, κ. Σμυρνή Σοφία

6.         Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Ε.Λ. Κορίνθου, κ. Σπανός Δημήτριος

7.         Υπεύθυνος ΓΡΑΣΥ 2ου ΤΕΕ Κιάτου, κ. Σπυρόπουλος Σπύρος.

 

Τόπος διεξαγωγής Ημερίδας: Αίθουσα εκδηλώσεων του κάθε σχολείου

 

ΘΕΜΑΤΑ που θα αναπτυχθούν:

·           α. Ύπαρξη μαθημάτων χαρακτηριζόμενων ως καταλληλότερα για κορίτσια ή για αγόρια. β. Ταυτότητα φύλου και Νέες τεχνολογίες. γ. Σπουδές που ταιριάζουν σε αγόρια ή σε κορίτσια.

·           Η κατανομή των φοιτητών σχετικά με το φύλο στις διάφορες πανεπιστημιακές σχολές.

·           Πόσο επηρεάζει το φύλο τις σχολικές επιδόσεις;

·           Υπάρχουν «ανδρικά» και « γυναικεία» επαγγέλματα; Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση.

·            Οι προτιμήσεις των αγοριών και των κοριτσιών ως προς τα επαγγέλματα σήμερα.

·           Σύνδεση των σπουδών που πραγματοποίησαν τα δυο φύλα με το επάγγελμα που ασκούν.

·           Ποσοστά ανεργίας και αμοιβών ανδρών και γυναικών.

·           Πόσο ελεύθερες μπορεί να είναι οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές μας – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τους νέους σ’ αυτόν τον τομέα.

·           Ποια στερεότυπα για το ρόλο των φύλων επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και τις στάσεις απέναντι στην επαγγελματική ζωή των δυο φύλων.

·           Ο διπλός ρόλος της γυναίκας ως εργαζόμενης και ως μητέρας – Συμφιλίωση οικογενειακής         - επαγγελματικής ζωής.

·            

Μέθοδοι παρουσίασης

 

Δημιουργία ομάδων εργασίας σύμφωνα με σκοπό τη διερεύνηση των προαναφερθέντων  θεμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων για τη μετάβαση των μαθητών/ μαθητριών σε μια ισόρροπη ενήλικη ζωή που θα χαρακτηρίζεται από ισοτιμία, επαγγελματική και προσωπική ικανοποίηση και θα έχει διαχυθεί σε όλα τα άτομα άνδρες και γυναίκες.

Προετοιμασία ερωτηματολογίων, θεμάτων συνεντεύξεων, σεναρίων κλπ πριν από την ημέρα της ημερίδας με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου.

Η ημερίδα θα χωριστεί σε δυο μέρη:

 

Στην κορυφή της σελίδας

Α Μέρος Εργαστήρια ( χρόνος διενέργειας πρώτου μέρους τρεις ώρες)

 

Με τις ομάδες που θα δημιουργηθούν θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές / μαθήτριες να διερευνήσουν την ισχύουσα πραγματικότητα και κατά πόσο οι νέοι αντιλαμβάνονται τα μαθήματα ως « ανδρικά» και « γυναικεία». Να βιώσουν τον εαυτό τους ως μελλοντικοί εργαζόμενοι ή εργαζόμενες και εξασκηθούν στην διαχείριση διάφορων καίριων ζητημάτων της μελλοντικής τους ζωής.

 

1ο Θέμα: α. Μαθήματα χαρακτηριζόμενα ως καταλληλότερα για αγόρια ή κορίτσια – β. Ταυτότητα φύλου και Νέες Τεχνολογίες – γ. Σπουδές που ταιριάζουν σε αγόρια ή κορίτσια.

Μέθοδος για τα α.,β. Project( σχέδιο δράσης)

Η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Το ερωτηματολόγιο θα απευθύνεται στους μαθητές όλων των ομάδων. Θα το επεξεργαστεί η ομάδα που έχει αναλάβει το θέμα.

Ενδεικτικά ερωτήματα:

Α. Ποια κατά τη γνώμη σου από τα σχολικά μαθήματα ταιριάζουν περισσότερο σε κορίτσια και ποια σε αγόρια. ( Αναφέρονται χαρακτηριστικά μαθήματα και οι επιλογές κορίτσια – αγόρια – και τα δυο).

Β. Ποιος πιστεύεις ότι τα καταφέρνει καλύτερα με τις Νέες Τεχνολογίες τα αγόρια – τα κορίτσια – και τα δυο.

Γ. Γιατί κατά τη γνώμη σου;

Μέθοδος για το γ: Συζήτηση. Θα συζητηθεί το θέμα πάνω στα επί μέρους θέματα: Διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικών και τεχνολογικών – οικονομικών σπουδών. Χαρακτηριστικά και ικανότητες αυτών που τις ακολουθούν.

 

2ο Θέμα: Η κατανομή των φοιτητών σχετικά με το φύλο στις διάφορες πανεπιστημιακές σπουδές

Μέθοδος: Project ( σχέδιο δράσης).

Διενέργεια έρευνας από τους μαθητές της ομάδας για την ανεύρεση στατιστικών στοιχείων σχετικών με το θέμα. Η έρευνα θα είναι από αντιπροσωπευτικό δείγμα Πανεπιστημίων. Τα στοιχεία είναι δυνατόν να συλλεχθούν από δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους και να γίνει σύγκριση τώρα και παλιότερα.

 

3ο Θέμα: Πόσο επηρεάζει το φύλο τις σχολικές επιδόσεις

Μέθοδος Project ( σχέδιο δράσης).

Διενέργεια έρευνας μέσα από τη βαθμολογία των μαθητών του σχολείου για διερεύνηση του ερωτήματος.

 

4ο Θέμα: « Ανδρικά» και « Γυναικεία» επαγγέλματα. Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση.

Μέθοδος: Α Συζήτηση πάνω στις απόψεις των μαθητών.

                 Β. Βιβλιογραφική έρευνα από δεδομένα αποσπάσματα δεδομένης βιβλιογραφίας. ( Stromquist, Thomas, Byrne κλπ).

 

5ο Θέμα: Ποιες είναι οι προτιμήσεις των αγοριών και των κοριτσιών ως προς τα επαγγέλματα σήμερα.

Μέθοδος: Project ( σχέδιο δράσης)

Διενέργεια έρευνας των μαθητών μέσα από το διαδίκτυο (το εργαστήριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα πληροφορικής) για την ανεύρεση ερευνητικών εργασιών σχετικών με το θέμα.

 

6ο Θέμα: Σύνδεση των σπουδών που πραγματοποίησαν τα δυο φύλα σε σχέση με το επάγγελμα που ασκούν( πρόκειται για ενήλικες.

Μέθοδος: Project

Αξιοποίηση ευρημάτων από ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν από ομάδα εργασίας με θέμα « Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές». Σε αυτό το ερωτηματολόγιο υπήρχαν ερωτήσεις για τους γονείς των μαθητών σχετικές με τις σπουδές που έκαναν και το επάγγελμα που ασκούν. Η ομάδα θα επεξεργαστεί στατιστικά αυτά τα στοιχεία.

 

7ο Θέμα: Ποσοστά ανεργίας και αμοιβών ανδρών και γυναικών.

Μέθοδος: Project

Έρευνα για ανεύρεση στατιστικών στοιχείων από αρμόδιους φορείς με χρήση Νέων Τεχνολογιών ( διαδίκτυο).

Λόγω ύπαρξης και άλλων ομάδων που χρησιμοποιούν Η/Υ, αυτή η ομάδα θα αναθέσει σε ένα μαθητή να χρησιμοποιήσει κάποιον υπολογιστή του σχολείου και οι υπόλοιποι θα επεξεργάζονται τα στοιχεία που θα τους εφοδιάζει.

 

8ο Θέμα: Πόσο ελεύθερες μπορεί να είναι οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές μας – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τους νέους σ’ αυτές τις επιλογές.

Μέθοδος: Μελέτη περίπτωσης (case study). Το σενάριο θα περιλαμβάνει τους παράγοντες που θα παρεμβαίνουν διακριτικά και μη στην επαγγελματική ανάπτυξη και στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών.

 

9ο Θέμα: Ποια στερεότυπα για το ρόλο των φύλων επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και τις στάσεις απέναντι στην επαγγελματική ζωή των δυο φύλων.

Μέθοδος: Συζήτηση.

 Ανάμεσα στους μαθητές / μαθήτριες της ομάδας για τα στερεότυπα. Στη συζήτηση θα καταγραφεί η άποψη των μαθητών για το θέμα, αλλά και τα αποτελέσματα συζήτησης ανάμεσα στους μαθητές και τους γονείς τους που θα έχει προηγηθεί. Άξονες της συζήτησης : Τι πιστεύουν αυτοί /αυτές και οι γονείς τους για τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών στο επάγγελμά τους. Ποιοι έχουν περισσότερες προοπτικές για επαγγελματική εξέλιξη.

 

10ο  Θέμα: Διπλός ρόλος της γυναίκας ως εργαζόμενης και ως μητέρας – Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Μέθοδος: Παιχνίδι ρόλων. Στο σενάριο θα υπογραμμίζεται ο διπλός ρόλος της γυναίκας, όπως αυτή τον βιώνει. Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα και προτάσεις από τους μαθητές για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των νέων ανθρώπων.

 

Διάλειμμα – Πρόχειρο φαγητό

 

Β Μέρος: Σύγκλιση της ολομέλειας και διενέργεια συζήτησης. ( χρόνος διενέργειας δεύτερου μέρους 90 λεπτά)

 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας οι ομάδες θα συγκεντρωθούν σε ενιαίο χώρο για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τον τρόπο που δούλεψαν. Σε πόστερς θα είναι αναρτημένα τα στατιστικά αποτελέσματα και οι προτάσεις των μαθητών για το θέμα της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1.         Έντυπο που θα περιέχει όλα τα αποτελέσματα του Β΄΄Μέρους της ημερίδας και τις πρακτικές – μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

2.         DVD που θα περιλαμβάνει βιντεοσκόπηση της ημερίδας.

Στην κορυφή της σελίδας

Πίσω στα Θέματα Ισότητας