Πως κατοχυρώνεται η Αρχή της Ισότητας των φύλων στο Σύνταγμά μας.

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου ( άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος).

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 ( άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος).

Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους ( άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος).

Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας ( άρθρο 22 του συντάγματος).

Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. ( άρθρο 116 παρ. 2 του Συντάγματος)

 

 

Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν από το γάμο σύμφωνα με τον αστικό κώδικα ( Από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας)

Ø     Οι δυο σύζυγοι πρέπει να αποφασίζουν μαζί για κάθε θέμα της συζυγικής τους ζωής. η ρύθμιση από τους συζύγους του κοινού τους βίου πρέπει να μην εμποδίζει την επαγγελματική και την υπόλοιπη δραστηριότητα του καθενός από αυτούς και να μην παραβιάζει τη σφαίρα της προσωπικότητάς του. Για τη φροντίδα και τη λειτουργία του σπιτιού παύει να θεωρείται η γυναίκα και μόνο αποκλειστικά υπεύθυνη και οι σύζυγοι από κοινού, ανάλογα με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής, συμβάλλουν στη φροντίδα του σπιτιού.

Ø     Και οι δυο σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στην αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας, στην αμοιβαία υποχρέωση διατροφής και στη διατροφή των παιδιών τους. Η συνεισφορά αυτή γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους.

Ø     Η «πατρική εξουσία», ο αναχρονιστικός αυτός θεσμός, που έκφραζε, παγίωνε και καθιέρωνε την πατριαρχική οικογένεια και κρατούσε στο περιθώριο τη μητέρα καταργήθηκε. Δεν υπάρχει πλέον ούτε η λέξη «εξουσία», γιατί δεν ταιριάζει ως λέξη στον καθορισμό των σχέσεων γονιών με τα παιδιά τους. Έτσι αντικαταστάθηκε με τη γονική μέριμνα, δηλαδή τη γονική φροντίδα που περιλαμβάνει την επιμέλεια του παιδιού, την εκπροσώπησή του, τη διαχείριση της περιουσίας του που είναι υποχρέωση και δικαίωμα του κάθε γονιού. Κάθε απόφαση των γονιών σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού.

Ø     Η ανατροφή των παιδιών πρέπει να γίνεται χωρίς διάκριση φύλων.

 

  Χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις

 

  1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Γενική Γραμματεία Ισότητας. Τηλ. 2103315292-5. e-mail: info@isotita.gr

www.isotita.gr

            Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τηλ. 2103393335-40, www.gspa.gr

 

  1. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

      Τμήμα Ισότητας των Φύλων, τηλ. 2105295182 www.ypakp.gr

      Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τηλ. 2103702320-2

     3.    Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ( ΚΕΘΙ), τηλ. 2103898000 , e-mail: kethi@kethi.gr ,    www.kethi.gr

 

  1. Συνήγορος του Πολίτη, τηλ. 2107289600 , www.synigoros.gr

 

  1. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας ( ΓΣΕΕ)

Γραμματεία Γυναικών, τηλ. 2108834611-16.  www.gsee.gr

  1. ΑΔΕΔΥ, τηλ 2103246109 , 2103244677 . e-mail: adedyed@otenet.grwww.adedy.gr

Πίσω στα Θέματα Ισότητας